Zákon č. 187/1950 Zb.Zákon o zdokonalení živočíšnej výroby

(v znení č. 6/1951 Zb., 82/1952 Zb.)

Čiastka 71/1950
Platnosť od 28.12.1950 do30.09.1961
Účinnosť od 01.01.1953 do30.09.1961
Zrušený 66/1961 Zb.
Redakčná poznámka

Ustanovením § 1 predpisu č. 6/1951 Zb. nadobúda zákon č. 187/1950 Zb. účinnosť od 15. februára 1951.

187

Zákon

zo dňa 21. decembra 1950

o zdokonalení živočíšnej výroby.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


Úvodné ustanovenia.

§ 1.

(1) Účelom tohto zákona je pomôcť jednotným roľníckym družstvám a malým a stredným roľníkom k zvýšeniu výnosu a výrobnosti práce v živočíšnej výrobe a tým zabezpečiť ďalšie zlepšenie výživy československého ľudu, najmä starostlivosťou o zvyšovanie úžitkovosti a zdokonalenie plemenitby hospodárskych zvierat a starostlivosťou o ochranu zdravia zvierat.

(2) Národné výbory budú v súčinnosti s Československými štátnymi majetkami, národným podnikom, s Ústredím pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami, s Jednotnými sväzmi roľníkov a s ostatnými masovými organizáciami pomáhať jednotným roľníckym družstvám a malým a stredným roľníkom pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona.

Diel I.

Zisťovanie a zvyšovanie úžitkovosti hospodárskych zvierat plemennej hodnoty.

§ 2.

(1) Chovatelia hospodárskych zvierat vedú podľa pokynov a za pomoci miestnych národných výborov a ich pomocníkov (miestnych zootechnikov) základné záznamy. Chovatelia zapisujú v týchto záznamoch skutočnosti rozhodné pre chov hospodárskych zvierat a podávajú o nich hlásenie miestnemu národnému výboru.

(2) Okresný národný výbor roztriedi podľa hlásenia (odsek 1) hospodárske zvieratá na zvieratá s vyššou a nižšou úžitkovosťou. Pri zvieratách s nižšou úžitkovosťou môže nariadiť postupné vyraďovanie z chovu.

§ 3.

(1) Okresné národné výbory sústavne sledujú a zisťujú úžitkovosť hospodárskych zvierat vykazujúcich vyššiu úžitkovosť, ako aj ďalšie skutočnosti rozhodné pre posúdenie ich plemennej hodnoty. Podľa výsledkov tohto zisťovania sa hodnotné zvieratá zapisujú do krajských plemenných kníh. Vynikajúce plemenníky a plemennice sa zapisujú po osobitnej klasifikácii do štátnych plemenných kníh.

(2) Podľa zápisu v plemenných knihách vydávajú krajské národné výbory potvrdenie o pôvode.

(3) Chovatelia hospodárskych zvierat sú povinní dovoliť osobám povereným zisťovaním úžitkovosti hospodárskych zvierat a skutočností rozhodných pre posúdenie ich plemennej hodnoty vstup do stajní a iných zariadení pre chov a pomáhať im pri plnení ich úloh.

Diel II.

Plemenitba hospodárskych zvierat.

§ 4.

(1) Žrebce, bujaky, kance, barany a capy (ďalej len „plemenníky“) možno používať na plemenitbu len vtedy, ak je pre ne udelené povolenie na pripúšťanie (pri umelom osemeňovaní: povolenie na insemináciu). Povolenie môže sa udeliť len pre plemenníka vybratého; udelené povolenie môže sa meniť alebo zrušiť.

(2) Okresný národný výbor môže nariadiť kastráciu plemenníkov, ktoré neboly vybraté alebo pre ktoré povolenie na pripúšťanie (na insemináciu) nebolo vydané alebo bolo zrušené.

§ 5.

(1) Výbery plemenníkov vykonáva a povolenie na pripúšťanie (na insemináciu) udieľa, mení a ruší Ústredná výberová komisia, ktorá sa zriaďuje pri Ministerstve pôdohospodárstva, Oblastná výberová komisia, ktorá sa zriaďuje pri Povereníctve pôdohospodárstva, a okresné národné výbory osobitnými komisiami (ďalej len „okresné výberové komisie“).

(2) Podrobnejšie predpisy o organizácii a pôsobnosti výberových komisií vydá vláda nariadením.

§ 6.

Československé štátne majetky, národný podnik, zriadia potrebný počet staníc pre umelé osemeňovanie hospodárskych zvierat.

§ 7.

