Nariadenie č. 206/1950 Zb.Nariadenie ministra financií, ktorým sa určuje začiatok účinnosti niektorých ustanovení zákona o financovaní národných a komunálnych podnikov

Čiastka 76/1950
Platnosť od 30.12.1950 do31.12.1960
Účinnosť od 23.12.1950 do31.12.1960
Zrušený 123/1960 Zb.

OBSAH

206

Nariadenie ministra financií

zo dňa 23. decembra 1950,

ktorým sa určuje začiatok účinnosti niektorých ustanovení zákona o financovaní národných a komunálnych podnikov.

Minister financií nariaďuje po dohode s ministrami vnútra, informácií a osvety, ťažkého priemyslu, ľahkého priemyslu, pôdohospodárstva, vnútorného obchodu, dopravy, stavebného priemyslu, pôšt, zdravotníctva a potravinárskeho priemyslu podľa § 22 ods. 1 zákona č. 104/1950 Sb., o financovaní národných a komunálnych podnikov:


§ 1.

(1) Ustanovenie § 6 zákona č. 104/1950 Sb. nadobúda účinnosť pre všetky národné a komunálne podniky dňom 1. januára 1950.

(2) Ustanovenia §§ 4, 5 a 7, §§ 9 až 11 a § 21 nadobúdajú účinnosť

pre národné podniky v odbore ministerstiev dopravy a pôšt dňom 1. januára 1950,

pre národné podniky v odbore Ministerstva informácií a osvety s výnimkou národných podnikov polygrafického priemyslu, ďalej pre národné podniky v odbore ministerstiev ťažkého priemyslu, ľahkého priemyslu, pôdohospodárstva, vnútorného obchodu, stavebného priemyslu, zdravotníctva a potravinárskeho priemyslu, ako aj pre komunálne podniky dňom 1. januára 1951.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.