Nariadenie č. 20/1950 Zb.Nariadenie o preskúšaní projektov čistiarní odpadových vôd výrobných podnikov a nemocníc a o zaistení ich budovania

Čiastka 10/1950
Platnosť od 17.03.1950 do31.12.1954
Účinnosť od 17.03.1950 do31.12.1954
Zrušený 11/1955 Zb.

20

Nariadenie ministra techniky

zo dňa 20. februára 1950

o preskúšaní projektov čistiarní odpadových vôd výrobných podnikov a nemocníc a o zaistení ich budovania.

Minister techniky nariaďuje podľa § 41 ods. 4 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):


§ 1.

Každý projekt čistiarní odpadových vôd výrobných podnikov (priemyslových závodov a i.), ako i zariadenie na čistenie alebo využitie ich odpadových vôd (ďalej len „čistiarne“) musí byť preskúšaný s hľadiska plánovacieho, s hľadiska účelnosti, hospodárnosti a technickej uskutočniteľnosti. To isté platí o projektoch čistiarní odpadových vôd z nemocníc, liečebných ústavov a pod. (ďalej len „nemocnice“).

§ 2.

Projekt uvedený v § 1 musí obsahovať:

1. prehľadnú situáciu v pomere 1 : 75.000;

2. polohopisný plán v pomere aspoň 1 : 2880 s vyznačením všetkých objektov a ich častí, v ktorých vznikajú odpadové vody; do plánu treba zakresliť stoky alebo odpady, ktoré odvádzajú odpadové vody z jednotlivých objektov a pri výrobných podnikoch podľa potreby i z jednotlivých prevádzkových miestností;

3. pozdĺžne profily stôk a čistiarní v pomere 1 : 1000 pre dĺžky a 1 : 100 pre výšky včítane odpadu po vyústení do odpadového toku, rybníka, nádrže a i. (ďalej len „tok“), s vyznačením jeho charakteristických vodných stavov;

4. podrobné plány stavebných objektov v pomere 1 : 50 alebo 1 : 100;

5. technickú zprávu so všetkými výpočtami a s podkladmi smerodajnými pre dimenzovanie kanalizačnej siete a pre navrhnutie čistiarne; okrem toho treba v nej uviesť tieto údaje:

a) dáta potrebné s hľadiska štátneho vodohospodárskeho plánu;

b) hydrologické dáta o odpadovom toku, do ktorého sa odpadové vody majú vypúšťať;

c) doložené údaje o akosti vody toku v mieste projektovaného vypúšťania odpadových vôd;

d) soznam zdrojov znečistenia, pokiaľ sa prejavuje znateľne ich vplyv na akosť vody v mieste vypúšťania odpadových vôd;

e) opis rozsahu a spôsobu výroby s údajmi o používaných surovinách včítane potrebných schémat, pokiaľ je potrebný na preskúšanie, a ďalej o množstve, druhu a akosti odpadových vôd;

f) počet osadenstva prevodzovne alebo nemocnice alebo ich časti, ktorá má byť pripojená na čistiarňu;

g) návrh opatrení, ktorými sa sníži znečistenie behom výroby (napr. samostatné zachytenie a zneškodnenie malých množstiev koncentrovaných odpadových vôd, návrh na využitie hodnotných látok z odpadových vôd, návrh na úsporné vypieranie suroviny a výrobkov, návrh recirkulácie prevádzkovej vody, vylúčenie závadných látok z odpadových vôd);

h) návrh obsluhovacieho poriadku čistiarne;

6. podrobný rozpočet stavebného nákladu s výkazmi kubatúr a potrebou stavebných hmôt a strojného zariadenia, včítane tlakových rúr, tvaroviek a armatúr.

§ 3.

Ak ide o nový alebo dosiaľ dostatočne nevyskúšaný spôsob čistenia priemyslových odpadových vôd, je stavebník povinný pred vypracovaním podrobného projektu predložiť krajskému národnému výboru všeobecný návrh, ktorý musí obsahovať:

1. polohopisný plán uvedený v § 2 č. 2;

2. pozdĺžny profil čistiarne a odpadu po vyústení do odpadového toku s vyznačením jeho charakteristických vodných stavov;

3. technickú zprávu včítane údajov uvedených v § 2 č. 5 písm. a) až g);

4. plán čistiarne odpadových vôd alebo plán na zneškodnenie odpadových vôd v primeranom pomere;

5. približný rozpočet.

§ 4.

(1) Ustanovenia §§ 2 a 3 platia obdobne i v tých prípadoch, kde sa vypúšťajú odpadové vody po predčistení do kanalizačnej siete.

