Zákon č. 152/1950 Zb.Zákon o úprave a bezpečnosti prevádzky vnútrozemnej plavby

(v znení č. 82/1952 Zb.)

Čiastka 63/1950
Platnosť od 29.11.1950 do31.03.1964
Účinnosť od 01.01.1953 do31.03.1964
Zrušený 26/1964 Zb.

152.

Zákon

zo dňa 25. októbra 1950

o úprave a bezpečnosti prevádzky vnútrozemnej plavby.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


Diel 1.

Plavebná bezpečnosť a plavebné orgány.

§ 1.

Aby vnútrozemná plavba prispievala k úspešnej výstavbe a k rozvoju národného hospodárstva, je potrebné zabezpečiť jej riadnu a bezpečnú prevádzku. Plnenie tejto úlohy prislúcha predovšetkým Ministerstvu dopravy a národným výborom.

§ 2.

(1) Prevádzatelia plavby sú povinní dbať na to, aby nikoho neohrožovali alebo nepoškodzovali a aby nerušili riadnu a bezpečnú prevádzku vnútrozemnej plavby.

(2) Prevádzku a zabezpečenie bezpečnosti plavby (ďalej len „plavebná bezpečnosť“) upravuje minister dopravy po dohode so zúčastnenými ministrami nariadeniami, v ktorých môže popri plavebnom poriadku a povinností prevádzateľov plavby upraviť najmä aj povinnosti držiteľov brehov a majiteľov vodných diel, ako aj otázky prevádzky a používania prístavov a prekladíšť.

(3) Nariadenia vydané podľa odseku 2 môžu bližšiu úpravu sveriť všeobecným právnym predpisom Ministerstva dopravy alebo národných výborov.

§ 3.

(1) Starostlivosť o plavebnú bezpečnosť prislúcha národným výborom a Ministerstvu dopravy.

(2) Priamy dozor na dodržovanie predpisov o plavebnej bezpečnosti vykonávajú orgány poverené národnými výbormi (ďalej len „plavebné orgány").

(3) Ak je nebezpečenstvo z omeškania, môžu plavebné orgány urobiť predbežné opatrenia potrebné na zabezpečenie plavebnej bezpečnosti, na ktoré je inak oprávnený národný výbor.

§ 4.

Minister dopravy po dohode s príslušnými ministrami vydá pre plavebné orgány predpisy

a) o ich služobnej právomoci,

b) o služobných znakoch a vlajkách,

c) o úprave rovnošaty a výstroja a o spôsobe vyzbrojenia.

§ 5.

Plavebný orgán môže pri výkone služby požadovať od každého, aby poslúchol jeho pokyny, výzvy alebo rozkazy. Ministerstvo dopravy určí spôsob, akým sa tieto pokyny, výzvy alebo rozkazy dávajú.

§ 6.

Zbraň smie plavebný orgán pri výkone služby použiť, zachovávajúc opatrnosti podľa okolností prípadu potrebné, len

a) v prípade nutnej obrany, aby odvrátil násilný útok, ktorý na neho bol urobený, alebo ktorý mu bezprostredne hrozí, alebo ktorým sa ohrožuje život inej osoby,

b) ak nemožno inak prekonať odpor smerujúci zmariť jeho služobný výkon,

c) aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrožuje strážený objekt, po márnej výzve, aby sa upustilo od útoku.

§ 7.

Plavebný orgán má právo pri výkone služby žiadať o vhodnú súčinnosť každý orgán verejnej správy; tieto orgány sú povinné poskytnúť podľa možnosti potrebnú pomoc.

§ 8.

Plavebné orgány budú vzaté do prísahy; predpisy o prísahe vydá minister dopravy.

Diel 2.

Plavebné znaky a svetlá.

§ 9.

(1) Na zabezpečenie bezpečnosti plavby slúžia aj plavebné znaky a svetlá.

(2) Vlastníci (užívatelia) pozemkov a objektov, na ktorých sa majú umiestiť plavebné znaky a svetlá, predpísané osobitnými predpismi, sú povinní trpieť za primeranú náhradu zriadenie, umiestenie, udržovanie a obsluhu týchto znakov a svetiel na svojom majetku.

