Nariadenie vlády č. 74/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušuje Ústav pre školský a osvetový film v Bratislave

Čiastka 32/1950
Platnosť od 17.06.1950
Účinnosť od 17.06.1950

OBSAH

74.

Vládne nariadenie

zo dňa 16. mája 1950,

ktorým sa zrušuje Ústav pre školský a osvetový film v Bratislave.

Vláda republiky Československej nariaďuje podľa § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:


§ 1.

Dňom 31. decembra 1949 zrušuje sa Ústav pre školský a osvetový film, zriadený nariadením s mocou zákona č. 357/1940 Sl. z., o Ústave pre školský a osvetový film.

§ 2.

Likvidáciu Ústavu pre školský a osvetový film vykoná minister školstva, vied a umení po dohode s ministrom financií.


§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister školstva, vied a umení po dohode s ministrom financií.


Zápotocký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.