Nariadenie vlády č. 102/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov

Čiastka 43/1950
Platnosť od 25.07.1950 do31.12.1965
Účinnosť od 25.07.1950 do31.12.1965
Zrušený 65/1965 Zb.

OBSAH

102

Vládne nariadenie

zo dňa 11. júla 1950,

ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 12 zákona č. 234/1949 Sb., o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov:


§ 1.

Zákon č. 234/1949 Sb., o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov, nadobúda účinnosť dňom 1. augusta 1950.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

aj za ministra Dr. Šrobára

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Čepička v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Kopřiva v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Rais v. r.

Kopecký v. r.

aj za ministra Dr. Nejedlého

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

aj za ministra Erbana

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.