Vyhláška č. 40/1950 Zb.Vyhláška o konečnej lehote na podanie žiadostí o vrátenie československého štátneho občianstva

Čiastka 17/1950
Platnosť od 24.04.1950
Účinnosť od 01.05.1950

OBSAH

40.

Vyhláška ministra vnútra

zo dňa 5. apríla 1950

o konečnej lehote na podanie žiadostí o vrátenie československého štátneho občianstva.

Minister vnútra ustanovuje podľa § 3 dekrétu č. 33/1945 Sb., o úprave československého štátneho občianstva osôb nemeckej a maďarskej národnosti:


§ 1.

(1) Osoby nemeckej národnosti, ktoré stratily podľa § 1 dekrétu č. 33/1945 Sb. československé štátne občianstvo a bývajú trvalo na území Československej republiky, môžu v konečnej lehote od 1. mája 1950 do 31. októbra 1950 žiadať na okresnom národnom výbore svojho bydliska o jeho vrátenie.

(2) Žiadosť môžu podať aj osoby, žiadosti ktorých boly podľa § 1 ods. 3 alebo 4, § 2, § 3 alebo § 4 citovaného dekrétu zamietnuté alebo odmietnuté, poprípade žiadosti ktorých neboly dosiaľ z akéhokoľvek dôvodu vybavené.

§ 2.

O žiadostiach o vrátenie československého štátneho občianstva, podaných v čase od 1. decembra 1949 do 30. apríla 1950, platí, že boly podané v lehote určenej v § 1.


§ 3.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom 1. mája 1950.


Nosek v. r.