Nariadenie vlády č. 73/1950 Zb.Nariadenie o povoľovaní telekomunikačných zariadení

Čiastka 31/1950
Platnosť od 10.06.1950 do30.06.1964
Účinnosť od 01.07.1950 do30.06.1964
Zrušený 110/1964 Zb.

73.

Vládne nariadenie

zo dňa 30. mája 1950

o povoľovaní telekomunikačných zariadení.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 3 ods. 6 a § 11 ods. 3 zákona č. 72/1950 Sb., o telekomunikáciách (ďalej len „zákon“):


Diel I.

Spoločné ustanovenia.

§ 1.

Povolenia na zriadenie a prevádzanie telekomunikačných zariadení podľa § 3 zákona (ďalej len „povolenie“) udeľuje:

a) poštová správa pre všetky telekomunikačné zariadenia s výnimkou vysielacích rádioelektrických staníc pokusných a amatérskych;

b) Ministerstvo národnej bezpečnosti alebo orgány ním poverené pre vysielacie rádioelektrické stanice pokusné a amatérske.

Pre orgány udeľujúce povolenie sa užíva ďalej názov „povoľujúce orgány“.

§ 2.

(1) Ak možno pre telekomunikačný styk použiť poštové zariadenia, určené na verejné používanie, povolenie sa zpravidla neudeľuje.

(2) Cudzím štátnym príslušníkom možno povolenie udeliť zásadne len, ak je tu vzájomnosť.

(3) Povolenie môže sa odvolať; nemožno ho preniesť na inú osobu.

(4) Na premiestenie, rozšírenie, ako aj na každú zmenu povoleného telekomunikačného zariadenia treba predchádzajúce schválenie povoľujúceho orgánu, ak nie je v podmienkach povolenia určené inak.

(5) Podrobnejšie predpisy vydané podľa § 13 ods. 1 písm. a) upravia osobitné úľavy, ktoré požívajú národné podniky energetické pri zriaďovaní a prevádzaní vlastných drótových telekomunikačných zariadení slúžiacich výhradne na zabezpečenie prevádzky zariadení energetických.

§ 3.

(1) Za povolenia udelené podľa § 1 písm. a) možno vyberať telekomunikačné poplatky (§ 11 ods. 3 zákona).

(2) Kedy a v akej výške sa telekomunikačné poplatky vyberajú, určí s prihliadnutím na účel a rozsah zariadenia:

a) Ministerstvo pôšt pre telekomunikačné zariadenia uvedené v § 1 písm. a) s výnimkou rozhlasových a televíznych prijímacích staníc;

b) Ministerstvo informácií a osvety pre rozhlasové a televízne prijímacie stanice.

§ 4.

(1) Ústredné úrady príslušné podľa § 13 ods. 1 môžu v podrobnejších predpisoch určiť všeobecné podmienky, za ktorých sa povolenie udeľuje.

(2) V jednotlivých prípadoch môže povoľujúci orgán určiť ešte ďalšie osobitné podmienky.

§ 5.

(1) Majiteľ povolenia je povinný zachovávať určené podmienky, najmä užívať telekomunikačné zariadenie len v rozsahu a na účely vyznačené v povolení.

(2) Osoby splnomocnené povoľujúcimi orgánmi majú právo kedykoľvek sa presvedčiť prehliadkou povoleného zariadenia, či sú zachovávané určené podmienky.

§ 6.

Ak zanikne povolenie z akéhokoľvek dôvodu, treba listinu o povolení vrátiť orgánu, ktorý ju vydal. Ak neurčí povoľujúci orgán inak, je majiteľ povolenia alebo jeho právny nástupca povinný uviesť príslušné telekomunikačné zariadenie do takého stavu, že je nepochybne vylúčené jeho prevádzanie. Ak neurobí tak, môže to vykonať povoľujúci orgán na jeho trovy.

Diel II.

Osobitné ustanovenia pre vysielacie rádioelektrické stanice.

§ 7.

(1) Pojem „vysielacie rádioelektrické stanice“ bližšie vymedzí Ministerstvo pôšt a vyhlási v príslušnom úradnom liste.

(2) Povolenie na zriadenie a prevádzanie vysielacích rádioelektrických staníc možno udeliť len pri určitých druhoch staníc (§ 8) a len na určité účely (§§ 9 a 10).

§ 8.

(1) Povolenie možno udeliť len, ak ide o vysielacie rádioelektrické stanice

a) pohyblivé, t. j. stanice umiestené na dopravných prostriedkoch alebo stanice prenosné, určené na to, aby sa užívaly v pohybe alebo za zastávok na vopred neurčených miestach;

b) pozemné, t. j. stanice, ktoré pri vysielaní nemenia svoje miesto a ktoré pracujú so stanicami pohyblivými;

c) pevné, t. j. stanice pre spojenie medzi presne určenými pevnými miestami;

d) pokusné, t. j. stanice prevádzané v záujme pokroku techniky alebo vedy;

e) amatérske, t. j. stanice zriadené a prevádzané za účelom rádiotechnického samovzdelania a štúdia.

