17

Vládne nariadenie

zo dňa 7. marca 1950

o investičnom liste pre stavby na rok 1950.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 41 ods. 2 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákona o päťročnom pláne):


§ 1.

Základné ustanovenia.

(1) Pre každú stavbu uskutočňovanú v roku 1950 (novú i rozostavanú) je potrebný investičný list pre stavby na rok 1950 (ďalej len „investičný list“). Pomocou investičných listov sledujú správcovia čiastkových investičných súm (odsek 2), krajské národné výbory a Investičná banka, národný podnik, vykonávanie plánu stavebných investícií.

(2) Správcami čiastkových investičných súm (ďalej len „správcovia“) sú:

a) pri stavbách ústredne plánovaných príslušné ústredné úrady alebo ústredné orgány hospodárskych odvetví stavebníkov. Soznam týchto správcov vyhlási Štátny úrad plánovací v príslušnom úradnom liste. Ústredné úrady môžu po dohode so Štátnym úradom plánovacím poveriť vyhláškou v príslušnom úradnom liste iné ústredné úrady alebo ústredné orgány hospodárskych odvetví, aby za ne vykonávaly funkciu správcov,

b) pri stavbách krajsky plánovaných krajské národné výbory príslušné podľa miesta stavby.

(3) Stavbou podľa odseku 1 sa rozumejú

a) stavebné práce, ktoré sú zaradené do vykonávacieho plánu stavebných investícií na rok 1950,

b) stavby, na ktoré bol vydaný evidenčný list pre stavebné investície na rok 1949 podľa vyhlášky Ministerstva techniky č. 3535/1948 Ú. l. I, o evidenčnom liste pre stavebné investície, a v ktorých sa po 1. januári 1950 pokračovalo, bez toho, že by boly zaradené do vykonávacieho plánu stavebných investícií na rok 1950,

c) stavby uvedené v sozname novostavieb, ktorý vypracovalo Ministerstvo techniky pre prvé štvrťročie 1950, ktoré však neboly zaradené do vykonávacieho plánu stavebných investícií na rok 1950.

(4) Dokiaľ nie je pre stavbu vydaný investičný list, nemôže sa dať povolenie na uskutočnenie stavby; konanie podľa stavebných alebo iných predpisov však možno vykonať pred vydaním investičného listu.

(5) Bez investičného listu možno v roku 1950 vykonávať len

a) udržovacie stavebné práce, ktoré sú potrebné z dôvodov hospodárskych alebo bezpečnostných a ktorými sa nezvyšuje obstarávacia hodnota pôvodnej investície, ani sa nepredlžuje jej upotrebiteľnosť,

b) stavebné práce pre investície zaradené do vykonávacieho plánu nestavebných investícií na rok 1950.

§ 2.

Evidencia a kontrola.

(1) Správcovia sledujú pomocou investičných listov vykonávanie plánu stavebných investícií podľa jednotlivých hospodárskych odvetví so zreteľom na svoje investičné sumy.

(2) Krajské národné výbory zisťujú najmä,

a) či zodpovedá stavba hospodárskemu rozvoju podľa súborného plánu kraja a či vyhovuje hľadiskám územného plánovania,

b) či je zaistený plánovaný počet pracovníkov.

(3) Investičná banka, národný podnik (ďalej len „Investičná banka“), vedie v evidencii investičné sumy stavebných investícií všetkých hospodárskych úsekov a odvetví podľa smerníc, ktoré vydá Štátny úrad plánovací po dohode s ministerstvami financií a techniky, a vykonáva pomocou investičných listov vecnú kontrolu plnenia plánu stavebných investícií. Pri stavbách, na ktoré Investičná banka neposkytuje investičný úver (napr. pri stavbách financovaných zo štátneho rozpočtu a pri stavbách niektorých družstiev a jednotlivcov), oznamujú financujúce miesta (štátna správa, ústavy ľudového peňažníctva) Investičnej banke finančné údaje, ktoré si od nich vyžiada.

§ 3.

Vyhotovenie investičných listov.

(1) Investičný list možno vyhotoviť len za predpokladu, že je

a) vypracovaný projekt stavby,

b) sostavená predbežná kalkulácia nákladov,

c) zaistené financovanie a

d) dojednaná smluva o uskutočnení stavby, určujúca jej rozsah, ako aj sumu a čas, za ktorý má byť uskutočnená, pričom tento čas má byť čo najkratší.

(2) Pri stavbách, pre ktoré podľa predpisov o kalkulácii nákladov vo stavebných podnikoch nemusí byť sostavovaná predbežná kalkulácia nákladov, postačí, ak sú splnené predpoklady uvedené v odseku 1 písm. c) a d).

(3) Investičný list vyhotoví stavebník podľa vzoru, ktorý vyhlási Štátny úrad plánovací v príslušnom úradnom liste, v súčinnosti so závodom, ktorému bola stavba zadaná (ďalej len „závod“), a to v šiestich vyhotoveniach.

