Nariadenie vlády č. 43/1950 Zb.Nariadenie o organizácii a pôsobnosti Štátneho zememeračského a kartografického ústavu a o Technickom poradnom sbore vo veciach verejného vymeriavania a mapovania

Čiastka 19/1950
Platnosť od 18.05.1950 do31.12.1953
Účinnosť od 18.05.1950 do31.12.1953
Zrušený 1/1954 Zb.

43

Vládne nariadenie

zo dňa 25. apríla 1950

o organizácii a pôsobnosti Štátneho zememeračského a kartografického ústavu a o Technickom poradnom sbore vo veciach verejného vymeriavania a mapovania.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 4 ods. 3 a § 6 ods. 2 zákona č. 82/1948 Sb., o úprave pôsobnosti vo veciach verejného vymeriavania a mapovania (zememeračský zákon), v znení zákona č. 250/1949 Sb.:


Časť I.

Štátny zememeračský a kartografický ústav.

§ 1.

(1) Pre verejné vymeriavacie a mapovacie práce celoštátneho významu a práce osobitnej povahy a dôležitosti zriaďuje sa pri Ministerstve techniky Štátny zememeračský a kartografický ústav (ďalej len „Ústav“).

(2) Sídlom Ústavu je Praha.

§ 2.

Ústavu prislúcha najmä:

1. navrhovať plán svojich prác vymeriavacích a mapovacích,

2. vybudovať geodetické základy polohopisné a výškopisné,

3. vybudovať základy pre katastrálne vceňovanie a vtrieďovanie,

4. vyhotovovať verejné mapové diela použitím všetkých meračských metôd, počítajúc do toho pozemnú a leteckú fotogrametriu,

5. vyhotovovať, rozmnožovať, vydávať a rozširovať mapové diela verejné a iné, ich odvodeniny, ako aj iné výsledky prác verejného vymeriavania a mapovania pre potrebu štátu a verejnosti, najmä pre potreby plnenia jednotného hospodárskeho plánu a územného plánovania a výstavby obcí,

6. obstarávať zememeračské práce spojené so zakladaním, udržovaním a obnovovaním dokumentárneho diela štátnych hraníc,

7. sústreďovať a bezpečne a odborne uschovávať celoštátne diela verejného aj iného vymeriavania a mapovania, najmä triangulačné, nivelačné a mapové a diela štatistiky vceňovacej a pozemkovej, počítajúc do toho úhrnné výkazy katastrálnych hodnôt,

8. vykonávať výskum, skúšobníctvo a dokumentáciu v odbore verejného vymeriavania a mapovania, ako i publikovať výsledky týchto prác,

9. zisťovať pomiestne názvy,

10. vykonávať v odbore verejného vymeriavania a mapovania práce, ktoré mu budú Ministerstvom techniky osobitne prikázané.

§ 3.

Ako oblastný orgán na Slovensku zriaďuje sa pri Povereníctve

techniky Slovenský zememeračský a kartografický ústav (ďalej len „Slovenský ústav“). Jeho sídlom je Bratislava.

§ 4.

Vnútornú organizáciu Ústavu a Slovenského ústavu upraví podrobne minister techniky organizačným poriadkom.

Časť II.

Technický poradný sbor vo veciach verejného vymeriavania a mapovania.

§ 5.

(1) Technický poradný sbor je pomocným orgánom Ministerstva techniky a má najviac 25 členov.

(2) Členov technického poradného sboru vymenúva minister techniky na 2 roky, a to zo zástupcov dotyčných ústredných úradov a povereníctiev, vysokých škôl, národného komitétu geodetického a geofyzikálneho, Vojenského zemepisného ústavu, národných výborov a masových a záujmových organizácií pracujúceho ľudu. Prednostovia príslušných složiek pre verejné vymeriavanie a mapovanie v Ministerstve techniky a v Povereníctve techniky a prednostovia Ústavu a Slovenského ústavu sú členmi technického poradného sboru na základe svojej úradnej funkcie.

(3) Od prípadu k prípadu môžu byť okrem uvedených členov prizvaní na spoluprácu ako experti ďalší odborní pracovníci.

§ 6.

Úlohou technického poradného sboru je najmä podávať vyjadrenia a dobrozdania pri riešení celoštátnych zásadných problémov v odbore verejného vymeriavania a mapovania a podávať posudky a vyjadrenia o návrhoch závažnejšieho dosahu, pokiaľ sa týkajú verejného vymeriavania a mapovania.

§ 7.

(1) Sídlom technického poradného sboru je Praha.

(2) Pre rokovania technického poradného sboru je smerodajný spravovací poriadok, ktorý vydá minister techniky.

(3) Členstvo v technickom poradnom sbore je funkciou čestnou. Členom prislúcha iba náhrada cestovných výdavkov podľa všeobecných predpisov.

(4) Kancelársku službu technického poradného sboru obstaráva svojimi zamestnancami Ministerstvo techniky.


Časť III.

Spoločné a záverečné ustanovenia.

§ 8.

Pôsobnosť Ministerstva národnej obrany vo veciach vymeriavania a mapovania, určených výhradne záujmami obrany štátu, nie je týmto nariadením dotknutá. Iným meračským a mapovým dielom podľa § 2 č. 5 a 7 nie je myslené meračské a mapové dielo, vyhotovené vojenskou správou.

§ 9.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister techniky po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.