30

Vládne nariadenie

zo dňa 7. marca 1950

o prestupoch medzi verejným penzijným zaopatrením a národným (verejnoprávnym) dôchodkovým poistením a o prestupoch vo verejnom penzijnom zaopatrení.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 7 ods. 3 zákona č. 99/1948 Sb., o národnom poistení (ďalej len „zákon“), a podľa čl. V zákona č. 70/1948 Sb., o sjednotení niektorých predpisov vo verejnoprávnom sociálnom poistení:


§ 1.

Rozsah.

(1) Toto nariadenie upravuje nároky osôb,

a) ktoré boly poistené podľa predpisov o národnom dôchodkovom poistení (bývalom verejnoprávnom dôchodkovom poistení) a ktoré sa staly verejnými zamestnancami (§ 7 ods. 1 a 2 zákona);

b) ktorých nároky z verejného penzijného zaopatrenia zanikly inak než smrťou alebo vyplatením odbavného (odstupného);

c) ktoré po prestupe medzi dvoma zamestnávateľmi zostaly verejnými zamestnancami, ak vznikol im nárok na dôchodok podľa predpisov o národnom dôchodkovom poistení alebo nárok na odpočivné (zaopatrovacie) platy podľa predpisov o verejnom penzijnom zaopatrení po 30. septembri 1948.

(2) Ustanovenia tohto nariadenia platia i pre vojenské osoby z povolania.

§ 2.

Prestupy z národného (verejnoprávneho) dôchodkového poistenia do verejného penzijného zaopatrenia.

(1) Osobám, ktoré prestúpily z národného (verejnoprávneho) dôchodkového poistenia do verejného penzijného zaopatrenia, sa započítava do času rozhodného pre nárok na odpočivné (zaopatrovacie) platy a pre ich výmeru doba

a) poistenia získaná v národnom dôchodkovom poistení a v bývalom verejnoprávnom dôchodkovom poistení (§ 267 ods. 2 zákona),

b) pracovnej neschopnosti, v ktorej mal poistenec nárok na dávky nemocenského poistenia [§ 61 ods. 2 písm. d) zákona],

c) skôr započítaná vo verejnom penzijnom zaopatrení.

(2) Doby poistenia a náhradná doba sa započítavajú úplne zamestnancom ustanoveným so služobným platom (bez výchovného) do 72.000 Kčs ročne a príslušníkom ozbrojených sborov. Zamestnancom ustanoveným so služobným platom nad 72.000 Kčs ročne sa započítavajú tieto doby úplne, len pokiaľ ich úhrn nepresahuje 20 rokov; z presahujúcej doby sa započítavajú len štyri desatiny.

(3) Započítanie sa vykoná ku dňu, keď sa poistenec stal verejným zamestnancom, pri ustanovení so zpiatočnou platnosťou ku dňu doručenia vymenovacieho dekrétu, a ak ide o vojenské osoby z povolania, ku dňu rozhodnutia o vymenovaní. Ak zaniklo však národné (verejnoprávne) dôchodkové poistenie k neskoršiemu dňu, vykoná sa započítanie ku dňu zániku poistenia; ak bol z tohto poistenia priznaný starobný alebo invalidný dôchodok, vykoná sa započítanie ku dňu zániku nároku na tento dôchodok.

(4) Ku dňu započítania zanikajú nároky na dávky z národného (verejnoprávneho) dôchodkového poistenia s výnimkou nárokov na odškodnenie za pracovné úrazy nastalé v dobe poistenia.

(5) Ak vznikne zamestnancovi ustanovenému so zpiatočnou platnosťou alebo jeho pozostalým zpiatočne nárok na odpočivný (zaopatrovací) plat z verejného penzijného zaopatrenia, započítajú sa naň sumy, ktoré im už boly za ten istý čas vyplatené na dávkach národného dôchodkového poistenia.

§ 3.

