59

Zákon

zo dňa 18. mája 1950

o dani z literárnej a umeleckej činnosti.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


Daňová povinnosť.

§ 1.

(1) Dani z literárnej a umeleckej činnosti podliehajú fyzické osoby čo do príjmov z tvorivej alebo reprodukčnej činnosti literárnej, umeleckej alebo vedeckej, pokiaľ tieto príjmy nie sú podrobené dani zo mzdy podľa zákona č. 109/1947 Sb.

(2) Vdova (družka) alebo maloleté siroty po osobe literárne, umelecky alebo vedecky činnej podliehajú dani z literárnej a umeleckej činnosti čo do príjmov, ktoré by u uvedenej osoby podliehaly tejto dani, keby bola nažive.

§ 2.

(1) Činnosťou uvedenou v § 1 sa rozumie:

a) literárna, recitačná a prednášková činnosť (umelecká, vedecká, odborná a pod.),

b) hudobná umelecká činnosť (skladateľská, dirigentská a reprodukčná),

c) dramatické, hudobne dramatické, režisérske, choreografické a pantomimické, ako aj tanečné umenie a

d) umelecká činnosť výtvarná (maliarstvo, sochárstvo, grafika, medailérstvo, umelecká fotografia, architektúra, priemyslové výtvarníctvo a užité umenie a pod.).

(2) Nerozhoduje, či ide o činnosť trvalú alebo príležitostnú.

(3) V sporných prípadoch rozhoduje o tom, či možno určitú činnosť pokladať za činnosť podľa tohto zákona, Ministerstvo financií po vypočutí Ministerstva školstva, vied a umení alebo Ministerstva informácií a osvety.

§ 3.

(1) Predmetom dane sú príjmy plynúce daňovníkovi z činností uvedených v § 2.

(2) Príjmami podľa odseku 1 (ďalej len „honoráre“) sa rozumejú všetky autorské honoráre alebo akokoľvek zvané odplaty za prevod autorského práva alebo svolenia na užitie diela, za scudzenie a vypožičanie diela a pod., odplaty za prednášky a umelecké výkony, ako aj preddavky na tieto odplaty.

§ 4.

Od dane sú oslobodené ceny a odmeny z verejných súťaží vypísaných orgánmi, úradmi a ústavmi verejnej správy, záujmovými organizáciami literátov, umelcov a vedcov a vrcholnými orgánmi dobrovoľných organizácií ľudu.

Vybranie dane u platiaceho.

§ 5.

(1) Pri výplate honorárov sa vyberie daň srážkou, ak ich vyplácajú orgány, úrady a ústavy verejnej správy, právnické osoby alebo politické strany.

(2) Srážka je pri honorári

do 20.000 Kčs3 %,
nad 20.000 Kčs do 60.000 Kčs5 %,
nad 60.000 Kčs do 100.000 Kčs7 % a
nad 100.00010 %
z vyplatenej sumy.

(3) Pre percento srážky je smerodajná výška honoráru za dodané dielo alebo právo alebo za vykonaný výkon bez ohľadu, či sa vypláca naraz alebo v splátkach.

(4) Daň sa vyberie u platiaceho aj vtedy, ak ju nesrazil. V tomto prípade daň robí toľko, koľko by robila podľa odsekov 2 a 3 z honoráru zvýšeného o daň, ktorú je platiaci povinný odviesť, a ide na ťarchu platiaceho.

§ 6.

(1) Daň z honorárov vyplatených v kalendárnom štvrťročí odvedú platiaci do konca nasledujúceho mesiaca okresnému národnému výboru, v obvode ktorého je sídlo vyplácajúcej pokladnice.

(2) Ak nepresahuje úhrn dane štvrťročne sumu 1.000 Kčs, odvedie sa daň za kalendárny polrok do konca nasledujúceho mesiaca.

(3) Neodvedená daň bude od platiacich vymáhaná ako ich dlh.

§ 7.

