Nariadenie č. 138/1950 Zb.Nariadenie o náhradnej dávke za všeobecnú daň z liehu

Čiastka 58/1950
Platnosť od 18.10.1950 do05.03.1951
Účinnosť od 02.10.1950 do05.03.1951
Zrušený 15/1951 Zb.

OBSAH

138.

Nariadenie ministra financií

zo dňa 7. októbra 1950

o náhradnej dávke za všeobecnú daň z liehu.

Minister financií nariaďuje podľa § 12 ods. 2 zákona č. 63/1950 Sb., o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných monopolov:


§ 1.

Náhradná dávka za monopolnú daň z liehu, vyberaná podľa § 108 ods. 2 colného zákona a podľa § 219 vládneho nariadenia č. 168/1927 Sb., ktorým sa vykonáva colný zákon, v znení vládneho nariadenia č. 105/1949 Sb., sa vyberá ako náhradná dávka za všeobecnú daň z liehu.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 2. októbra 1950.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.