Zákon č. 58/1950 Zb.Zákon o vysokých školách

Čiastka 27/1950
Platnosť od 03.06.1950 do09.05.1990
Účinnosť od 01.05.1966 do09.05.1990
Zrušený 163/1990 Zb.

OBSAH

58.

Zákon

zo dňa 18. mája 1950

o vysokých školách

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 33

(1) Bohoslovecká fakulta Karlovej univerzity v Prahe sa vyníma zo sväzku tejto univerzity.

(2) Cyrilo-Metodejská bohoslovecká fakulta Palackého univerzity v Olomouci sa vyníma zo sväzku tejto univerzity.

§ 34

(1) Hlavnú správu a dozor nad bohosloveckými fakultami uvedenými v § 33, ako i nad Husovou čs. evanjelickou fakultou bohosloveckou v Prahe, nad Katolíckou bohosloveckou fakultou v Bratislave a nad Slovenskou evanjelickou bohosloveckou fakultou v Bratislave, vykonáva minister poverený vedením Štátneho úradu pre cirkevné veci.

(2) Organizáciu fakúlt uvedených v odseku 1 a v § 33, ich zriaďovanie, rušenie, slučovanie a delenie, určovanie alebo zmenu ich sídel a názvov vykonáva vláda nariadením.

(3) Študijné a skúšobné predpisy pre tieto fakulty vydáva Štátny úrad pre cirkevné veci po dohode s Ministerstvom školstva, vied a umení.

(4) V ostatnom sa tento zákon na bohoslovecké fakulty nevzťahuje.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.