(1) Platiaci sú povinní viesť záznamy o vyplatených honorároch a o srazenej a odvedenej dani a vydávať príjemcom potvrdenia o vyplatenom honorári a o srazenej dani.

(2) Platiaci predložia hlásenie o vyplatených honorároch a o srazenej a odvedenej dani okresnému národnému výboru v lehote uvedenej v § 6.

§ 8.

(1) Na srážanie a odvádzanie dane dozerá okresný národný výbor, v obvode ktorého je sídlo vyplácajúcej pokladnice.

(2) Platiaci sú povinní

a) dovoliť orgánom okresného národného výboru, splnomocneným kontrolovať daň, vstup do prevádzkových miestností v obvyklých prevádzkových hodinách a umožniť im splnenie ich úloh,

b) dať potrebné vysvetlenia a predložiť doklady okresnému národnému výboru, poprípade iným kontrolujúcim orgánom.

(3) Osoby, ktorým sa honoráre vyplácajú, sú povinné dať okresnému národnému výboru, poprípade iným kontrolujúcim orgánom vysvetlenie o druhu a výške týchto honorárov.

(4) Rovnaké oprávnenia vo veci dozoru prislúchajú aj krajskému národnému výboru a Ministerstvu financií.

§ 9.

(1) O sťažnostiach zo sporov, ktoré vzniknú o vykonávaní srážky medzi platiacimi a osobami, ktorým sa honoráre vyplácajú, rozhoduje okresný národný výbor, v obvode ktorého je sídlo vyplácajúcej pokladnice.

(2) Okresný národný výbor je povinný oznámiť stranám svoje rozhodnutia písomne s poučením o opravnom prostriedku.

(3) Proti rozhodnutiu okresného národného výboru možno sa odvolať na krajský národný výbor, ktorý rozhodne s konečnou platnosťou.

§ 10.

(1) Porušenia povinností uložených v §§ 5 až 8, pokiaľ nie sú trestné podľa odseku 2 alebo podľa hlavy VIII zákona o priamych daniach, v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich, potresce okresný národný výbor v daňovom trestnom konaní pokutou do 5.000 Kčs.

(2) Ak neodvedie platiaci daň ani na úradnú výzvu, potresce ho, ak nejde o čin prísnejšie trestný, okresný národný výbor v daňovom trestnom konaní pokutou do 100.000 Kčs. Pre prípad nevymožiteľnosti pokuty vymeria sa zároveň podľa miery zavinenia náhradný trest väzenia (zatvorenia) do 3 mesiacov.

Vyrubenie dane.

§ 11.

(1) Z honorárov, z ktorých sa daň nevyberá u platiaceho, vyrubí sa daň za každý kalendárny rok po jeho uplynutí.

(2) Daň je

do 20.000 Kčs3 %,
nad 20.000 Kčs do 60.000 Kčs5 %,
nad 60.000 Kčs do 100.000 Kčs7 % a
nad 100.000 Kčs10 %
z úhrnu honorárov prijatých v kalendárnom roku.

(3) Úhrn honorárov sa zaokrúhli dole na sumu deliteľnú stom; ak nepresahuje sumu 6.000 Kčs, daň sa nevyrubí.

§ 12.

Sročnosť dane.

Daňovník, ktorému sa daň vyrubuje podľa § 11, je povinný si daň sám vypočítať a zaplatiť ju okresnému národnému výboru do 31. januára po uplynutí kalendárneho roku.

§ 13.

Soznanie.

(1) Daňovník, ktorému sa daň vyrubuje podľa § 11, je povinný podať okresnému národnému výboru do 31. januára soznanie a uviesť v ňom honoráre prijaté v uplynulom kalendárnom roku.

(2) Ak nepodá daňovník soznanie včas, môže byť daň zvýšená až o 5 %; zvýšenie je sročné do 30 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.

§ 14.

Miestna príslušnosť.