Prestupy z verejného penzijného zaopatrenia do národného (verejnoprávneho) dôchodkového poistenia.

(1) Osobám, nároky ktorých z verejného penzijného zaopatrenia zanikli [§ 1 ods. 1 písm. b)], sa započítava ako doba národného (verejnoprávneho) dôchodkového poistenia doba,

a) ktorá bola vo verejnom penzijnom zaopatrení u nich započitateľná pre výmeru odpočivných (zaopatrovacích) platov,

b) skôr získaná v národnom (verejnoprávnom) dôchodkovom poistení.

(2) Čas, po ktorý boly vyplácané odpočivné (zaopatrovacie) platy z verejného penzijného zaopatrenia, sa posudzuje ako náhradný čas, po ktorý boly vyplácané opakujúce sa peňažné dávky národného poistenia [§ 61 ods. 2 písm. e) zákona].

(3) Čas podľa odseku 1 sa započíta i vtedy, ak zanikne nárok na výplatu služobných požitkov verejnému zamestnancovi neschopnému práce v čase, keď uňho ešte nie sú splnené podmienky pre priznanie odpočivných (zaopatrovacích) platov z verejného penzijného zaopatrenia.

(4) Započítanie sa vykoná ku dňu zániku nárokov z verejného penzijného zaopatrenia.

(5) Doba verejného penzijného zaopatrenia [odsek 1 písm. a)] sa posudzuje pri ustanovení nárokov na dávky z národného dôchodkového poistenia tak, ako by zamestnanec bol býval v tomto čase povinne poistený podľa predpisov o penzijnom poistení súkromných zamestnancov vo vyšších službách. Čas medzi 1. júlom 1920 a 31. decembrom 1928 sa však vždy započítava v XVI. triede služného a čas pred 1. júlom 1920 v VI. triede služného.

§ 4.

Prestupy medzi dvoma nositeľmi verejného penzijného zaopatrenia.

(1) Osobám, ktoré po prestupe medzi dvoma zamestnávateľmi zostaly verejnými zamestnancami, sa započítava do času rozhodného pre nárok na odpočivné (zaopatrovacie) platy a pre ich výmeru

a) celý čas započitateľný vo verejnom penzijnom zaopatrení,

b) doba poistenia alebo náhradná doba získaná už skôr v národnom (verejnoprávnom) dôchodkovom poistení, a to podľa zásad uvedených v § 2.

(2) Započítanie sa vykoná ku dňu vstupu do nového zamestnania.

§ 5.

Spoločné ustanovenia o prestupoch.

(1) K dobe poistenia a náhradnej dobe, ktorá sa kryje s dobou verejného penzijného zaopatrenia, sa neprihliada. Doby, ktoré sa kryjú, sa započítavajú len raz.

(2) Pri prestupoch z verejného penzijného zaopatrenia do národného (verejnoprávneho) dôchodkového poistenia a naopak, ako i pri prestupoch vo verejnom penzijnom zaopatrení sa nevydávajú úhrny poistného (prevodné sumy).

§ 6.

Pripoistenie.

(1) Príplatkový ústav, členom ktorého bol poistenec pred tým, než sa stal verejným zamestnancom, prevedie ku dňu prestupu jeho prémiovú rezervu na Ústrednú národnú poisťovňu, ktorá ju použije na jeho dôchodkové pripoistenie.

(2) Ak nestačí prevedená suma na pripoistenie pevného starobného alebo invalidného dôchodku vo výške aspoň 600 Kčs ročne, vydá sa zamestnancovi.

§ 7.

Sadzba poistného nemocenského poistenia pri vymenovaní so zpiatočnou platnosťou.

Ak sa zmení povaha pracovného pomeru zamestnanca u toho istého zamestnávateľa so zpiatočnou platnosťou a zamestnanec nadobudne touto zmenou v prípade nemoci nárok na služobný plat (príjem) aspoň po čas jedného roku, upraví sa sadzba poistného nemocenského poistenia (§ 117 ods. 2 zákona) dňom doručenia vymenovacieho dekrétu, ak bola zmena oznámená okresnej národnej poisťovni do 7 dní od tohto dňa. Ak nebola táto lehota zachovaná, upraví sa sadzba od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení oznámenia o zmene.

