Zákon č. 184/1950 Zb.Zákon o vydávaní časopisov a o Sväze československých novinárov

(v znení č. 44/1958 Zb.)

Čiastka 71/1950
Platnosť od 28.12.1950 do31.12.1966
Účinnosť od 25.07.1958 do31.12.1966
Zrušený 81/1966 Zb.

184

Zákon

zo dňa 20. decembra 1950

o vydávaní časopisov a o Sväze československých novinárov.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


Vydávanie časopisov.

§ 1.

(1) Poslaním tlače je napomáhať budovateľské úsilie československého ľudu a jeho boj za mier a spolupracovať na jeho výchove k socializmu.

(2) Vydávanie tlače, t. j. novín, časopisov a iných periodických publikácií (ďalej len „časopisy“) nemôže byť predmetom súkromného podnikania.

§ 2.

Vydávanie a rozširovanie časopisov vedie Ministerstvo informácií a osvety; ak ide o odborné časopisy, po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi.

§ 3.

(1) Oprávnenie na vydávanie časopisov možno udeliť:

1. politickým stranám Národného Frontu,

2. štátnym orgánom,

3. jednotnej odborovej organizácii,

4. vrcholným organizáciám kultúrnym, hospodárskym, záujmovým, sociálnym a telovýchovným.

(2) Ďalej možno udeliť oprávnenie na vydávanie časopisov národným a komunálnym podnikom, podnikom oprávneným na prevádzanie zahraničného obchodu, ľudovým družstvám a iným právnickým osobám a to len vtedy, ak preukážu, že vydávanie časopisov je potrebné na plnenie ich úloh dôležitého všeobecného záujmu.

(3) Oprávnenie podľa odsekov 1 a 2 udeľuje Ministerstvo informácií a osvety; ak ide o odborné časopisy, po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi.

§ 4.

Ak poruší vydavateľ podmienky, za ktorých mu bolo udelené oprávnenie na vydávanie časopisov, alebo ak sa nespravuje predpismi o vydávaní časopisov, môže mu Ministerstvo informácií a osvety toto oprávnenie odňať.

§ 5.

(1) Na zriadenie vydavateľského časopiseckého podniku potrebuje vydavateľ ešte osobitné povolenie Ministerstva informácií a osvety.

(2) Toto povolenie môžu dostať len vydavatelia časopisov, u ktorých sú pre zriadenie vydavateľského podniku predpoklady, zaručujúce riadny výkon tohto povolenia.

(3) O spôsobe vydávania, vedení a o poslaní časopisu rozhoduje vždy vydavateľ.

§ 6.

Orgány, organizácie a právnické osoby, uvedené v § 3 ods. 1 a 2, ktoré vydávajú v deň začiatku účinnosti tohto zákona časopisy alebo prevádzajú vydavateľský podnik, môžu do 3 mesiacov od uvedeného dňa požiadať o udelenie potrebných oprávnení, inak ich právo vydávať časopis alebo prevádzať vydavateľský podnik zaniká. Do vybavenia žiadosti môžu časopis ďalej vydávať poprípade vydavateľský podnik prevádzať podľa ustanovení tohto zákona.

§ 7.

Zodpovednosť za obsah časopisu, ktorú má dosiaľ zodpovedný zástupca časopisu, prechádza v deň, ktorý určí Ministerstvo informácií a osvety vyhláškou v Úradnom liste, na šéfredaktora alebo osobu poverenú vedením redakcie. V tejto vyhláške určí Ministerstvo informácií a osvety aj podmienky, ktoré osoba poverená vedením redakcie musí splňovať.

§ 8

Sväz československých novinárov

Zabezpečovať poslanie tlače podľa § 1 ods. 1 náleží aj Zväzu československých novinárov, ktorý sa vyhlasuje za dobrovoľnú organizáciu podľa zákona č. 68/1951 Zb. o dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach.


Záverečné ustanovenia.

§ 9.

(1) Platnosť strácajú všetky predpisy, ktoré odporujú tomuto zákonu, najmä zákon č. 6/1863 r. z., o tlači, zák. čl. XIV/1914 o tlači, ako i predpisy ich meniace a doplňujúce a zákon č. 101/1947 Sb., o postavení redaktorov a o Sväzoch novinárov.

(2) Nedotknuté zostávajú predpisy, podľa ktorých iné úrady alebo orgány vykonávajú pôsobnosť vo veciach periodickej tlače.

§ 10.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister informácií a osvety po dohode so zúčastnenými členmi vlády.

Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kopecký v. r.