110

Zákon

zo dňa 12. júla 1950

o organizácii bytového majetku a o Fonde bytového hospodárstva.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Úvodné ustanovenie.

Štát sa stará o to, aby sa sústavne zvyšovala bytová úroveň pracujúceho ľudu. Organizuje preto účelne správu bytového majetku národného a bytového majetku bytových sdružení a obstaráva finančnú službu týkajúcu sa bytového majetku národných a komunálnych podnikov (ďalej len „podniky“) a jednotných roľníckych družstiev (ďalej len „roľnícke družstvá“).

HLAVA I.

Organizácia správy bytového majetku.

§ 2.

Bytový majetok.

Bytovým majetkom sa podľa tohto zákona rozumejú nehnuteľnosti, ktoré slúžia výlučne alebo prevažne na bytové účely, ako aj ich súčiastky a príslušenstvá.

§ 3.

Organizácia bytového majetku národného.

Ministerstvo práce a sociálnej starostlivosti po dohode s vecne príslušným ministerstvom môže previesť správu bytového majetku, ktorý spravuje štát priamo svojimi ústrednými orgánmi, štátnymi podnikmi alebo národnými výbormi, celkom alebo zčasti na niektorý podnik alebo správu bytového majetku sverenú niektorému podniku previesť celkom alebo zčasti na iný podnik.

Organizácia bytového majetku bytových sdružení.

§ 4.

(1) Ministerstvo práce a sociálnej starostlivosti po dohode s vecne príslušným ministerstvom môže zrušiť jednotlivé bytové sdruženia a previesť ich majetok na štát a sveriť do správy niektorému podniku alebo tento majetok previesť celkom alebo zčasti na niektoré všeobecne prospešné bytové družstvo (ďalej len „bytové družstvá“).

(2) Majetkové nároky, ktoré prislúchajú členom (spoločníkom) zrušených sdružení podľa stanov (spoločenskej smluvy), usporiada štát alebo bytové družstvo z majetku zrušeného sdruženia.

(3) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na bytové družstvá, členmi ktorých môžu byť podľa ich stanov iba príslušníci ozbrojených sborov a členovia ich rodín.

§ 5.

(1) Ak zruší Ministerstvo práce a sociálnej starostlivosti bytové sdruženie, ktoré je družstvom, a prevedie jeho majetok celkom na iné bytové družstvo, stanú sa členovia zrušeného družstva dňom zápisu zrušenia do podnikového (spoločenstevného, firemného) registra členmi družstva prejímajúceho. Členovia môžu však do mesiaca toto členstvo vypovedať; ak tak urobia, hľadí sa na nich, ako keby členstvo v prejímajúcom družstve nenadobudli. Čo do uspokojenia práv a splnenia záväzkov posudzujú sa členovia zrušeného družstva, ako keby z neho vystúpili dňom zápisu zrušenia do podnikového (spoločenstevného, firemného) registra.

(2) Na tieto opatrenia sa nevzťahuje vládne nariadenie č. 259/1939 Sb., o splynutí a prevode závodov zárobkových a hospodárskych spoločenstiev, v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich.

§ 6.

Knihovné zápisy.

Zápisy v pozemkových (verejných) knihách, týkajúce sa prechodu nehnuteľností a knihovných práv podľa § 3 a § 4 ods. 1, vykoná súd podľa rozhodnutia Ministerstva práce a sociálnej starostlivosti na návrh dotyčného podniku alebo bytového družstva.

HLAVA II.

Finančná služba.

Časť I.

Fond bytového hospodárstva.

Zriadenie Fondu bytového hospodárstva.

§ 7.

Na obstarávanie finančnej služby týkajúcej sa bytového majetku národného a bytového majetku roľníckych družstiev zriaďuje sa ako samostatná právnická osoba Fond bytového hospodárstva (ďalej len „Fond“).

§ 8.

