Nariadenie vlády č. 140/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušuje Základ národnej pomoci a Sociálna pomoc pre Čechy a Moravu

Čiastka 59/1950
Platnosť od 27.10.1950
Účinnosť od 27.10.1950

OBSAH

140.

Vládne nariadenie

zo dňa 17. októbra 1950,

ktorým sa zrušuje Základ národnej pomoci a Sociálna pomoc pre Čechy a Moravu.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 ods. 1 písm. b) zákona č. 143/1949 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:


§ 1.

Základ národnej pomoci, zriadený vládnym nariadením č. 370/1938 Sb., sa zrušuje dňom 31. decembra 1950; jeho práva a záväzky prechádzajú na štát.

§ 2.

Sociálna pomoc pre Čechy a Moravu, zriadená vládnym nariadením č. 378/1942 Sb., sa zrušuje dňom 30. júna 1949; jej práva a záväzky prechádzajú na Československý Červený kríž.


§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister práce a sociálnej starostlivosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Erban v. r.