Nariadenie vlády č. 129/1950 Zb.Nariadenie o poskytnutí vernostného prídavku baníkov v roku 1950

Čiastka 53/1950
Platnosť od 08.09.1950 do31.12.1950
Účinnosť od 08.09.1950 do31.12.1950

OBSAH

129

Vládne nariadenie

zo dňa 29. augusta 1950

o poskytnutí vernostného prídavku baníkov v roku 1950.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákona o päťročnom pláne):


§ 1.

Vernostný prídavok baníkov sa v roku 1950 poskytuje tak, jako by predpísané podmienky boly vcelku pri baniach (závodoch) splnené do 31. decembra 1949. Inak platia pre jeho poskytnutie predpisy o vernostnom prídavku baníkov, najmä o nároku naň a o jeho krátení.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri priemyslu, práce a sociálnej starostlivosti a financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.

Erban v. r.,

aj za ministra Klimenta.