(1) Ministerstvo práce a sociálnej starostlivosti po dohode s Ministerstvom financií a vecne príslušným ministerstvom môže

1. vylúčiť z pôsobnosti Fondu niektoré časti bytového majetku národného;

2. rozšíriť pôsobnosť Fondu na bytový majetok organizácií a inštitúcií celoštátneho významu a jednotlivých bytových družstiev;

3. povoliť, aby Fond financoval bytové investície jednotlivých ústredných orgánov štátu, štátnych podnikov a národných výborov.

(2) Pri bytových družstvách môže Ministerstvo práce a sociálnej starostlivosti po dohode s Ministerstvom financií povoliť, aby Fond i bez rozšírenia svojej pôsobnosti podľa odseku 1 č. 2 financoval ich bytové investície, a zároveň určiť spôsob tohto financovania.

§ 9.

Úhrada výdavkov Fondu.

(1) Výdavky podľa rozpočtu schváleného Ministerstvom práce a sociálnej starostlivosti po dohode s Ministerstvom financií uhradzuje Fond z príjmov, ktoré tvoria

1. príjmy z vlastného imania;

2. sumy prikázané mu týmto zákonom (§ 15 ods. 1, § 16, § 19 ods. 2, § 28 ods. 3 a § 38), poprípade osobitnými predpismi;

3. prídely zo štátneho rozpočtu.

(2) Ak nestačia tieto príjmy na úhradu výdavkov, zadováži si Fond potrebné prostriedky spôsobom a za podmienok, ktoré určí minister financií po dohode s ministrom práce a sociálnej starostlivosti.

(3) Zvyšky Fondu plynú do štátnej pokladnice.

§ 10.

Správa fondu.

(1) Správu Fondu vedie výbor, ktorého predsedu, námestníka a ďalších sedem členov vymenúva a odvoláva minister práce a sociálnej starostlivosti po dohode s ministrom financií.

(2) Administratívne, účtovné a pokladničné práce Fondu obstaráva Investičná banka, národný podnik, podľa osobitnej smluvy s Fondom, ktorú schvaľuje minister práce a sociálnej starostlivosti po dohode s ministrom financií.

§ 11.

Dozor na Fond.

Fond podlieha Ministerstvu práce a sociálnej starostlivosti. Dozor na jeho činnosť vykonáva toto ministerstvo po dohode s Ministerstvom financií.

Časť II.

Obsah finančnej služby.

§ 12.

Vymedzenie pojmu.

Finančná služba záleží v tom, že sa finančne zabezpečuje hospodárenie s bytovým majetkom podnikov a roľníckych družstiev a že sa im sverujú prostriedky na obstaranie bytových investícií.

Diel I.

Finančné zabezpečenie hospodárenia s bytovým majetkom.

§ 13.

Oddelené hospodárenie s bytovým majetkom.

(1) Podniky a roľnícke družstvá hospodária s bytovým majetkom oddelene od svojho ostatného majetku.

(2) Na ten účel oddelia podniky a roľnícke družstvá od hodnoty svojho investičného majetku časť rovnajúcu sa hodnote bytového majetku a od hodnoty svojho prevádzkového majetku časť rovnajúcu sa hodnote pohľadávok uvedených v § 23 ods. 3 a § 24 ods. 2 a 3 a súčet týchto súm vykážu v závierke samostatne ako bytový majetok (bytový fond). Na tento majetok sa nevzťahujú ustanovenia zákona č. 104/1950 Sb., o financovaní národných a komunálnych podnikov.

(3) Ak hospodári štát s bytovým majetkom priamo, vytvorí z neho príslušný ústredný orgán, štátny podnik alebo národný výbor oddelene účtujúce zariadenie, na ktoré sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona o podnikoch.

§ 14.

Záväzky zaťažujúce bytový majetok.

(1) Fond vstupuje dňom, ktorý určí Ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom práce a sociálnej starostlivosti vyhláškou v príslušnom úradnom liste, na miesto dlžníka do všetkých záväzkov investičnej povahy zaťažujúcich bytový majetok podnikov a roľníckych družstiev.

