Nariadenie vlády č. 176/1950 Zb.Nariadenie o spôsobe a rozsahu exekúcie proti družstvám a iným právnickým osobám

Čiastka 70/1950
Platnosť od 27.12.1950 do31.03.1964
Účinnosť od 01.01.1951 do31.03.1964
Zrušený 99/1963 Zb.

176.

Vládne nariadenie

zo dňa 19. decembra 1950

o spôsobe a rozsahu exekúcie proti družstvám a iným právnickým osobám.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 438 zákona č. 142/1950 Sb., o konaní v občianskych právnych veciach (občiansky súdny poriadok):


§ 1.

(1) Exekúciu proti:

a) ľudovým družstvám, zapísaným v podnikovom registri, v dieloch pre jednotné roľnícke družstvá, ľudové peňažné ústavy, ľudové bytové družstvá a ostatné ľudové družstvá,

b) Velkodistribučnému podniku, zapsanému společenstvu s ručením obmezeným, v Prahe, a Veľkodistribučnému podniku, družstvu s o. r., v Bratislave,

c) Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zapsanému společenstvu s ručením obmezeným, v Prahe, a Družstvu pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami, družstvu s ručením obmedzeným, v Bratislave,

možno viesť len spôsobom a v rozsahu uvedenom v § 437 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku.

(2) Dozorným orgánom v smysle § 437 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku je Ústřední rada družstev v Prahe pre družstvá v zemiach českých a Slovenská rada družstiev pre družstvá na Slovensku; u jednotných roľníckych družstiev príslušný okresný národný výbor, u ľudových peňažných ústavov Ministerstvo financií, u družstiev uvedených v odseku 1 písm. b) a c) Ministerstvo vnútorného obchodu.

§ 2.

Ustanovenie § 1 ods. 1 platí aj o právnických osobách, u ktorých všeobecný záujem, najmä rozvoj národného hospodárstva vyžaduje zvýšenú ochranu. Výpočet týchto právnických osôb a príslušných dozorných orgánov určí minister spravodlivosti.

§ 3.

Exekúcia nariadená proti ustanoveniam §§ 1 a 2, ako aj všetky vykonané exekučné úkony sú neplatné. Súd zruší exekúciu i všetky exekučné úkony z úradnej povinnosti (§ 437 ods. 2 občianskeho súdneho poriadku).


§ 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1951. Vykoná ho minister spravodlivosti po dohode so zúčastnenými ministrami.


Zápotocký v. r.

Dr. Rais v. r.