Zákon č. 181/1950 Zb.Zákon o úprave najnižších dôchodkov bývalých prijímateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov

Čiastka 71/1950
Platnosť od 28.12.1950 do31.12.1956
Účinnosť od 28.12.1950 do31.12.1956
Zrušený 55/1956 Zb.

181.

Zákon

zo dňa 20. decembra 1950

o úprave najnižších dôchodkov bývalých prijímateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

(1) Dôchodky z národného poistenia, ktoré boly do 31. marca 1950 odpočivnými (zaopatrovacími) platmi z verejného penzijného zaopatrenia, zvyšujú sa s účinnosťou od 1. januára 1950, a to:

a) starobný alebo invalidný dôchodok (bývalé výslužné a obdobné platy) o200 Kčs mesačne,
b) dôchodok vdovy alebo družky (bývalá vdovská penzia alebo zaopatrovací požitok družky) o 150 Kčs mesačne,
c) sirotský dôchodok (bývalá sirotská penzia) o 100 Kčs mesačne.

(2) Zvýšenie podľa odseku 1 (jeho časť) prislúcha len potiaľ, pokiaľ dôchodok po zvýšení nepresahuje, ak ide

a) o starobný alebo invalidný dôchodok, 1 700 Kčs mesačne,
b) o dôchodok vdovy alebo družky, 1 300 Kčs mesačne,
c) o sirotský dôchodok 800 Kčs mesačne.

§ 2.

Starobné a invalidné dôchodky uvedené v § 1 sú po zvýšení najmenej 9 600 Kčs ročne.

§ 3.

Dôchodcom, ktorí sú trvalo tak bezmocní, že potrebujú ošetrenie a obsluhu inou osobou, možno zvýšiť dôchodok až o polovicu. Ak dôchodok bol už zvýšený podľa § 1, berie sa za základ výpočtu takto zvýšený dôchodok. Sirotský dôchodok možno zvýšiť pre bezmocnosť až od siedmeho roku veku.

§ 4.

(1) Za dôchodky podľa § 1 sa nepovažujú platy poskytované podľa § 22 vládneho nariadenia č. 380/1938 Sb., o úsporných opatreniach personálnych, v znení vládneho nariadenia č. 136/1941 Sb. a zákona č. 39/1946 Sb., alebo podľa § 83 vládneho nariadenia č. 210/1947 Sb., o úprave platových a s nimi súvisiacich služobných pomerov štátnych a iných verejných zamestnancov, ako aj požívateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov na Slovensku.

(2) Dôchodkom sa rozumie úhrn bývalých odpočivných (zaopatrovacích) platov s príslušenstvom; nezapočítava sa však výchovné, osobitný prídavok k výchovnému, príspevky na výchovu a zvýšenie odpočivných (zaopatrovacích) platov pre bezmocnosť.

(3) Ak sirotský dôchodok náleží niekoľkým oprávneným, náleží zvýšenie každému z nich; pritom sa za dôchodok považuje pomerná jeho časť, určená podľa počtu hláv.

(4) Ak dôchodca má dva alebo viac dôchodkov, hľadí sa na úhrn dôchodkov. Zvýšenie náleží podľa ustanovení pre dôchodcu priaznivejších.

(5) Ak je dôchodok pozostalých snížený preto, že sú čiastočne zaopatrení, prislúcha zvýšenie krátené v pomere, v akom je snížený dôchodok; pre zistenie, či nie je prekročená hranica určená v § 1 ods. 2, berie sa do počtu nesnížený dôchodok.

§ 5.

Predchádzajúce ustanovenia platia primerane pre prijímateľov pravidelných odpočivných (zaopatrovacích) platov z verejného penzijného zaopatrenia, ktoré nestaly sa dôchodkami národného poistenia.


§ 6.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri práce a sociálnej starostlivosti, financií a národnej obrany.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Kabeš v. r.

Erban v. r.