§ 4.

Dočasný investičný list.

(1) Ak nie je ešte vypracovaný projekt alebo sostavená predbežná kalkulácia, môže sa vyhotoviť investičný list dočasný. Podmienkou pre jeho vyhotovenie je smluvný záväzok stavebníkov, že v lehote zodpovedajúcej smerniciam Ministerstva techniky o sostavovaní štvrťročných plánov stavebnej výroby dodá závodu projekt, poprípade jeho chýbajúcu časť. Túto lehotu treba uviesť v dočasnom investičnom liste.

(2) Dočasný investičný list možno vydať

a) pre stavby rozostavané, ktoré sa prevádzajú do vykonávacieho plánu stavebných investícií na rok 1950. V týchto prípadoch platí dočasný investičný list pre stavby, ktoré majú byť v roku 1950 dokončené, do 30. júna 1950; dočasný investičný list pre ostatné stavby platí do 31. augusta 1950;

b) výnimočne pre stavby nové, ak dá na to súhlas Ministerstvo techniky na návrh ústredného úradu vecne príslušného pre stavebníka. V takom prípade Ministerstvo techniky zároveň určí čas platnosti dočasného investičného listu.

(3) Dočasný investičný list sa vyhotovuje podľa toho istého vzoru ako riadny investičný list. Označenie „dočasný“ treba výslovne uviesť v záhlaví. Pred uplynutím času platnosti (odsek 2) treba nahradiť dočasný investičný list riadnym investičným listom, v ktorého záhlaví sa uvedie evidenčné číslo Investičnej banky, zapísané na dočasnom investičnom liste.

(4) Pre stavby, ktoré sú v deň vyhlásenia tohto nariadenia už dokončené a pre stavby uvedené v § 3 ods. 2 sa nevyhotovuje dočasný, ale riadny investičný list. Konanie o investičných listoch.

§ 5.

(1) Stavebník zašle investičný list pre stavbu krajsky plánovanú v šiestich vyhotoveniach správcovi. Investičný list pre stavbu ústredne plánovanú zašle v piatich vyhotoveniach správcovi a zároveň jedno vyhotovenie krajskému národnému výboru, v ktorého obvode sa stavba uskutočňuje. Investičné listy pre stavby, ktoré majú byť zaradené do plánu stavebnej výroby na prvé a druhé štvrťročie, zašle do 15. apríla 1950, na tretie štvrťročie do 15. mája 1950 a na štvrté do 15. júla 1950. Ak ide o stavby zvlášť naliehavé, ktorých potrebu nebolo možno včas predvídať (napr. odstraňovanie následkov živelných pohrom), možno výnimočne zaslať investičný list aj po týchto lehotách.

(2) Ak ide o ústredne plánovanú stavbu, zašle krajský národný výbor (odsek 1) príslušnému správcovi vyjadrenie, či súhlasí s uskutočnením stavby, alebo či má proti nemu námietky (§ 2 ods. 2); uplatňované námietky riadne odôvodní. Ak sa nevyjadrí krajský národný výbor do 8 dní odo dňa, keď dostal investičný list, platí, že nemá námietky. Na neskoršie zaslané námietky nemusí už správca dbať.

§ 6.

(1) Správca preskúma správnosť a úplnosť údajov v investičných listoch, poprípade zariadi ich doplnenie. Je povinný dbať, aby úhrn súm, uvedených vo všetkých vydaných investičných listoch toho istého hospodárskeho odvetvia, neprekročil investičnú sumu určenú plánom stavebných investícií pre toto hospodárske odvetvie. Dokiaľ sa táto suma nedosiahne, vybavuje správca investičné listy takto:

a) Investičné listy pre stavby uvedené menovite vo vykonávacom pláne stavebných investícií na rok 1950, pokiaľ obsahujú sumy nepresahujúce menovite povolené investičné sumy a pokiaľ krajský národný výbor nemá námietky s hľadiska ustanovenia § 2 ods. 2, vezme do 14 dní na vedomosť;

b) ostatné investičné listy do 14 dní buď schváli alebo im schválenie odoprie. Je povinný odoprieť schválenie investičných listov pre iné stavby, než ktoré sú uvedené v § 1 ods. 3. Investičné listy pre stavby uvedené v § 1 ods. 3 písm. b) a c), ktorých ďalšie uskutočňovanie bolo zastavené, schváli správca len do súm stavebného nákladu vynaloženého v roku 1950 do dňa zastavenia stavby, poprípade aj nákladu na zaistenie zastavenej stavby. Sumy uvedené v investičných listoch môže inak správca snižovať len vtedy, ak nariadi zároveň stavebníkovi hospodárnejšie uskutočnenie alebo zmenšenie navrhnutého vecného rozsahu stavby. Pred snížením sumy si správca vyžiada vyjadrenie ústredného orgánu príslušného odboru stavebnej výroby s hľadiska hospodárneho uskutočňovania stavieb.