(2) Ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom práce a sociálnej starostlivosti a ministerstvom vecne príslušným môže rozhodnúť, aby Fond namiesto dlžníka prevzal aj iné záväzky zaťažujúce tento majetok, než ktoré naň prešly podľa odseku 1. Na toto prevzatie sa nevyžaduje veriteľovo svolenie.

(3) Podmienky zúročenia a umorovania záväzkov, ktoré prešly na Fond alebo ktoré Fond prevzal, môže Ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom práce a sociálnej starostlivosti upravovať vyhláškami v príslušnom úradnom liste. Tieto záväzky možno na vrub Fondu aj splatiť štátnymi dlhopismi za podmienok ustanovených Ministerstvom financií po dohode s Ministerstvom práce a sociálnej starostlivosti vyhláškou v príslušnom úradnom liste; minister financií sa splnomocňuje, aby vydal štátne dlhopisy potrebné na tento účel.

§ 15.

Odvod zvyškov a úhrada schodkov.

(1) Výsledky hospodárenia s bytovým majetkom podnikov a roľníckych družstiev idú v prospech alebo na vrub Fondu.

(2) Fondu neprislúchajú sumy, o ktoré sú skutočné náklady nižšie než náklady určené rozpočtom. Naproti tomu Fond neuhradzuje sumy, o ktoré boly náklady určené rozpočtom prekročené, ani neuhradzuje rozdiel medzi nižšími výnosmi predvídanými v rozpočte a vyššími nákladmi ním určenými, ktorý vyplýva z toho, že sa nájomné z bytového majetku vyberá sumou nižšou než v mieste obvyklou alebo že sa vôbec nevyberá. Tieto sumy, ktoré neuhradzuje Fond, idú na vrub výsledkov celého hospodárenia podniku alebo roľníckeho družstva.

(3) Ministerstvo práce a sociálnej starostlivosti po dohode s Ministerstvom financií a vecne príslušným ministerstvom môže v jednotlivých prípadoch hodných osobitného zreteľa povoliť odchýlky od ustanovení odseku 2.

§ 16.

Odpisy investícií.

Podniky a roľnícke družstvá odvádzajú Fondu sumy rovnajúce sa odpisom bytového majetku, ako i sumy rovnajúce sa zvyškovej účtovnej cene vyradeného bytového majetku.

Diel II.

Financovanie bytových investícií.

§ 17.

Investori.

Fond financuje bytové investície podnikov a roľníckych družstiev (ďalej len „investori“); investície národných podnikov financuje však, len pokiaľ sú určené výlučne v prospech zamestnancov podniku.

§ 18.

Bytové investície.

(1) Bytovými investíciami sa rozumejú stavba bytov a obnova obytných stavieb zničených alebo poškodených vo spojitosti s vojnovými udalosťami alebo s nepriateľskou okupáciou, poprípade živelnou pohromou, ako aj opravy investičnej povahy, ktorými sa zvyšuje pôvodná obstarávacia cena bytového majetku alebo sa predlžuje jeho upotrebiteľnosť.

(2) Bytové investície možno vykonávať len v medziach jednotného hospodárskeho plánu.

§ 19.

Spôsob financovania bytových investícií.

(1) Fond financuje bytové investície tým, že sveruje investorom prostriedky potrebné na úhradu obstarávacej ceny, pokiaľ ju investor neuhradí vlastnými prostriedkami. Pritom sa pri domčekoch s jedným bytom určených na to, aby boly osobným vlastníctvom jednotlivcov (ďalej len „rodinné domčeky“), posudzujú ako vlastné prostriedky investorove aj prostriedky, ktorými prispel na úhradu obstarávacej ceny jednotlivec, pre ktorého je domček určený.

