Nariadenie vlády č. 147/1950 Zb.Nariadenie o štátnych cenách

(v znení č. 7/1955 Zb., 15/1957 Zb.)

Čiastka 61/1950
Platnosť od 24.11.1950 do27.09.1960
Účinnosť od 16.03.1957 do27.09.1960
Zrušený 139/1960 Zb.

147.

Vládne nariadenie

zo dňa 24. októbra 1950

o štátnych cenách.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenaniach a čestných uznaniach:


§ 1.

Štátne ceny sa udeľujú ako prejav uznania ľudovodemokratického štátu za vynikajúce tvorivé výkony, ktoré obohatily ľudské poznanie, vytvorily umelecké hodnoty alebo inak prispely na socialistickú výstavbu našej vlasti.

§ 2.

Štátne ceny môžu sa udeliť jednotlivým osobám alebo kolektívom v týchto skupinách:

v prvej skupine za diela, výkony alebo objavy z odboru vied spoločenských, prírodných, matematických, lekárskych a technických,

v druhej skupine za vynikajúce vynálezy a zdokonalenia metód výrobných procesov,

v tretej skupine za diela alebo výkony z odboru písomníctva, výtvarníctva, divadla, hudby, umeleckej a dokumentárnej kinematografie a užitej grafiky.

§ 3.

(1) Zrušený od 16. 3. 1957.

(2) Vyznamenaným prislúcha čestný titul „laureát štátnej ceny za rok .....“.

(3) Vyznamenaní dostanú zároveň so štátnou cenou listinu o tom, že im štátna cena bola udelená (diplom).

(4) Laureáti majú právo nosiť tmavočervenú stužku, lemovanú bielym a modrým prúžkom, s vavrínovou vetvičkou.

(5) Zrušený od 16. 3. 1957.

(6) Odmeny nie sú podrobené daniam ani poplatkom.

§ 4.

Štátne ceny udeľuje prezident republiky na návrh vlády každoročne ku dňu 9. mája za obdobie predošlého kalendárneho roku.


§ 6.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.,

aj za námestníka predsedu vlády a ministra zahraničných vecí Širokého

Dr. Ševčík v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Dolanský v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Kopřiva v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Rais v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.