(2) Ak má krajský národný výbor námietky proti uskutočneniu stavby (§ 2 ods. 2), prejedná správca investičný list do 3 týždňov odo dňa, keď ho dostal. Ak vyhovie námietkam, odoprie schváliť investičný list. Ak nevyhovie správca námietkam, môže investičný list vziať na vedomosť alebo schváliť len, ak dá na to súhlas ministerstvo príslušné pre stavebníka po dohode so Štátnym úradom plánovacím.

(3) Len čo úhrn súm uvedených vo vydaných investičných listoch toho istého hospodárskeho odvetvia dosiahol sumu určenú plánom stavebných investícií pre toto hospodárske odvetvie, odoprie správca ďalším investičným listom schválenie.

(4) Ak odoprie správca schválenie investičného listu, oznámi to bezodkladne aj krajskému národnému výboru, v ktorého obvode sa stavba uskutočňuje.

§ 7.

(1) Správca zašle investičné listy, ktoré vzal na vedomosť alebo schválil, Investičnej banke. Investičná banka potvrdí pripojením svojho evidenčného čísla, že prevzala stavbu do evidencie za účelom vecnej kontroly plnenia plánu stavebných investícií; ponechá si jedno vyhotovenie investičného listu a ostatné bezodkladne vráti správcovi.

(2) Správca si taktiež ponechá jedno vyhotovenie investičného listu a zašle po jednom vyhotovení

a) stavebníkovi,

b) stavebnému závodu a

c) ak ide o stavbu ústredne plánovanú, krajskému národnému výboru, v ktorého obvode sa stavba uskutočňuje, a ak ide o stavbu krajsky plánovanú, ústrednému orgánu príslušného hospodárskeho odvetvia.

§ 8.

Povolenie stavby.

(1) Aby mohlo byť vydané stavebné alebo iné potrebné povolenie, predloží stavebník príslušnému úradu investičný list, potvrdený Investičnou bankou podľa § 7 ods. 1.

(2) Úrad, ktorý vydáva povolenie na stavbu podľa stavebných predpisov, zašle odpis svojho rozhodnutia o povolení na stavbu, poprípade o zmene takého povolenia, aj krajskému národnému výboru.

§ 9.

Zmena investičného listu.

(1) Ak sa vyskytne po vydaní investičného listu potreba zmeny v rozsahu stavby alebo v stavebnom náklade, vyhotoví sa nový investičný list; v jeho záhlaví sa poznamená, že ide o zmenu skoršieho investičného listu a uvedie sa evidenčné číslo Investičnej banky vyznačené na tomto liste. O konaní platia ustanovenia §§ 5 až 7 s výnimkou ustanovení § 5 ods. 1 o lehotách.

(2) O zmene investičného listu pre stavby, pri ktorých má byť v dôsledku urýchlenia stavebných prác prekročená výška stavebného nákladu na rok 1950, bez toho, že by sa tým menil celkový stavebný náklad, rozhodne správca podľa pokynov, ktoré si prostredníctvom príslušného ústredného úradu vyžiada od Štátneho úradu plánovacieho.

§ 10.

Zrušenie investičného listu.

(1) Štátny úrad plánovací alebo Ministerstvo techniky môžu po vzájomnej dohode a po vypočutí príslušného ministerstva a krajského národného výboru zrušiť investičný list pre ktorúkoľvek stavbu, ak sa vyskytnú pre to naliehavé dôvody a ak nevzniknú tým za daného stavu stavby neúmerné škody. O zrušení sa upovedomí správca.

(2) Správca zruší investičný list pre novú stavbu, ak nebola v roku 1950 zaradená do plánu stavebnej výroby.

(3) O zrušení investičného listu podľa odsekov 1 a 2 upovedomí správca všetky miesta, ktorým ho zaslal podľa ustanovenia § 7 ods. 2, a Investičnú banku.

§ 11.

Zmena vykonávacieho plánu stavebných investícií.

Schváliť, zmeniť alebo zrušiť investičný list podľa predchádzajúcich ustanovení, pokiaľ by sa tým menil vykonávací plán stavebných investícií na rok 1950, možno len za podmienok určených vládnym usnesením, ktorým bol tento plán ustanovený.

§ 12.

Stavby na osobitné účely.

Predpisy o investičnom liste pre stavby na osobitné účely budú vydané osobitne.

§ 13.

Výnimky.

Štátny úrad plánovací môže po dohode s Ministerstvom techniky povoliť alebo určiť výnimky z ustanovení tohto nariadenia.


§ 14.

Účinnosť.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1950 s výnimkou ustanovení § 1 ods. 4 a § 8, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 15. mája 1950; vykoná ho minister-predseda Štátneho úradu plánovacieho po dohode s ministrami techniky a financií a ostatnými zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.