(2) Ak majú byť odpadové vody vypúšťané do kanalizačnej siete bez predčistenia, netreba predkladať na preskúšanie projekt podľa §§ 2 a 3, ale treba sprievodnou zprávou a rozborom preukázať, že odpadové vody nespôsobia závady s hľadiska verejného, najmä zdravotného alebo závady na rúrovom materiále a že nebudú mať nepriaznivý vplyv na čistenie odpadových vôd v kanalizačnej čistiarni.

§ 5.

(1) S výnimkou uvedenou v § 6 ods. 2 predloží projekt krajskému národnému výboru na preskúšanie

1. stavebník - ak je stavebníkom národný podnik, prostredníctvom ústredného riaditeľstva príslušného výrobného odvetvia -

a) pred zaradením čistiarne do plánu investícií (§ 7) a pred vodoprávnym prejednaním, ak nebol projekt pred vyhlásením tohto nariadenia predložený na prejednanie podľa vodného zákona, alebo

b) najneskoršie do 30. apríla 1950, ak bolo vydané pred vyhlásením tohto nariadenia vodoprávne povolenie, avšak s uskutočnením projektu sa dosiaľ nezačalo alebo jeho uskutočnenie nebolo dosiaľ úplne dokončené;

2. príslušný národný výbor bezodkladne, ak bol projekt pred vyhlásením tohto nariadenia už predložený na prejednanie podľa vodného zákona, ale ak nevydal dosiaľ vodoprávne povolenie.

(2) Ak sa so stavbou už začalo, je stavebník povinný bezodkladne predložiť celý projekt a vyznačiť v ňom časť, ktorá už bola uskutočnená.

(3) V prípadoch uvedených v odseku 1 č. 1 písm. b) a v odseku 2 predloží príslušný národný výbor s projektom vodoprávne povolenie.

(4) Preskúšanie projektov stavieb, zaradených do plánu investícií na rok 1950, nesmie podstatne zdržať ani zdražiť vykonávanie stavebných prác.

§ 6.

(1) S výnimkou uvedenou v odseku 2 krajský národný výbor buď sám preskúša predložený projekt alebo všeobecný návrh alebo predloží tento projekt alebo návrh na preskúšanie Ministerstvu techniky. Krajský národný výbor alebo Ministerstvo techniky vydá do dvoch mesiacov potvrdenie o preskúšaní (o technicko-hospodárskom a zdravotnom schválení) projektu alebo príkaz na jeho zmenu alebo doplnenie alebo ustanoví smernice na vypracovanie podrobného projektu. Ministerstvo techniky vypočuje zpravidla vopred príslušný výbor pre čistenie priemyslových odpadových vôd pri Ministerstve techniky.

(2) Projekty čistiarní odpadových vôd podnikov, pre ktoré platí ustanovenie § 25 ods. 4 a § 55 zákona č. 131/1936 Sb., o obrane štátu, preskúša vždy Ministerstvo techniky.

(3) Projekt smie byť vodoprávne prejednaný len, ak je opatrený potvrdením o preskúšaní. Ak sa zistia pri vodoprávnom konaní okolnosti, ktoré vyžadujú odchýlky od preskúšaného projektu, je príslušný národný výbor povinný pred udelením vodoprávneho povolenia oznámiť tieto okolnosti krajskému národnému výboru alebo Ministerstvu techniky, ktoré vydaly potvrdenie o preskúšaní, a podať odôvodnený návrh na zmenu tohto potvrdenia.

(4) Ak nebola zachovaná lehota, určená v odseku 1, možno stavbu pojmúť do plánu investícií i bez predchádzajúceho preskúšania.

(5) Stavebník je povinný nahradiť náklady, ktoré vzniknú preskúšaním projektu alebo vydaním smerníc na vypracovanie podrobného projektu (náklady na vyžiadané znalecké posudky a i.).

§ 7.

(1) Čistiareň odpadových vôd je nedielnou súčiastkou stavby podniku alebo nemocnice, z ktorých sa majú vypúšťať odpadové vody. Preto sa do plánu investícií pojme stavba takého podniku alebo nemocnice alebo ich časti, z ktorých sa majú vypúšťať odpadové vody, súčasne vždy so stavbou čistiarne. To isté platí obdobne pri rozšírení, zmene výroby, výrobného alebo liečebného postupu takého podniku alebo nemocnice, pri ktorých sa mení množstvo alebo akosť odpadových vôd.

(2) Ministerstvo techniky môže povoliť so zreteľom na osobitné okolnosti alebo povahu odpadových vôd výnimku z ustanovení odseku 1, najmä v tých prípadoch, kde bude treba vopred pokusne zaistiť účelnosť a účinnosť čistiarne.


§ 8.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zápotocký v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.