Nariadenie vlády č. 159/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení počet a pôsobnosť ministerstiev

Čiastka 66/1950
Platnosť od 20.12.1950 do31.12.1970
Účinnosť od 16.06.1956 do31.12.1970
Zrušený 133/1970 Zb.

159.

Vládne nariadenie

zo dňa 19. decembra 1950,

ktorým sa mení počet a pôsobnosť ministerstiev.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1.

(1) Z Ministerstva ťažkého priemyslu sa zriaďujú

Ministerstvo palív a energetiky,

Ministerstvo hutného priemyslu a rudných baní,

Ministerstvo chemického priemyslu,

Ministerstvo strojárenstva.

(2) Tieto ministerstvá plnia v svojom odbore doterajšie úlohy Ministerstva ťažkého priemyslu a úlohy, ktoré dosiaľ vykonávalo v týchto odboroch Povereníctvo priemyslu.

§ 2.

(1) Z Ministerstva ľahkého priemyslu sa zriaďuje Ministerstvo spotrebného priemyslu.

(2) Na Ministerstvo spotrebného priemyslu prechádza doterajšia pôsobnosť Ministerstva ľahkého priemyslu a v odbore drevospracujúceho priemyslu a píl doterajšia pôsobnosť Ministerstva lesov a drevárskeho priemyslu, ako aj doterajšia pôsobnosť Ministerstva kultúry v odbore polygrafického a gramofónového priemyslu.

§ 3.

(1) Z Ministerstva výživy sa zriaďuje ministerstvo potravinárskeho priemyslu.

(2) Ministerstvo potravinárskeho priemyslu plní úlohy doterajšieho Ministerstva výživy v odbore potravinárskej a pridruženej výroby.

(3) Ostatné úlohy Ministerstva výživy prechádzajú na Ministerstvo vnútorného obchodu.

§ 4.

(1) Ministerstvo stavebného priemyslu a Ministerstvo stavebných hmôt sa slučujú na Ministerstvo stavebníctva.

(2) Ministerstvo stavebného priemyslu plní úlohy doterajšieho Ministerstva techniky a prejíma úlohy doterajšieho Ministerstva priemyslu v odbore výroby stavebných hmôt.

§ 5.

(1) Zrušuje sa Ministerstvo pre sjednotenie zákonov.

(2) Usporiadaním pomerov, najmä pokiaľ ide o úlohy zrušeného ministerstva a jeho zamestnancov, sa poveruje Ministerstvo vnútra.

§ 6.

Podrobné vymedzenie úloh jednotlivých ministerstiev, a to aj v súvislosti s presunmi pôsobnosti vykonanými podľa tohto nariadenia, prislúcha zúčastneným ministrom po dohode s ministrom vnútra.


§ 7.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.,

aj za námestníka predsedu vlády a ministra zahraničných vecí Širokého

Dr. Ševčík v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Dolanský v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Kopřiva v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Rais v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.,

aj za ministra Petra

Ing. Jankovcová v. r.