Nariadenie vlády č. 154/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa predlžuje účinnosť zákona o daňových úľavách pri usporiadaní niektorých právnych pomerov družstiev, spolkov a iných právnických osôb

Čiastka 65/1950
Platnosť od 19.12.1950 do31.12.1953
Účinnosť od 31.12.1950 do31.12.1953

OBSAH

154.

Vládne nariadenie

zo dňa 28. novembra 1950,

ktorým sa predlžuje účinnosť zákona o daňových úľavách pri usporiadaní niektorých právnych pomerov družstiev, spolkov a iných právnických osôb.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 9 zákona č. 249/1949 Sb., o daňových úľavách pri usporiadaní niektorých právnych pomerov družstiev, spolkov a iných právnických osôb:


§ 1.

Účinnosť zákona č. 249/1949 Sb. sa predlžuje do 31. decembra 1953.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 31. decembra 1950; vykoná ho minister financií po dohode s ministrom vnútra.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.