28

Zákon

zo dňa 22. februára 1950

o jednorázových mimoriadnych prídavkoch za rok 1949 k dôchodkom z národného poistenia a k zaopatrovacím požitkom vojnových poškodencov.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

K dôchodkom z národného poistenia, na ktoré má oprávnený nárok v decembri 1949, sa poskytne z prostriedkov tohto poistenia jednorázový mimoriadny prídavok, a to

1. k dôchodkom invalidnému a starobnému a k dôchodku úrazovému, ak je úrazom zárobková schopnosť snížená aspoň o 50 %, k dôchodku manželky, ak nežije vo spoločnej domácnosti s manželom, ďalej k dôchodkom vdovy, vdovca a družky, ako aj k dôchodku sociálnemu v sume 500 Kčs;

2. k dôchodkom sirôt, rodičov a iných pozostalých a k sociálnemu dôchodku sirôt v sume 300 Kčs;

3. k výchovnému v sume 150 Kčs.

§ 2.

K zaopatrovacím požitkom podľa zákona č. 164/1946 Sb., o starostlivosti o vojenských a vojnových poškodencov a obete vojny a fašistickej perzekúcie, na ktoré má oprávnený nárok v decembri 1949, sa poskytne jednorázový mimoriadny prídavok, a to

1. k zaopatrovacím požitkom invalida, ktorému bol priznaný ošetrovací alebo slepecký príplatok, v sume 750 Kčs;

2. k zaopatrovacím požitkom iného invalida, ktorého zárobková schopnosť je podľa uvedeného zákona snížená aspoň o 45 %, ako aj k zaopatrovacím požitkom vdovy, vdovca a družky v sume 500 Kčs;

3. k zaopatrovacím požitkom sirôt, rodičov a iných pozostalých v sume 300 Kčs;

4. k príplatku na každé dieťa v sume 150 Kčs.

§ 3.

(1) Jednorázový mimoriadny prídavok nenáleží

1. požívateľom odpočivných alebo zaopatrovacích platov poskytovaných z verejných prostriedkov;

2. osobám, ktorým sa vyplácajú dôchodky (zaopatrovacie požitky) do cudziny;

3. osobám, ktoré majú ako zamestnanci (učni) nárok na vianočný príspevok za rok 1949.

(2) Pri súbehu dôchodku podľa zákona o národnom poistení so zaopatrovacími požitkami podľa zákona č. 164/1946 Sb. náleží vždy len prídavok k dôchodku z národného poistenia. Ak sa sbieha niekoľko dôchodkov z národného poistenia, náleží len prídavok najvyšší; to platí obdobne aj pri súbehu niekoľkých zaopatrovacích požitkov podľa zákona č. 164/1946 Sb.

§ 4.

Prídavky podľa tohto zákona sú oslobodené od dane zo mzdy.

§ 5.

Neprávom prijaté prídavky môže ich platiaci odpočítať od dávok, na ktoré má príjemca voči nemu nárok.


§ 6.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. decembra 1949; vykoná ho minister práce a sociálnej starostlivosti.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Erban v. r.