(1) Plemenné žrebce pre štátne ústavy pre chov koní obstaráva Ministerstvo pôdohospodárstva. Plemenníky pre inseminačné stanice obstarávajú Československé štátne majetky, národný podnik; ostatné plemenníky obstarávajú okresné národné výbory.

(2) Na plemenitbu možno používať len plemenníky obstarané podľa odseku 1; Ústredná (Oblastná) výberová komisia môže povoliť výnimky.

§ 8.

Jednotné roľnícke družstvá, poprípade miestne národné výbory, ktorým boly plemenníky pridelené, obstarajú pre ne účelné a zdravé ustajnenie, krmivo a riadne ošetrenie. Bližšie určí ošetrovateľský poriadok. Miestny národný výbor môže túto povinnosť splniť umiestnením plemenníka u svedomitého chovateľa na základe smluvy.

§ 9.

Ministerstvo pôdohospodárstva môže alebo podľa jeho smerníc národné výbory - za pomoci Československých štátnych majetkov, národného podniku, a Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami viesť výkup, prídel, presun a výmenu hospodárskych zvierat.

§ 10.

(1) Pomocnými orgánmi miestnych národných výborov při vykonávaní tohto zákona sú miestni zootechnici, ktorí sú vyberaní zo skúsených roľníkov.

(2) V obciach, v ktorých nie je ustanovený miestny zootechnik, plní jeho úlohy miestny agronom.

§ 11.

(1) Za zápis hodnotného hospodárskeho zvieraťa do krajskej plemennej knihy, za vydanie potvrdenia o pôvode a za základný výber plemenníka sa vyberajú poplatky. Za vydanie potvrdenia o pôvode sa okrem tohto poplatku nevyberajú iné dávky.

(2) a (3) - Zrušené od 1. 1. 1953.

(4) Poplatky podľa odseku 1 sú všeobecným príjmom štátnej pokladnice; chovateľské príspevky sú rozpočtovným príjmom miestneho národného výboru.

Diel III.

Veterinárna činnosť.

§ 12.

(1) Vykonávanie veterinárnej činnosti včítane pomocnej služby veterinárnej, najmä miškárstva a šarhovníctva (ďalej len „veterinárna činnosť“), prislúcha štátu, ktorý ju vykonáva zásadne národnými výbormi.

(2) Vykonávanie veterinárnej činnosti súkromnej sa zakazuje.

(3) Veterinárna činnosť patrí do odboru pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva, vyjmúc zdravotnú a technickú kontrolu potravín živočíšneho pôvodu a ochranu zdravia ľudí pred nemocami, ktoré sú prenosné so zvierat na ľudí.

(4) Úlohou tejto veterinárnej činnosti (odsek 3) je odstraňovať príčiny nákaz a iných nemocí zvierat, najmä zlepšovaním ich životných podmienok a prostredia, vykonávať pravidelné zdravotné prehliadky, liečiť nákazy a iné nemoce zvierat a odstraňovať ich škodlivé následky, aby tak bola zabezpečená aj hodnota a zdravotná nezávadnosť surovín živočíšneho pôvodu.

§ 13.

(1) Na uľahčenie výkonu veterinárnej činnosti delia sa okresy na veterinárne obvody, v ktorých veterinárnu činnosť obstarávajú obvodní veterinári za pomoci pridelených obvodných veterinárnych pracovníkov.

(2) V jednotlivých obciach spolupôsobia pri výkone veterinárnej činnosti miestni zootechnici vo funkcii miestnych veterinárnych pomocníkov.

(3) Obvodní veterinári, obvodní veterinárni pracovníci a miestni veterinárni pomocníci nesmú bez závažných dôvodov odmietnuť poskytnutie prvej pomoci zvieratám.

(4) Chovatelia zvierat sú povinní dovoliť osobám povereným zdravotnou starostlivosťou o hospodárske zvieratá vstup do stajní a iných zariadení pre chov a pomáhať týmto osobám pri plnení ich úloh.

§ 14.

V rámci novej organizácie veterinárnej činnosti sa zriadi sieť veterinárnych ústavov a zariadení. Organizácia prevádzky veterinárnych ústavov a zariadení a dozor nad nimi prislúcha do odboru pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva.

Diel IV.

Nákazy a iné nemoce.

§ 15.

(1) Nákazy a iné nemoce zvierat musia sa vyšetrovať, nemocné zvieratá liečiť a príčiny nákaz a iných nemocí odstraňovať.

(2) Orgány poverené prehliadkou mäsa sú povinné sústavne sledovať zdravotný stav zabitých zvierat, aby tak boly odhaľované miesta vzniku nákaz a iných nemocí a tým i zabezpečené vykonávanie ustanovenia odseku 1.

Diel V.