§ 8.

Oznamovacia povinnosť.

(1) Ak došlo k prestupu z národného (verejnoprávneho) dôchodkového poistenia do verejného penzijného zaopatrenia, je Ústredná národná poisťovňa povinná oznámiť zamestnávateľovi na jeho žiadosť do 6 mesiacov od jej doručenia osobné dáta zamestnancove a celkovú dobu poistenia včítane náhradnej doby pracovnej neschopnosti, v ktorej mal poistenec nárok na dávky nemocenského poistenia.

(2) Ak zaniknú nároky z verejného penzijného zaopatrenia, je zamestnávateľ povinný oznámiť Ústrednej národnej poisťovni na jej žiadosť do 6 mesiacov od jej doručenia osobné dáta zamestnancove, čas započítateľný podľa ustanovení § 3 a ostatné skutočnosti rozhodné pre výmeru dávok podľa zákona.

(3) Ak došlo k prestupu verejného zamestnanca medzi dvoma nositeľmi verejného penzijného zaopatrenia, je skorší zamestnávateľ povinný oznámiť novému zamestnávateľovi na jeho žiadosť do 6 mesiacov od jej doručenia osobné dáta zamestnancove a čas započítateľný podľa ustanovení § 4.


§ 9.

Prechodné ustanovenia.

(1) Sumy vydané podľa predpisov o prestupoch v sociálnom poistení (zaopatrení) pred účinnosťou tohto nariadenia zostávajú u nositeľa poistenia (zaopatrenia), ktorý ich prijal. Nároky z dôchodkového poistenia alebo verejného penzijného zaopatrenia sa však posudzujú už podľa tohto nariadenia.

(2) Pokiaľ toto nariadenie neustanovuje inak, zostávajú pre prestupy pred 1. októbrom 1948 nedotknuté predpisy upravujúce povinnosť nositeľov verejnoprávneho dôchodkového poistenia, príplatkových ústavov a zamestnávateľov osôb vyňatých z poistnej povinnosti vydávať pri vzájomných prestupoch úhradové sumy za nároky presahujúce výmeru podľa všeobecných predpisov o verejnoprávnom dôchodkovom poistení. Úhradové sumy vydané za účinnosti tohto nariadenia sa úrokujú 4 % odo dňa vzniku povinnosti na prevod do dňa poukazu.

(3) Zamestnávateľ osoby, ktorá bola pred 1. októbrom 1948 naposledy v zamestnaní vyňatom z poistnej povinnosti podľa predpisov o verejnoprávnom dôchodkovom poistení, odovzdá úhradovú sumu prijatú podľa odseku 2 Ústrednej národnej poisťovni. Úhradovú sumu i s úrokami do 30. septembra 1948 použije Ústredná národná poisťovňa na pripoistenie s platnosťou od 1. októbra 1948 (§ 6).

(4) Ustanovenie odseku 3 platí obdobne pre použitie sumy, ktorú zamestnanec zaplatil pred 1. októbrom 1948 na doplnenie prevodnej sumy na výšku potrebnú pre započítanie celého času.

(5) Ak bol pred vyhlásením tohto nariadenia ustanovený verejný zamestnanec so zpiatočnou platnosťou a ak došlo preto ku zrušeniu dôchodkového poistenia a k vráteniu poistného za čas odo dňa zpiatočného ustanovenia, zachováva sa tento stav. To platí i pre odbor národného nemocenského poistenia, i keď pred vyhlásením tohto nariadenia nebola zachovaná lehota určená v § 7.

§ 10.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. októbra 1948; vykoná ho minister práce a sociálnej starostlivosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Erban v. r.