Nariadenie č. 180/1950 Zb.Nariadenie o exekúcii na peňažné pohľadávky a plat

Čiastka 70/1950
Platnosť od 27.12.1950 do31.03.1964
Účinnosť od 01.01.1951 do31.03.1964
Zrušený 99/1963 Zb.

180.

Nariadenie ministra spravodlivosti

zo dňa 19. decembra 1950

o exekúcii na peňažné pohľadávky a plat.

Minister spravodlivosti nariaďuje po dohode s ministrami práce a sociálnej starostlivosti, vnútra a financií podľa § 530 ods. 2, § 531 ods. 1 a § 535 ods. 1 zákona č. 142/1950 Sb., o konaní v občianskych právnych veciach (občiansky súdny poriadok):


§ 1.

(1) Základná suma slúžiaca na vypočítanie nezexekvovateľného platu je 1.200 Kčs mesačne, pri výplate za týždne 270 Kčs týždenne a pri výplate za dni 45 Kčs denne.

(2) Hranica, nad ktorú je plat zexekvovateľný bez obmedzenia, je 9.000 Kčs mesačne, pri výplate za týždne 2.070 Kčs týždenne a pri výplate za dni 345 Kčs denne, a to vždy čistého platu.

§ 2.

Pri vypočítaní čistého platu sa odpočítavajú daň zo mzdy, poistné národného poistenia (príspevky na vojenskú nemocenskú starostlivosť) a príspevky, ktoré platí zamestnanec do účelového majetku pre podpory pri včleňovaní do práce.

§ 3.

Exekúcii podliehajú a do čistého platu sa započítavajú:

a) polovice odmien za prácu nad čas, za vyššie a mimoriadne výkony a peňažných náhrad za nevyčerpanú dovolenku na zotavenie;

b) z odmeny za zlepšovacie návrhy suma prevyšujúca v každom jednotlivom prípade 10.000 Kčs;

c) z iných jednorázových plnení, ktoré sú v súvislosti s pracovným pomerom, suma prevyšujúca v každom jednotlivom prípade 3.000 Kčs;

d) z vernostných prídavkov suma prevyšujúca 10.000 Kčs.

§ 4.

(1) Príspevky na úhradu nákladov uzavretia manželstva, nákladov pôrodu alebo úmrtia sa do čistého platu nezapočítavajú, i keď ich poskytuje zamestnávateľ. Exekúcii podliehajú len ich čiastky, ktoré presahujú sumu 5.000 Kčs; to platí i vtedy, ak ide o plnenia poskytované na tieto účely na základe smluvy.

(2) Príspevky a plnenia podľa odseku 1 podliehajú však exekúcii bez obmedzenia, ak sa exekúcia vedie na úhradu nákladov, pre ktoré sa poskytujú.

§ 5.

Sociálne a študijné príspevky na výchovu a výživu (včítane prídavkov na deti a príplatku k týmto prídavkom), i keď ich poskytuje zamestnávateľ, ako i náhrada nákladov spojených s pracovným výkonom podliehajú exekúcii, len pokiaľ sa exekúcia vedie pre úhradu nákladov, pre ktoré sa poskytujú.

§ 6.

(1) Dary z milosti a čestné dary sa posudzujú ako sociálne príspevky na výchovu a výživu.

(2) Čestné platy a dôchodky, platy z milosti a výmenky sa posudzujú ako plat (§ 529 občianskeho súdneho poriadku).


§ 7.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1951.


Zápotocký v. r.

Dr. Rais v. r.