Nariadenie vlády č. 114/1950 Zb.Nariadenie o penzijnom a úrazovom zabezpečení zamestnancov v pragmatikálnom alebo regulovanom služobnom pomere prevzatých do služieb národných podnikov, zriadených z bývalých štátnych podnikov, alebo do služieb niektorých iných národných podnikov

Čiastka 46/1950
Platnosť od 01.08.1950 do31.12.1975
Účinnosť od 01.04.1950 do31.12.1975
Zrušený 121/1975 Zb.
Redakčná poznámka

Pokiaľ ide o zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje zákon č. 63/1950 Sb., nadobúda nariadenie vlády dňom 1. júla 1950.

114

Vládne nariadenie

zo dňa 11. júla 1950

o penzijnom a úrazovom zabezpečení zamestnancov v pragmatikálnom alebo regulovanom služobnom pomere prevzatých do služieb národných podnikov, zriadených z bývalých štátnych podnikov, alebo do služieb niektorých iných národných podnikov.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 21 ods. 2 a 4 zákona č. 311/1948 Sb., o národných dopravných podnikoch, § 13 ods. 2 a 4 zákona č. 312/1948 Sb., o organizácii štátnych lesov a majetkov, § 15 ods. 2 a 4 zákona č. 27/1949 Sb., o mechanizácii pôdohospodárstva, § 16 ods. 3 zákona č. 151/1949 Sb., o Československej pošte, národnom podniku, a § 9 ods. 3 zákona č. 63/1950 Sb., o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných monopolov:


§ 1.

Rozsah platnosti.

Toto nariadenie upravuje:

1. nároky z národného dôchodkového poistenia zamestnancov národných dopravných podnikov, národných podnikov Československé štátne lesy, Československé štátne majetky, Ústredie pre mechanizáciu pôdohospodárstva a Československá pošta a národných podnikov pre hospodárenie s tabakom, soľou a liehom, ktorí boli ku dňu 31. marca 1950 vyňatí z národného dôchodkového poistenia (ďalej len „zamestnanci“), a pozostalých po nich,

2. nároky z úrazového zaopatrenia osôb, ktoré utrpely úraz do 31. marca 1950 a sú pre tento úraz poživateľmi dôchodkov z úrazového zaopatrenia zamestnancov národných podnikov Československé železnice alebo Československá automobilová doprava (bývalého štátneho podniku Československé štátne železnice), Československá pošta (bývalého štátneho podniku Československá pošta) alebo štátneho podniku Československý tabakový monopol, a pozostalých po nich.

§ 2.

Základné ustanovenia.

(1) Zamestnanci sú od 1. apríla 1950 účastní na národnom dôchodkovom poistení.

(2) Ak nastala sročnosť dávky po 31. marci 1950, posudzujú sa nároky zamestnancov, ich rodinných príslušníkov a pozostalých po zamestnancoch podľa predpisov o národnom dôchodkovom poistení s odchýlkami ďalej ustanovenými.

§ 3.

Zvýšenie dôchodku.

(1) Starobný (invalidný) dôchodok náležiaci zamestnancovi z národného poistenia sa zvyšuje o sumu, o ktorú by jeho odpočivné platy bez výchovného a osobitného prídavku k výchovnému zo štátneho (verejného) penzijného zaopatrenia, ktoré by mu prislúchaly pri preložení do výslužby ku dňu 31. marca 1950, prevyšovaly starobný (invalidný) dôchodok z národného poistenia, vypočítaný podľa §§ 2, 4 a 5 k tomu istému dňu. Ustanovenie § 71 ods. 8 zákona o národnom poistení platí obdobne.

(2) Dôchodky náležiace z národného poistenia pozostalým po zamestnancoch sa zvyšujú o polovicu zvýšenia podľa odseku 1.

(3) Nárok na zvýšenie podľa odsekov 1 a 2 prislúcha i vtedy, ak vystúpi zamestnanec zo služby zamestnávateľa uvedeného v § 1 pred sročnosťou dôchodku.

(4) Nárok na zvýšenie podľa odsekov 1 a 2 neprislúcha, ak je zamestnanec odsúdený na stratu občianskych práv alebo ak bol jeho pracovný pomer zrušený preto, že sa dopustil takého konania, že ho nemožno ďalej považovať za štátne spoľahlivého.

§ 4.

Započitateľná doba.

(1) Pre vznik a výšku nárokov podľa § 2 sa posudzuje jako doba národného dôchodkového poistenia

a) doba započitateľná (započítaná) pre výmeru odpočivných (zaopatrovacích) platov a

b) iná doba získaná v národnom (verejnoprávnom) dôchodkovom poistení.

Doby, ktoré sa kryjú, sa započítavajú len raz.

(2) Doba, po ktorú boly vyplácané odpočivné (zaopatrovacie) platy zo štátneho (verejného) penzijného zaopatrenia, sa posudzuje ako náhradná doba podľa § 61 ods. 2 písm. e) zákona o národnom poistení.

§ 5.

Vymeriavací základ.

(1) Pre ročný priemer vymeriavacích základov podľa § 71 ods. 5 zákona o národnom poistení sa za dobu od 1. januára 1946 do 31. marca 1950 počítajú pravidelné služobné (pracovné) príjmy, počítajúc do toho i preddavok na platovú úpravu. Pritom sa nehľadí na sumy presahujúce 120.000 Kčs za rok.