Na vyrubenie dane je príslušný okresný národný výbor, v obvode ktorého mal daňovník bydlisko koncom rozhodného roka. Ak nemožno príslušný okresný národný výbor určiť podľa daňovníkovho bydliska, určí ho Ministerstvo financií.

§ 15.

(1) O vyrubení dane upovedomí okresný národný výbor daňovníka platobným výmerom.

(2) Proti vyrubeniu dane možno sa písomne odvolať na okresnom národnom výbore do 30 dní odo dňa doručenia platobného výmeru. O odvolaní rozhoduje s konečnou platnosťou krajský národný výbor. Ak nejde o právnu otázku a ak sa úplne vyhovie odvolaniu, rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou okresný národný výbor, ak nepresahuje základ dane 250.000 Kčs.

§ 16.

Daň podľa §§ 11 až 15 sa nevyrubí, ak požiada daňovník o vyrubenie dane zo samostatnej činnosti podľa zákona č. 60/1950 Sb.

Spoločné ustanovenia.

§ 17.

Ak nebola daň odvedená alebo zaplatená včas, je dlžník povinný, ak robí nedoplatok viac než 2.000 Kčs, zaplatiť 2 % poplatok z omeškania z nedoplatku k 31. januáru, 30. aprílu, 31. júlu a 31. októbru.

§ 18.

(1) Ministerstvo financií môže urobiť opatrenia, ktorým sa

1. rozširuje okruh platiacich, u ktorých sa daň vyberá podľa §§ 5 až 10;

2. povoľujú pri príjmoch z činností uvedených v § 2 ods. 1 písm. d) úľavy z ustanovení §§ 5 a 11 a zamedzujú nesrovnalosti a tvrdosti, ktoré by mohly vzniknúť z tohto zákona;

3. určujú podrobnosti o povinnosti platiacich viesť záznamy o vyplácaných honorároch a o srazenej a odvedenej dani a o povinnosti vydávať príjemcom potvrdenie (§ 7) a vydávajú ďalšie predpisy o poplatku z omeškania (§ 17);

4. vydáva vzor tlačív hlásenia (§ 7) a priznania (§ 13).

(2) Opatrenia podľa odseku 1 č. 1 až 3 všeobecnej povahy vyhlási Ministerstvo financií v príslušnom úradnom liste.

§ 19.

Písomnosti a úradné úkony vo veciach dane z literárnej a umeleckej činnosti sú oslobodené od poplatkov a dávok za úradné úkony vo veciach správnych.


Prechodné a záverečné ustanovenia.

§ 20.

Príjmy uvedené v § 3 nie sú začínajúc daňovým rokom 1950 základom pre vyrubenie dane dôchodkovej, všeobecnej dane zárobkovej a dane rentovej podľa zákona o priamych daniach v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich; začínajúc dňom 1. júla 1950 nevyberá sa z nich rentová daň srážkou podľa uvedeného zákona.

§ 21.

(1) Soznanie k dani z literárnej a umeleckej činnosti za rok 1949 sú daňovníci povinní podať do 30. júna 1950.

(2) Daň z literárnej a umeleckej činnosti za rok 1949 je sročná vo dvoch rovnakých splátkach; prvá splátka do 30. júna 1950 a druhá splátka do 30. septembra 1950.

§ 22.

Pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, platia obdobne ustanovenia zákona o priamych daniach v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich.

§ 23.

(1) Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Platí pre daň z literárnej a umeleckej činnosti po prvé za rok 1949 vynímajúc ustanovenia §§ 5 až 10, ktoré platia pre honoráre vyplatené až po 30. júni 1950.

(2) Z honorárov prijatých v roku 1949, pri ktorých by sa inak daň vyberala u platiaceho, vyrubí sa za rok 1949 daň podľa ustanovení §§ 11 až 16. Taktiež z honorárov prijatých od 1. januára 1950 do 30. júna 1950, pri ktorých by sa inak daň vyberala u platiaceho, vyrubí sa za rok 1950 daň podľa uvedených ustanovení.

(3) Tento zákon vykoná minister financií.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.