Náhrady za veterinárne ošetrovanie a úkony.

§ 16.

(1) Za ošetrenie a úkony vo veterinárnych ústavoch a zariadeniach sa vyberajú náhrady, ktoré plynú do štátnej pokladnice. Ak ide o ústav alebo zariadenie v správe národných výborov, rozpočtujú národné výbory tieto náhrady ako príjem ústavu alebo zariadenia.

(2) Za úkony veterinárov, obvodných veterinárnych pracovníkov a orgánov pomocných veterinárnych služieb, ďalej za vydanie alebo predĺženie platnosti sprievodného alebo zdravotného listu zvierat a za vydanie veterinárneho osvedčenia sa vyberajú poplatky, ktoré plynú do štátnej pokladnice.

(3) Za vydanie alebo predĺženie platnosti sprievodného alebo zdravotného listu zvierat a za vydanie veterinárneho osvedčenia sa popri poplatkoch uvedených v odseku 2 nevyberajú žiadne iné dávky.

Diel VI.

Prechodné ustanovenia.

§ 17.

Hospodárske zvieratá zapísané v doterajších plemenných knihách sa považujú za zapísané podľa tohto zákona. Doterajšie plemenné knihy sa stávajú súčasťou plemenných kníh podľa tohto zákona.

§ 18.

Vlastníci doterajších uznaných plemenníkov určených pre inseminačné stanice sú povinní ich predať Československým štátnym majetkom, národnému podniku, poprípade jednotným roľníckym družstvám, ktoré označí okresný národný výbor. Iné scudzenie, poprípade zabitie, takých plemenníkov bez súhlasu okresného národného výboru nie je dovolené.

Diel VII.

Vykonávacie ustanovenia.

§ 19.

(1) Ministerstvo pôdohospodárstva ustanoví vyhláškou v úradnom liste:

a) podrobnejšie predpisy na vykonanie ustanovení dielov I a II, najmä na ktoré druhy hospodárskych zvierat sa uvedené ustanovenia vzťahujú,

b) predpisy o výkonnostných skúškach koní a podmienky pre zápis kobýl do krajských plemenných kníh,

c) po dohode s Ministerstvom financií výšku a spôsob vyberania skočného u žrebcov, skočného u plemenníkov používaných podľa § 7 ods. 2 a odplaty za umelé osemeňovanie,

d) podrobnejšie predpisy o podmienkach pre výber plemenníkov, o vydaní povolenia na pripúšťanie (na insemináciu), jeho zmene a zrušení, ako aj podrobnejšie predpisy o obstarávaní plemenníkov a o ich prideľovaní,

e) prevádzkový poriadok staníc pre umelé osemeňovanie hospodárskych zvierat, podmienky pre umelé osemeňovanie hospodárskych zvierat a používanie plemenníkov a po dohode s ministerstvami vnútra a financií ošetrovateľský poriadok pre plemenníky,

f) chovné oblasti jednotlivých plemien hospodárskych zvierat, ďalej, ktoré plemená sa v týchto oblastiach smú chovať, a prípadné výnimky pre Československé štátne majetky, národný podnik,

g) po dohode s ministerstvami vnútra a financií podrobnejšie predpisy o miestnych zootechnikoch, najmä o ich úlohách a o uhradzovaní ich hotových výdavkov,

h) po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi predpisy na vykonanie ustanovení dielu III, ako aj prípadné výnimky z ustanovení o vykonávaní veterinárnej činnosti pre Československé štátne majetky, národný podnik,

i) podrobnejšie predpisy na vykonanie ustanovení dielu IV, najmä o tom, ktoré druhy zvierat podliehajú pravidelným zdravotným prehliadkam a ktoré nákazy alebo iné nemoce alebo okolnosti vzbudzujúce podozrenie z nich musia sa hlásiť; pokiaľ ide o ustanovenie § 15 ods. 2, urobí tak Ministerstvo zdravotníctva po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi,

j) po dohode s ministerstvami vnútra a financií, v ktorých prípadoch a v akej výške sa náhrady podľa § 16 ods. 1 vyberajú, a podrobné predpisy o nich.

(2) Ministerstvo pôdohospodárstva môže ustanoviť vyhláškou v úradnom liste:

a) aké vlastnosti musia mať plemennice, najmä aký vek, aký zdravotný stav a stupeň telesného vývinu, aby smely byť zapustené, poprípade za akých podmienok smú byť zapustené alebo umelo osemenené, ďalej výbery a evidenciu plemenníc, vydávanie povolení na zapustenie plemenníc, poprípade na ich umelé osemeňovanie, a zákaz ich zapúšťania, poprípade umelého osemeňovania,

b) na ktoré iné než v § 4 ods. 1 uvedené druhy zvierat sa ustanovenia dielu II primerane vzťahujú,

c) po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi, ktoré opatrenia musia sa urobiť na ochranu proti možnému ohrozeniu zdravia zvierat, ako aj na zabránenie nákaz a iných nemocí zvierat a na ich vyšetrenie a liečenie, a v ktorých prípadoch možno uložiť izoláciu osôb alebo iné obmedzenie v osobnom styku alebo usmrtenie zvierat.

