Vyhláška č. 54/1950 Zb.Vyhláška, ktorou sa určuje začiatok účinnosti pre presuny pôsobnosti v niektorých veciach živnostenského a iného podnikania

Čiastka 26/1950
Platnosť od 31.05.1950 do31.12.1991
Účinnosť od 31.05.1950 do31.12.1991
Zrušený 572/1991 Zb.

54.

Vyhláška ministra priemyslu

zo dňa 31. mája 1950,

ktorou sa určuje začiatok účinnosti pre presuny pôsobnosti v niektorých veciach živnostenského a iného podnikania.

Minister priemyslu určuje po dohode so zúčastnenými ministrami podľa § 4 ods. 1 vládneho nariadenia č. 116/1949 Sb., o ďalších presunoch pôsobnosti vo verejnej správe:


Presuny pôsobnosti so zúčastnených ústredných úradov na krajské národné výbory, uvedené v prílohe A vládneho nariadenia č. 116/1949 Sb. pod pol. 7 a 8, nadobúdajú účinnosť takto:

1. presun pôsobnosti uvedený pod pol. 7 (udeľovanie pokynov pred rozhodnutím o zárobkovom podnikaní pri zárobkových a hospodárskych spoločenstvách) nadobúda účinnosť dňom 1. júla 1951; 2. presun pôsobnosti uvedený pod pol. 8 (udeľovanie pokynov pred rozhodnutím o zárobkovom podnikaní pri podnikoch prevádzaných továrensky) nadobúda účinnosť dňom 1. júna 1950.


Kliment v. r.