Vyhláška č. 158/1950 Zb.Vyhláška o vydaní drobných peňazí papierových po 50 Kčs s dátom 29. augusta 1950

Čiastka 65/1950
Platnosť od 19.12.1950 do31.05.1953
Účinnosť od 19.12.1950 do31.05.1953
Zrušený 45/1953 Zb.

158.

Vyhláška ministra financií

zo dňa 13. decembra 1950

o vydaní drobných peňazí papierových po 50 Kčs s dátom 29. augusta 1950.

Minister financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 39/1948 Sb., o platidlách Československej meny:


§ 1.

(1) Štátna banka Československá začne dňom 21. decembra 1950 vydávať vo svojom ústredí v Prahe, svojom oblastnom ústave pre Slovensko v Bratislave a vo všetkých svojich pobočkách drobné peniaze papierové po 50 Kčs s dátom 29. augusta 1950 (ďalej len „päťdesiatkoruny“).

(2) Opis päťdesiatkoruny je obsiahnutý v prílohe, ktorá je súčasťou tejto vyhlášky.

§ 2.

Doterajšie drobné peniaze papierové po 50 Kčs, opísané v diele I č. 6 vyhlášky ministra financií č. 92/1945 Sb., o nových platidlách československej meny, ako aj drobné peniaze papierové po 50 Kčs s dátom 3. júla 1948, vydané podľa vyhlášky ministra financií č. 267/1948 Sb., o vydaní drobných peňazí papierových po 50 Kčs s dátom 3. júla 1948, zostávajú naďalej v obehu ako zákonné platidlo.


§ 3.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Kabeš v. r.


Opis päťdesiatkoruny s dátom 29. augusta 1950.

Päťdesiatkoruna je tlačená na belavom velínovom papieri osobitného složenia bez vodotlače. Do hmoty papiera sú pri ľavom rozšírenom okraji na líci platidla vtrúsené jemné červené a modré vlákna. Päťdesiatkoruna je 65 mm široká a 140 mm dlhá.

Tlačové obrazce na líci i na rube platidla zaujímajú takmer celú plochu papiera s výnimkou bieleho okraja, ktorý je rozšírený na líci vľavo, na rube vpravo.

Na líci päťdesiatkoruny je hlavný tlačový obrazec tlačený v hnedočiernej farbe obmedzený nahor tmavou páskou s nápisom

„REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ"

a dole je ohraničený širšou páskou z beločarého pletiva gilošových vlnoviek, v ktorom sú vždy dve susedné rovnobežné vlnovky sblížené a tvoria dvojlinky s presným krížením oboch vlnovkových smerov. Vpravo je umiestnený veľký obraz zaujímajúci celú výšku tlačového obrazca platidla: slovenský baník zobrazený po hruď, nesúci na pravom rameni sbíjačku; na ľavom rameni má zavesenú banícku lampu. Baníkova hlava pokrytá klobúkom je obličajom obrátená takmer priečelne k divákovi. V pozadí postavy je patrná ťažná veža a budovy handlovských baní.

Vľavo od obrazu baníka je v priestore tlačového obrazca text

„PÄŤDESIAT

KORÚN

ČESKOSLOVENSKÝCH

PRAHA 29. AUGUSTA 1950

J. Kabeš

MINISTER FINANCIÍ

FALŠOVANIE SA TRESTÁ PODĽA ZÁKONA."

V pozadí textu je jemný dvojfarebný vzor, urobený presnou sútlačou čiernej kresby drobných šupín a hnedožltej kresby vlnovkových smyčiek, ktoré presne zapadajú do jednotlivých šupín.

Vľavo na rozšírenom okraji je dole štvorlaločná ružica gilošová z beločarých vlnoviek s veľkou bielou číslicou „50". Nad ružicou je ešte jedna veľká šedá číslica „50" umiestená ležato a vyplnená riadkami drobných číslic „50", oddelených jemnou dvojlinkou. Stredom tejto ležatej číslice „50" prechádza označenie serie platidla veľkým písmenom s dvojmiestnym číslom v hnedožltej farbe a poradové šesťmiestne číslo platidla v rumelkovočervenej farbe.

Dole na bielom okraji sú drobnými veľkými písmenami uvedené mená výtvarníka a rytca obrazu baníka: Ľ. ILEČKO DEL., vpravo L. JIRKA SC.

Na rube päťdesiatkoruny je hlavná tlač tmavozelenej farby. Stred tlačového obrazca zaujíma v celej jeho dĺžke ozdobná kompozícia z gilošových ružíc prevažne beločarých a len zčasti tmavočarých: veľká stredová ružica, nesúca uprostred veľkú svetlú číslicu „50", vnútri jemne vodorovne čiarkovanú. V pozadí tejto číslice je stredová plocha ružice vyplnená niekoľkými riadkami drobných bielych nápisov „PÄŤDESIAT KORÚN ČESKOSLOVENSKÝCH". Po oboch stranách veľkej stredovej ružice vyčnievajú časti ďalších dvoch ružíc obdobného tvaru a veľkosti.

Nahor pri okraji tlačového obrazca je tmavá páska so svetlým nápisom

„REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ",

dole potom širší pás s nápisom

„PÄŤDESIAT KORÚN

ČESKOSLOVENSKÝCH".

Plocha pásu v pozadí nápisu nesie kosoštvorcovú mriežku z jemných bielych čiar. Pozdĺž ľavej i pravej strany hlavného tlačového obrazca je drobným zeleným písmom nápis „PÄŤDESIAT KORÚN ČESKOSLOVENSKÝCH", ktorý sa vždy dvakrát opakuje.

Rozšírený biely okraj vpravo nesie pozdĺžnu tmavočarú šesťcípu ružicu hnedej farby s veľkou bielou číslicou „50" ležato umiestenou.

Dole na bielom okraji rubu uprostred je drobný firemný nápis

„TLAČIAREŇ BANKOVIEK ŠTÁTNEJ BANKY ČESKOSLOVENSKEJ - PRAHA".