Nariadenie vlády č. 80/1950 Zb.Nariadenie o zriadení ústredných výskumných ústavov

Čiastka 35/1950
Platnosť od 30.06.1950 do23.12.1952
Účinnosť od 01.07.1950 do23.12.1952
Zrušený 91/1952 Zb.

80.

Vládne nariadenie

zo dňa 20. júna 1950

o zriadení ústredných výskumných ústavov.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 5 ods. 1 a § 14 zákona č. 261/1949 Sb., o organizácii výskumníctva a dokumentačnej služby:


§ 1.

(1) Zriaďujú sa tieto ústredné výskumné ústavy (ďalej len „ústredné ústavy“):

1. pre odbor vied biologických Ústredný ústav biologický,

2. pre odbor chémie a biochémie Ústredný ústav chemický,

3. pre odbor vied fyzikálnych Ústredný ústav fyzikálny,

4. pre odbor geologie a príbuzných vied Ústredný ústav geologický,

5. pre odbor vied matematických Ústredný ústav matematický,

6. pre odbor polarografie Ústredný ústav polarografický,

7. pre odbor vied astronomických Ústredný ústav astronomický.

(2) Sídlom ústredných ústavov je Praha. Minister-predseda Štátneho úradu plánovacieho môže vyhláškou v príslušnom úradnom liste zriadiť pobočky ústavu mimo sídla ústavu.

(3) Ústredné ústavy sú podriadené Ústrediu vedeckého výskumu.

§ 2.

Ústredným ústavom prislúcha:

1. vykonávať v rámci plánu výskumných prác teoretické a experimentálne bádateľské práce v odbore, pre ktorý sú zriadené, predovšetkým základný výskum;

2. plniť v svojom odbore iné úlohy, ktoré im uloží Ústredie vedeckého výskumu;

3. školiť vedeckých pracovníkov;

4. spolupôsobiť pri sostavovaní návrhu plánu výskumných prác;

5. podporovať Ústredie vedeckého výskumu pri plnení jeho úloh.

§ 3.

(1) Ústredné ústavy sú samostatnými štátnymi ústavmi.

(2) Ústredný ústav spravuje riaditeľ, ktorého zastupuje námestník. Riaditeľa a námestníka vymenúva vláda na návrh ministra-predsedu Štátneho úradu plánovacieho, urobený po vypočutí predsedu Ústredia vedeckého výskumu.

§ 4.

Okrem riaditeľa a jeho námestníka má ústredný ústav potrebný počet odborných a iných zamestnancov pre výkon prác spojených s plnením jeho úloh.

§ 5.

(1) Ako pomocný orgán riaditeľa ústredného ústavu sa zriaďuje poradný sbor.

(2) Členov poradného sboru, ktorý má najviac 15 členov, vymenúva predseda Ústredia vedeckého výskumu na návrh riaditeľa ústredného ústavu, a to zo zástupcov zúčastnených ministerstiev, podnikov socialistického sektoru, vysokých škôl a masových organizácií.

(3) Členstvo v poradnom sbore je funkciou čestnou.

§ 6.

Úlohou poradného sboru je najmä dávať podnety pre činnosť ústredného ústavu a podávať vyjadrenia na návrh jeho pracovného plánu.

§ 7.

Podrobnosti o organizácii a činnosti ústredného ústavu a o jeho správe, ďalej o právach a povinnostiach riaditeľa, ako aj o poradnom sbore určí organizačný štatút, ktorý vydá na návrh predsedu Ústredia vedeckého výskumu minister-predseda Štátneho úradu plánovacieho po dohode so zúčastnenými ministrami.

§ 8.

Do Ústredného ústavu geologického sa začleňujú Štátny geologický ústav v Prahe (Štátny úrad pre výskum pôdy) a Štátny geologický ústav v Bratislave a do Ústredného ústavu astronomického Štátna hvezdáreň v Prahe s observatóriom v Ondřejove a Štátne observatórium na Skalnatom Plese.

§ 9.

Platnosť, poprípade používateľnosť strácajú najmä vládne nariadenie č. 17/1943 Sb., o zriadení Úradu pre výskum pôdy v Čechách a na Morave, zákon č. 119/1940 Sl. z., o Štátnom geologickom ústave, a vládne nariadenie č. 141/1940 Sl. z., ktorým sa vykonáva zákon o Štátnom geologickom ústave.


§ 10.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. júla 1950; vykoná ho minister-predseda Štátneho úradu plánovacieho po dohode s ministrom financií a s ostatnými zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.