Nariadenie vlády č. 70/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydáva platový poriadok pre zamestnancov zdravotnej starostlivosti

(v znení č. 38/1953 Zb., 31/1956 Zb.)

Čiastka 30/1950
Platnosť od 10.06.1950 do31.12.1956
Účinnosť od 01.07.1956 do31.12.1956
Zrušený 54/1956 Zb.

70.

Vládne nariadenie

zo dňa 30. mája 1950,

ktorým sa vydáva platový poriadok pre zamestnancov zdravotnej starostlivosti.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 32 zákona č. 66/1950 Sb., o pracovných a platových pomeroch štátnych zamestnancov (ďalej len „zákon“):


§ 21.

Prídavok na deti.

(1) Pre prídavok na deti platia obdobne ustanovenia §§ 3, 4, 7 a 8, § 17 ods. 1 a 2 a § 19 ods. 1 a 3 zákona č. 90/1949 Sb., o rodinných prídavkoch, v znení predpisov ho meniacich alebo doplňujúcich; v prípadoch uvedených v § 19 ods. 3 uvedeného zákona robí príslušné opatrenia Ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom práce a sociálnej starostlivosti.

(2) Prídavok na deti prislúcha

a) po dobu, po ktorú prislúcha základný plat,

b) za obdobia uvedené v § 2 ods. 3 zákona o rodinných prídavkoch.

(3) Na deti, na ktoré sa poskytuje podľa iných predpisov, najmä podľa predpisov o národnom poistení, výchovné, prídavok na deti neprislúcha.

(4) Nárok na prídavok na deti a každú okolnosť, ktorá má vplyv na trvanie nároku alebo na výšku tohto prídavku, musí oprávnený včas ohlásiť a preukázať prípadné podmienky nároku.


Zápotocký v. r.

Plojhar v. r.