(2) Povolenie na zriadenie a prevádzanie iných druhov vysielacích rádioelektrických staníc (najmä rozhlasových a televíznych) sa neudeľuje.

(3) Povolenie na zriadenie a prevádzanie pevných staníc sa udeľuje len v celkom výnimočných prípadoch, ak je vôbec vylúčená možnosť použiť telekomunikačné zariadenia poštové alebo vlastný drótový telegraf alebo telefon a ak je vylúčené rušenie.

§ 9.

(1) Povolenie na zriadenie a prevádzanie vysielacích rádioelektrických staníc pohyblivých, pozemných alebo pevných možno udeliť zásadne len v prípadoch nevyhnutnej potreby, najmä na účely

a) dopravných podnikov a iných vlastníkov dopravných prostriedkov, pokiaľ sú potrebné také zariadenia v záujme bezpečnosti dopravy;

b) národných podnikov energetických, vodární a iných podobných podnikov na zabezpečenie ich prevádzky;

c) hasičstva a iných záchranných orgánov na zaistenie záchranných prác;

d) vedeckých ústavov, pokiaľ ich potrebujú na plnenie svojich úloh.

(2) Povolenie na zriadenie a prevádzanie vysielacích rádioelektrických staníc pohyblivých, pozemných alebo pevných udeľuje poštová správa po dohode s ministerstvami národnej obrany a národnej bezpečnosti, a ak ide o stanice pre službu leteckú alebo plavebnú, na návrh Ministerstva dopravy.

§ 10.

(1) Povolenie na zriadenie a prevádzanie vysielacích rádioelektrických staníc pokusných možno udeliť zpravidla len na účely vedeckých ústavov a škôl alebo vyrábateľom rádioelektrických zariadení.

(2) Povolenie na zriadenie a prevádzanie vysielacích rádioelektrických staníc amatérskych možno udeliť složkám masových organizácií a výnimočne aj jednotlivým ich členom, ktorí sa zaslúžili významnou mierou v budovateľskom úsilí.

(3) Povolenie na zriadenie a prevádzanie vysielacích rádioelektrických staníc pokusných a amatérskych udeľuje Ministerstvo národnej bezpečnosti alebo orgány ním poverené po dohode s Ministerstvom národnej obrany, a ak ide o stanice pokusné, aj po dohode s Ministerstvom pôšt.

§ 11.

Vysielacie rádioelektrické stanice musia sa zriadiť a prevádzať tak, aby nimi nebola škodlivo rušená prevádzka ostatných telekomunikačných zariadení. Energia a dosah týchto staníc nesmie presahovať skutočnú potrebu.

§ 12.

(1) Vysielacie rádioelektrické stanice na palube československých lietadiel a lodí smú obsluhovať len československí občania, ktorí dostali od Ministerstva pôšt vysvedčenie palubného rádiotelegrafistu alebo rádiotelefonistu.

(2) Ostatné vysielacie rádioelektrické stanice - s výnimkou pokusných a amatérskych - smú obsluhovať len československí občania, ktorí dostali od poštovej správy vysvedčenie o svojej spôsobilosti alebo majú vysvedčenie podľa predchádzajúceho odseku, poprípade poštoví zamestnanci určení poštovou správou.

(3) Pokusné a amatérske vysielacie rádioelektrické stanice smú obsluhovať len československí občania, ktorí dostali príslušné vysvedčenie od Ministerstva národnej bezpečnosti alebo orgánov ním poverených.


Diel III.

Záverečné ustanovenia.

§ 13.

(1) Podrobnejšie predpisy na vykonanie tohto nariadenia vydá:

a) Ministerstvo pôšt,

b) Ministerstvo informácií a osvety, pokiaľ ide o rozhlasové a televízne prijímacie stanice,

c) Ministerstvo národnej bezpečnosti, pokiaľ ide o vysielacie rádioelektrické stanice pokusné a amatérske.

(2) Predpisy podľa odseku 1 budú vydané po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi.

§ 14.

Platnosť (používateľnosť) strácajú vládne nariadenie č. 82/1925 Sb., ktorým sa určujú podmienky zriaďovania, udržovania a predvádzky telegrafov, a nariadenie ministra dopravy a techniky č. 18/1943 Sb., o telegrafných zariadeniach úradov.

§ 15.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. júla 1950; vykonajú ho ministri pôšt, národnej bezpečnosti a informácií a osvety po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Kopřiva v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Neuman v. r.