(3) Na pozemkoch a objektoch, ktoré sú vo vlastníctve štátu a slúžia na verejné účely, možno zriaďovať plavebné znaky a svetlá len po dohode s príslušným orgánom verejnej správy.

(4) Osoby, ktoré vykonávajú na vodách, ktoré sa používajú na plavbu, úpravy plavebnej dráhy alebo akékoľvek stavby či zariadenia, sú povinné na vlastný náklad označiť stavenisko a pracovisko znakmi a svetlami podľa rozhodnutia príslušného národného výboru; ak tak neurobia v určenej lehote, je národný výbor oprávnený označiť stavenisko a pracovisko na ich náklad.

Diel 3.

Povinnosti prevádzateľov plavby.

§ 10.

Prevádzatelia plavby zodpovedajú za škodu spôsobenú pri prevádzke plavby osobami, ktoré používajú pri prevádzaní plavby tak, ako by ju spôsobili sami.

§ 11.

(1) V prípadoch havárie plavidiel je prevádzateľ plavby povinný bez preťahovania a včas na svoj náklad zariadiť všetko, čo je potrebné, aby plavba nebola touto udalosťou sťažovaná, rušená alebo ohrozená, a spravovať sa pritom pokynmi národného výboru (plavebných orgánov). Ak je plavidlo poškodené tak, že jeho odvlečenie po vode je nemožné, je prevádzateľ plavby povinný odstrániť ho na bezpečné miesto na brehu.

(2) Ak neurobí prevádzateľ plavby potrebné opatrenia sám v lehote určenej národným výborom, je národný výbor oprávnený zariadiť sám na účet a nebezpečenstvo povinného, čo uzná za potrebné.

(3) Národný výbor môže bez meškania urobiť na účet a nebezpečenstvo povinného potrebné opatrenia aj bez jeho predchádzajúceho upovedomenia, ak je bezprostredne ohrozená bezpečnosť vodných stavieb, vodných zariadení alebo plavidiel, alebo ak je tu iný naliehavý verejný záujem.

§ 12.

(1) Prevádzatelia plavby sú povinní bezodplatne prepravovať plavebné orgány pri výkone ich služby, ako aj zavesovať a vliecť ich služobné plavidlá.

(2) Prevádzatelia plavby sú povinní za náhradu prevádzkových nákladov a skutočnej škody dať na použitie národnému výboru svoje plavidlá i s osadenstvom pri povodniach alebo pri inej živelnej pohrome na záchranu ľudských životov a majetku alebo vôbec za výnimočných pomerov.

Diel 4.

Osobitné ustanovenia o vojenskej správe.

§ 13.

(1) Ministerstvo dopravy po dohode s Ministerstvom národnej obrany pre plavidlá a zariadenia vojenskej správy určí výnimky z ustanovení tohto zákona a predpisov podľa neho vydaných.

(2) O cvičení alebo opatreniach, ktorými by mohla byť dočasne rušená alebo ohrozená prevádzka plavby, dohodne sa vojenská správa s príslušným národným výborom, ktorý urobí ďalšie potrebné opatrenia.

(3) Ustanovenia § 11 ods. 2 a 3 a § 12 sa nevzťahujú na vojenskú správu.

(4) Vojenská správa zodpovedá za škodu spôsobenú osobami, ktoré používa pri prevádzaní plavby.


Diel 5.

Záverečné ustanovenia.

§ 15.

Pôsobnosť Ministerstva národnej bezpečnosti, ako i pôsobnosť orgánov národnej bezpečnosti zostáva nedotknutá.

§ 16.

(1) Zrušuje sa platnosť, poprípade používateľnosť všetkých predpisov, ktoré odporujú tomuto zákonu; najmä sa zrušuje vládne nariadenie č. 198/1940 Sb., o vydávaní plavebnopolicajných poriadkov a iných predpisov pre vnútrozemnú plavbu.

(2) Pokiaľ nebudú vydané vykonávacie predpisy podľa tohoto zákona, postupuje sa primerane podľa doterajších predpisov.

§ 17.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister dopravy po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Plojhar v. r.

za ministra Petra