Nariadenie č. 21/1950 Zb.Nariadenie o odpísaní parciel na území vojenských obvodov z pozemkových kníh

Čiastka 10/1950
Platnosť od 17.03.1950 do28.10.1997
Účinnosť od 17.03.1950 do28.10.1997
Zrušený 281/1997 Z. z.

21

Nariadenie ministra spravodlivosti

zo dňa 28. februára 1950

o odpísaní parciel na území vojenských obvodov z pozemkových kníh

Minister spravodlivosti nariaďuje po dohode s ministrami techniky a národnej obrany podľa § 17 ods. 4 zákona č. 169/1949 Sb., o vojenských obvodoch:


§ 1

(1) O odpísanie parciel (ich častí) ležiacich na území obvodu z doterajšej vložky bez závad, o ich zápis do zoznamu parciel a o odovzdanie zoznamu vojenskej správe (Ministerstvu národnej obrany alebo orgánu ním poverenému) podľa § 17 ods. 2 zák. č. 169/1949 Sb. môže vojenská správa žiadať jedinou žiadosťou, aj keď parcely sú zapísané v rôznych vložkách alebo i v rôznych katastrálnych územiach v obvode toho istého pozemnoknižného súdu.

(2) Ani k žiadosti o odpísanie len časti parcely netreba predkladať geometrický (polohopisný) plán, snímku s mapami alebo polohopisný náčrt.

§ 2

Vojenská správa podáva návrhy v toľkých vyhotoveniach, aby ich bolo možno vybaviť v skrátenej forme (§ 3 ods. 2) a s týmto vybavením doručiť (§ 7).

§ 3

(1) Ak má žiadosť vojenskej správy vady, pre ktoré jej nemožno vyhovieť, vráti ju súd na opravu alebo na doplnenie. Usnesenie o tom sa v knihe nepoznamená.

(2) Usnesenie, ktorým sa návrhu vyhovuje, možno vybaviť skrátene pečiatkou tohto znenia:

„Povoľuje sa podľa návrhu.
Okresný súd v ..................., odd. ..........., dňa .......................... 1950.“

§ 4

(1) Odpísanie len niektorých parciel z vložky sa vyznačí v doterajšej vložke podčiarknutím čísla parcely (ak odpisuje sa len časť parcely, prerušovaným podčiarknutím), s uvedením čísla denníka a citáciou § 17 ods. 2 zák. č. 169/1949 Sb. v zátvorke.

(2) Ak sa odpíšu všetky parcely vo vložke zapísané, vložka sa zruší. Zrušenie sa vyznačí len prečiarknutím čísla vložky a citáciou § 17 ods. 3 zák. č. 169/1949 Sb. Ak sa odpíšu všetky parcely katastrálneho územia, vykoná sa uvedené vyznačenie vo všetkých vložkách.

(3) Vyznačenie podľa predchádzajúcich ustanovení sa vykoná červeným atramentom.

§ 5

(1) Odpísané parcely (ich časti) zapíše pozemnoknižný súd do soznamu parciel (dvojmo), a to pre každé katastrálne územie osobitne. Ak sa odpíše len časť parcely, uvedie sa v poznámke „časť“.

(2) Zoznam parciel má stĺpce pre bežné čísla, čísla pozemnoknižných vložiek, parcelné číslo, poznačenie parcely, (číslo domu, spôsob obrábania), výmeru, katastrálny výťažok, mená a adresy posledných vlastníkov a poznámky. Tlačivá zoznamu parciel dodá súdom vojenská správa.

(3) Výmeru vyznačia v sozname len súdy na Slovensku, stĺpce pre katastrálny výťažok a pre meno a adresu posledného vlastníka súdy nevyplňujú. V stĺpci nadpísanom „Poznámka“ uvedú súdy nehnuteľnosti, ktoré sú so zreteľom na odpísanú parcelu (nehnuteľnosť panujúcu) nehnuteľnosťami služobnými; stane sa tak vyznačením čísla parcelného, čísla vložky a názvu katastrálneho územia.

§ 6

(1) Ak sa odpíše do soznamu parciel nehnuteľnosť, ktorá je nehnuteľnosťou panujúcou so zreteľom na nehnuteľnosť, ktorá sa do soznamu nezapisuje alebo ktorá je zapísaná vo verejnej knihe vedenej iným súdom, poznamená sa odpísanie panujúcej nehnuteľnosti podľa § 17 ods. 2 zák. č. 169/1949 Sb. vo vložke, v ktorej je zapísaná nehnuteľnosť služobná, podľa všeobecných predpisov pozemnoknižného práva.

(2) Ak sa odpíše do soznamu parciel nehnuteľnosť, ktorá je nehnuteľnosťou služobnou so zreteľom na nehnuteľnosť, ktorá sa do soznamu nezapisuje alebo ktorá je zapísaná vo verejnej knihe vedenej iným súdom, vymaže sa poznámka služobnosti.

(3) Podľa všeobecných predpisov pozemnoknižného práva vykonajú sa aj zápisy zmien na záložnom práve dosiaľ spoločne viaznucom, keď sa do soznamu parciel odpíšu nehnuteľnosti len z niektorej vložky zaťaženej spoločným právom záložným.

§ 7

(1) O vybavení žiadosti a o výkone zápisov s tým súvisiacich upovedomí sa vojenská správa (úrad, orgán, ktorý žiadosť podal), doterajší vlastníci, pokiaľ ich adresy sú uvedené v žiadosti, okresný národný výbor (doručením vybavenia vo dvoch vyhotoveniach), Fond národnej obnovy (v Prahe, v Bratislave) a Národný pozemkový fond (na Slovensku Povereníctvo pôdohospodárstva). Pre upovedomenie ostatných účastníkov vyvesí sa usnesenie na súdnej tabuli, a to na čas tridsať dní; za deň doručenia týmto účastníkom platí posledný deň tohto času.

(2) Vyplnené zoznamy parciel doručí súd vojenskej správe spolu s vybavením jej žiadosti.


§ 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r.