162.

Nariadenie ministra financií

zo dňa 16. novembra 1950,

ktorým sa určujú poplatky za štátnu arbitráž.

Minister financií nariaďuje po dohode s ministrom-predsedom Štátneho úradu plánovacieho podľa § 31 ods. 3 zákona č. 99/1950 Sb., o hospodárskych smluvách a štátnej arbitráži (ďalej len „zákon“):


§ 1.

Sadzba.

Za konanie orgánov štátnej arbitráže (arbitrážnych komisií) sa vyberajú tieto poplatky:

1. Za konanie o neshodách, ktoré vznikly pri uzavieraní hospodárskych smlúv o ich obsahu a náležitostiach (predsmluvné spory), alebo za konanie o majetkových sporoch, predmet ktorých nemožno oceniť, u

a) ústrednej komisie (slovenskej komisie) a rezortnej komisie (oblastnej komisie)6.000 Kčs
b) krajskej komisie 3.000 Kčs.

2. Za konanie o ostatných majetkových sporoch z hodnoty predmetu

do 1 milióna Kčs 2 %,
z ďalších 4 miliónov Kčs 0.5 %,
„ 10 „ Kčs 0.3 %,
„ 15 „Kčs 0.2 %,
„ 30 „ Kčs 0.1 %,
z ďalších súm nad 60 „Kčs 0.05 %,

najviac však 400.000 Kčs.

§ 2.

Poplatník.

(1) Poplatok je povinná zaplatiť strana, ktorá nemala v spore úspech. Arbitrážna komisia vysloví vo výmere alebo v usnesení, kto je povinný zaplatiť poplatok; pritom môže platenie poplatku uložiť aj obidvom stranám pomernými sumami podľa miery, ktorou nebol uznaný ich arbitrážny návrh.

(2) Arbitrážna komisia môže uložiť zaplatenie poplatku i strane, ktorá mala v spore úspech preto, že arbitrážna komisia použila svoje právo pozmeniť právny pomer, z ktorého spor vznikol (§ 22 ods. 2 zákona).

(3) Ak sa skončí arbitrážne konanie pokonávkou, je povinná každá strana zaplatiť polovicu poplatku.

§ 3.

Hodnota predmetu sporu.

(1) Hodnotu predmetu sporu, z ktorej sa poplatok vypočítava, určí arbitrážna komisia v arbitrážnom výmere alebo usnesení, pričom prihliadne na údaje strán a na výsledok konania.

(2) Ak rozhodne arbitrážna komisia o časti predmetu sporu, určí vo výmere hodnotu tejto sumy.

(3) Základ poplatku sa zaokruhľuje dole na číslo deliteľné stomi; poplatok sa zaokrúhli dole na celé Kčs.

§ 4.

Sročnosť a spôsob platenia.

(1) Poplatok je sročný do 15 dní odo dňa, ktorého bolo doručené písomné vyhotovenie výmeru alebo usnesenia, alebo v rovnakej lehote odo dňa schválenia pokonávky arbitrážnou komisiou. Ak nezaplatí strana poplatok v tejto lehote, zvýši sa poplatok o päť percent.

(2) Poplatky sa platia v hotovosti vplatným lístkom Štátnej banky alebo prevodom z poplatníkovho účtu (§ 2) na šekový účet úradu, pri ktorom je zriadená príslušná arbitrážna komisia. Ak ide o konanie u krajskej arbitrážnej komisie, platí sa poplatok na šekový účet finančného referátu jednotného (ústredného) národného výboru, v obvode ktorého je sídlo príslušnej komisie.

(3) Poplatky za štátnu arbitráž plynú do štátnej pokladnice.

§ 5.

Premlčanie.

Právo opraviť v neprospech strany poplatok určený rozhodnutím arbitrážnej komisie a právo vymáhať poplatok sa premlčuje uplynutím troch rokov, počítaných od začiatku kalendárneho roku nasledujúceho po roku, v ktorom uplynul posledný deň lehoty určenej pre zaplatenie poplatku (§ 4).

§ 6.

Oslobodenie nového prejednania.

(1) Ak bolo rozhodnutie príslušnej komisie zrušené (§ 26 zákona) a vec prikázaná na nové prejednanie, poplatok za nové prejednanie sa nevyberie.

(2) Ak pri novom prejednaní podľahla strana, ktorá pri prvom prejednaní mala úspech, uloží jej arbitrážna komisia, aby nahradila druhej strane zaplatený poplatok.

§ 7.

Sníženie alebo odpustenie.

Na doporučenie ústrednej alebo rezortnej (slovenskej alebo oblastnej) arbitrážnej komisie môže Ministerstvo financií po dohode s príslušným ministerstvom poplatky snížiť alebo odpustiť; na doporučenie krajskej arbitrážnej komisie môže poplatky snížiť alebo odpustiť krajský národný výbor.

§ 8.

Vrátenie.

Ak sa na poplatok zaplatilo viac než je týmto nariadením určené, vráti sa preplatok strane; sumy do 100 Kčs sa však nevracajú. Nárok na vrátenie zaniká po jednom roku od zaplatenia.

§ 9.

Vymáhanie.

Ak nezaplatí poplatník poplatok v lehote určenej v § 4 ods. 1, oznámi to komisia príslušnému ministerstvu (povereníctvu); inak sa nezaplatený poplatok vymáha súdnou alebo správnou exekúciou.


§ 10.

Prechodné ustanovenie.

Poplatky podľa § 1 sa neplatia za arbitrážne konanie vykonané v sporoch, ktoré postúpia súdy z úradnej moci podľa ustanovení § 35 zákona príslušnej arbitrážnej komisii.

§ 11.

Účinnosť.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. októbra 1950.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.