(2) Pravidelnými služobnými (pracovnými) príjmami sa vo smysle odseku 1 rozumejú druhy príjmov, ktoré sú rozhodné pre určenie vyrovnávacieho prídavku podľa pracovných a mzdových poriadkov jednotlivých národných podnikov, a to vo výške určenej pre skupinu miest činovného A, a prípadné naturálne príjmy.

§ 6.

Najnižšia výmera dôchodku.

(1) Starobný (invalidný) dôchodok včítane zvýšenia podľa § 3 nesmie byť nižší než odpočivné platy (bez výchovného a osobitného prídavku k výchovnému), na ktoré by mal zamestnanec nárok, keby bol dňa 31. marca 1950 preložený do výslužby.

(2) Úhrn dôchodkov pozostalých nesmie byť nižší než úhrn obdobných zaopatrovacích platov, ktoré by im náležaly, keby zamestnanec bol zomrel dňa 31. marca 1950.

§ 7.

Úrazové zabezpečenie.

(1) Od 1. apríla 1950 sú zamestnanci poistení na dávky úrazového odškodnenia podľa predpisov o národnom poistení. Úrazové zaopatrenie národných podnikov Československé železnice, Československá automobilová doprava a Československá pošta a štátneho podniku Československý tabakový monopol sa dňom 31. marca 1950 zrušuje.

(2) Dôchodky sročné z úrazového zaopatrenia uvedeného v odseku 1 sa považujú od 1. apríla 1950 za dôchodky podľa zákona o národnom poistení.

(3) Dôchodky z úrazového zaopatrenia, sročné z úrazu, ktorý sa prihodil do 31. marca 1950, sa zmenia alebo odnímu, len pokiaľ by to pripúšťaly aj doterajšie predpisy o úrazovom zaopatrení platné do tohto dňa. Ak však vznikne dôchodcovi, požívajúcemu dôchodok z úrazového zaopatrenia, nárok na invalidný alebo starobný dôchodok po 31. marci 1950, posudzujú sa jeho nároky z úrazu podľa predpisov o národnom poistení.

(4) Nároky pozostalých po dôchodcovi, ktorý zomrel po 31. marci 1950 následkom úrazu utrpeného do tohto dňa, sa posudzujú podľa predpisov o národnom poistení.

§ 8.

Prevzatie dôchodkov z úrazového zaopatrenia Ústrednou národnou poisťovňou.

(1) Ústredná národná poisťovňa prevezme dôchodky z úrazového zaopatrenia osôb, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, spôsobom a v lehotách, ktoré určí Ministerstvo práce a sociálnej starostlivosti po dohode s Ministerstvom dopravy, poprípade s ministerstvami pôšt a financií.

(2) Ústredná národná poisťovňa prevezme potrebný počet zamestnancov a technických zariadení orgánov dosiaľ príslušných vo veciach úrazového zaopatrenia osôb uvedených v odseku 1. Podrobnosti určí Ministerstvo práce a sociálnej starostlivosti po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi.

§ 9.

Oznamovacia povinnosť.

(1) Orgány príslušné dosiaľ vo veciach štátneho penzijného (provízneho) a úrazového zaopatrenia osôb uvedených v § 1, poprípade zamestnávatelia, oznámia Ústrednej národnej poisťovni alebo jej územnej organizačnej složke a zamestnancovi najneskoršie do 31. decembra 1951, a ak dôjde k sročnosti dôchodku pred uvedeným dňom, bezodkladne okolnosti rozhodné pre priznanie a výmeru dávok zamestnancov a ich pozostalých, najmä o započitateľnej služobnej dobe, o výške služobných príjmov rozhodných podľa § 5 a o výške odpočivného (zaopatrovacieho) platu, na ktorý by mal zamestnanec nárok dňa 31. marca 1950.

(2) Podrobnosti určí Ministerstvo práce a sociálnej starostlivosti po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi.


Záverečné ustanovenia.

§ 10.

Ministerstvo práce a sociálnej starostlivosti môže po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a po vypočutí jednotnej odborovej organizácie určiť podrobnosti o vykonávaní tohto nariadenia, najmä aj o zabezpečení lekárskej posudkovej služby lekármi, ktorí konali túto službu do 31. marca 1950 pre orgány uvedené v § 9, a to podľa povahy veci vyhláškou v Úradnom liste.

§ 11.

Ministerstvo práce a sociálnej starostlivosti môže robiť po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a po vypočutí jednotnej odborovej organizácie opatrenia na odstránenie príkrostí, ktoré by sa vyskytly pri vykonávaní tohto nariadenia.

§ 12.

Opatrenia, ktoré boly urobené podľa doterajších predpisov o štátnom (verejnom) penzijnom a úrazovom zaopatrení odo dňa začiatku účinnosti do dňa vyhlásenia tohto nariadenia vo veciach, na ktoré sa vzťahuje, zostávajú nedotknuté. Ústredná národná poisťovňa môže však do 30. júna 1951 preskúmať opatrenia uvedené v predchádzajúcej vete podľa predpisov o národnom poistení a nanovo rozhodnúť.

§ 13.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 1950, a pokiaľ ide o zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje zákon č. 63/1950 Sb., dňom 1. júla 1950; vykoná ho minister práce a sociálnej starostlivosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Erban v. r.