Zákon č. 169/1950 Zb.Zákon o zrušení niektorých poplatkových predpisov

Čiastka 69/1950
Platnosť od 27.12.1950
Účinnosť od 01.01.1951

169.

Zákon

zo dňa 20. decembra 1950

o zrušení niektorých poplatkových predpisov.

Národné zhromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Zrušujú sa všetky ustanovenia poplatkového zákona v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich, na Slovensku poplatkových pravidiel v znení predpisov ich meniacich a doplňujúcich a všetky iné predpisy, pokiaľ sa nimi upravujú:

1. poplatky z odplatných prevodov hnuteľností,

2. stupnicové (na Slovensku percentné) poplatky z právnych listín,

3. poplatky zo zmeniek,

4. poplatky z lotérií, slosovaní, daní vecí do výhry a zo stávok totalizátorských a bookmakerských,

5. poplatky z obchodných smlúv spoločenských, vyjmúc poplatky z prevodov nehnuteľností, ďalej poplatky za účasť cudzozemských podnikov na tuzemskom obchodovaní (na Slovensku admisný poplatok), poplatky z nadobudnutia účastín doterajšími účastinármi pri zvýšení účastinného kapitálu spoločností účastinných alebo komanditných na účastiny z vlastného kapitálu rezervného a z obdobného zvýšenia podielov doterajších spoločníkov na spoločnostiach s ručením obmedzeným a na banských spoločnostiach,

6. poplatky zo spoločenstevných smlúv i s poplatkami z vyplatených podielov na zisku a z vrátených podielov, vyjmúc poplatky z prevodov nehnuteľností,

7. pevné kolkové poplatky z podaní, doplňovacie percentné poplatky z niektorých podaní v živnostenských veciach,

8. pevné kolkové poplatky z vysvedčení, nákladných listov, poštových sprievodiek, dobytčích pasov, rybárskych lístkov a iných listín a písomností,

9. poplatok z posledného poriadku,

10. poplatky za ustanovenie za senzála pre určitý obvod a za zápis do soznamu advokátov,

11. daň z obchodu s cennými papiermi,

12. dávka z telefónnych poplatkov.

§ 2.

Ustanovenia § 1 č. 7 a 8 sa nevzťahujú na predpisy o pevných kolkových poplatkoch:

1. súdnych,

2. v konaní na Správnom súde,

3. za úradné odpisy a za úradné alebo notárske overenie odpisov,

4. za overenie pravosti podpisov strán na listinách,

5. za preklady prísažných tlmočníkov a za zmenkové protesty,

6. za druhý a ďalší výpis z matriky,

7. za výťahy a potvrdenia z verejných kníh a registrov, ako aj z registrov trestov.

§ 3.

Poplatky upravené predpismi, ktoré sa týmto zákonom zrušujú, sa nevyberú, i keď nárok štátu na ne vznikol pred začiatkom účinnosti tohto zákona, pokiaľ bolo zastavené ich vyrubovanie alebo pokiaľ by platobná povinnosť stíhala aj národný podnik, komunálny podnik alebo ľudové družstvo; zaplatené poplatky sa však nevracajú.


§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1951; vykoná ho minister financií.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.