Nariadenie č. 124/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydávajú niektoré podrobnejšie predpisy o podnikovom registri

Čiastka 50/1950
Platnosť od 24.08.1950 do30.06.1964
Účinnosť od 24.08.1950 do30.06.1964
Zrušený 109/1964 Zb.

124

Nariadenie ministra spravodlivosti

zo dňa 24. augusta 1950,

ktorým sa vydávajú niektoré podrobnejšie predpisy o podnikovom registri.

Minister spravodlivosti nariaďuje podľa § 14 písm. a), b) a c) zákona č. 100/1950 Sb., o podnikovom registri:


§ 1.

Registrová kniha má osobitné diely pre štátne podniky, národné podniky, komunálne podniky, jednotné roľnícke družstvá, ľudové peňažné ústavy, ľudové družstvá bytové, ostatné ľudové družstvá a účastinné spoločnosti.

§ 2.

Do podnikového registra sa zapíšu tiež:

1. „Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zapsané společenstvo s ručením obmezeným“ so sídlom v Prahe a „Družstvo pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami, družstvo s ručením obmedzeným“ so sídlom v Bratislave;

2. „Velkodistribuční podnik, zapsané společenstvo s ručením obmezeným“ so sídlom v Prahe a „Veľkodistribučný podnik, družstvo s o.r.“ so sídlom v Bratislave.

§ 3.

Predseda registrového súdu odoprie nazretie do registrových spisov alebo vydanie odpisov a potvrdení z nich, ak to vyžaduje verejný záujem, najmä ak ide o hospodárske alebo štátne tajomstvo.


§ 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zápotocký v. r.

Dr. Rais v. r.