§ 20.

Ministerstvo financií určí vyhláškou v úradnom liste:

a) po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva výšku poplatkov podľa § 11 ods. 1 a v ktorých prípadoch a v akej výške sa vyberajú poplatky podľa § 16 ods. 2,

b) po dohode s ministerstvami pôdohospodárstva a vnútra výšku chovateľských príspevkov podľa § 11 ods. 2 a príspevkov podľa § 16 ods. 4 a vydá o nich zároveň podrobné predpisy.


Diel VIII.

Záverečné ustanovenia.

§ 21.

(1) Nákazová pokladnica, zriadená vládnym nariadením č. 262/1943 Sb., o odškodneniach a podporách pri nákazách a hromadných onemocneniach zvierat, a Fond pre tlmenie nákaz, zriadený zákonom č. 100/1943 Sl. z., o tlmení zvieracích nákaz, sa zrušujú. Ich práva a záväzky prechádzajú na štát. Ministerstvo pôdohospodárstva vykoná ich likvidáciu.

(2) Okresný národný výbor môže priznať postihnutému na jeho žiadosť podporu zo štátnych prostriedkov na úhradu alebo zmiernenie škôd, ktoré vznikly stratou zvieraťa spôsobenou nákazou alebo usmrtením zvieraťa na úradný rozkaz, a to podľa smerníc Ministerstva pôdohospodárstva vydaných po dohode s Ministerstvom financií.

§ 22.

Zverolekárske komory zriadené zákonom č. 133/1920 Sb., ktorým sa zriaďujú zverolekárske komory, v znení vládneho nariadenia č. 33/1944 Sb., a zákonom č. 132/1939 Sl. z., o zverolekárskej komore, sa zrušujú. Ich práva a záväzky prechádzajú na štát. Ministerstvo pôdohospodárstva vykoná ich likvidáciu a odvedie ich imanie štátnej pokladnici.

§ 23.

(1) Ministerstvo pôdohospodárstva určí po dohode s ministerstvami zdravotníctva a školstva, vied a umení výnimky z ustanovení dielov III až V, pokiaľ ide o zvieratá, ktoré vysoké školy veterinárne alebo štátne vedecké ústavy majú u seba, hoci len v ošetrovaní.

(2) Vzájomný vzťah medzi vojenskou a civilnou správou při vykonávaní tohto zákona upraví Ministerstvo pôdohospodárstva po dohode s Ministerstvom národnej obrany.

§ 24.

(1) Vyrábať, dovážať a do obehu uvádzať siliace prostriedky pre zvieratá je dovolené len so súhlasom Ministerstva pôdohospodárstva.

(2) Ustanovenia § 17 zákona č. 271/1949 Sb., o výrobe a distribúcii liečiv, zostávajú nedotknuté.

§ 25.

(1) Dňom, keď tento zákon nadobudne účinnosť, zrušujú sa predpisy, ktoré odporujú jeho ustanoveniam.

(2) Zrušujú sa najmä:

1. zákon č. 177/1909 r. z., o zamedzení a potlačení nákaz zvierat, v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich, a nariadenie č. 178/1909 r. z., ktorým boly vydané vykonávacie ustanovenia k zákonu č. 177/1909 r. z., v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich,

2. zákon č. 169/1924 Sb., o plemenitbe hospodárskych zvierat, a to koní, hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec,

3. vládne nariadenie č. 361/1941 Sb., o plemenitbe hospodárskych zvierat, pokiaľ jeho používateľnosť nebola už zrušená,

4. vládne nariadenie č. 177/1943 Sb., o povinnej kontrole mliečnej úžitkovosti,

5. vládne nariadenie č. 262/1943 Sb., v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich, a nariadenie ministra vnútra č. 263/1943 Sb., o nákazovej pokladnici, v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich,

6. zákon č. 100/1943 Sl. z. a vládne nariadenie č. 180/1943 Sl. z., ktorým sa vykonáva zákon o tlmení zvieracích nákaz.

(3) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 499/1950 Ú. l. I, o umelom osemeňovaní kráv a jalovíc, zostáva v platnosti.

§ 26.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 15. februára 1951.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.