(2) Prostriedky, ktoré Fond sveruje investorom, zvyšujú ich bytový majetok. Ak však prislúcha investorovi proti vlastníkovi domčeka pohľadávka z kúpnej ceny domčeka alebo z platu za jeho stavbu alebo obnovu (§ 23 ods. 3 a § 24 ods. 2 a 3), snižuje sa bytový majetok splácaním tejto pohľadávky a investor musí preto odvádzať Fondu sumy rovnajúce sa úmorovým splátkam; taktiež úroky z tejto pohľadávky (§ 25 ods. 2) musí odvádzať Fondu.

§ 20.

Stavba rodinných domčekov.

(1) Fond financuje aj stavbu rodinných domčekov, ak ich stavá

1. národný podnik niektorého kľúčového odboru pre osoby, ktoré sa prihlásily do práce v tomto podniku a zaviazaly sa, že v ňom zostanú trvalo zamestnané; pritom možno časť domčekov, najviac však tretinu, vyhradiť tým, ktorí sú už v podniku zamestnaní a byty ktorých sa staly poddolovaním nespôsobilými na bývanie alebo ktorí bývajú s rodičmi, hoci si založili sobášom vlastnú domácnosť, ako aj iným osobám, ktoré uvoľnia svoje zdravotne nezávadné a vhodné byty pre zamestnancov tohto podniku;

2. národný podnik niektorého kľúčového odboru, ako aj iný podnik alebo roľnícke družstvo pre jednotlivcov, ktorí sa zvlášte zaslúžili o výstavbu štátu a ktorí, ak je investorom národný podnik, sú jeho zamestnancami alebo, ak je investorom roľnícke družstvo, sú jeho členmi.

(2) Krajské národné výbory môžu povoliť v jednotlivých prípadoch hodných osobitného zreteľa odchýlky od ustanovení odseku 1.

§ 21.

Obnova rodinných domčekov.

(1) Fond financuje obnovu rodinných domčekov zničených alebo poškodených v spojitosti s vojnovými udalosťami alebo s nepriateľskou okupáciou, poprípade živelnou pohromou, ak ich obnovujú podniky alebo roľnícke družstvá pre osoby štátne spoľahlivé, ktoré, ak je investorom národný podnik, sú jeho zamestnancami alebo, ak je investorom roľnícke družstvo, sú jeho členmi.

(2) Ustanovenie § 20 ods. 2 platí primerane i pre obnovu rodinných domčekov.

§ 22.

Stavba a obnova rodinných domčekov na pozemkoch jednotlivcov.

(1) Podniky a roľnícke družstvá môžu stavať alebo obnovovať rodinné domčeky i na pozemkoch jednotlivcov, pre ktorých sú domčeky určené. O podmienkach stavby alebo obnovy platí dohoda strán.

(2) Ak pri obnove rodinného domčeka nedôjde k dohode, určí podmienky obnovy stavebný úrad. Jeho rozhodnutím vznikne medzi investorom a vlastníkom pozemku právny pomer, pre ktorý platia primerane všeobecné predpisy o smluve o dielo. V konaní pred stavebnými úradmi má pritom investor postavenie stavebníka.

Predaj (odovzdanie) rodinných domčekov do osobného vlastníctva.

§ 23.

(1) Rodinné domčeky predajú investori po dokončení stavby do osobného vlastníctva jednotlivcov za kúpnu cenu, ktorá sa rovná obstarávacej cene, sníženej poprípade o sumy rovnajúce sa odpisom investícií.

(2) Ak je nadobúdateľom domčeka zamestnanec národného podniku niektorého kľúčového odboru, uvedený v § 20 ods. 1 č. 1, sníži sa kúpna cena na vrub bytového majetku podniku o tretinu obstarávacej ceny.

(3) Na účet kúpnej ceny, sníženej poprípade podľa odseku 2, sa započíta pri predaji domčeka cena prostriedkov, ktorými nadobúdateľ prispel na úhradu obstarávacej ceny; zvyšok tvorí investorovu pohľadávku proti vlastníkovi domčeka.

§ 24.

(1) Rodinné domčeky vystavané alebo obnovené na pozemkoch jednotlivcov, pre ktorých sú určené, odovzdajú investori po dokončení stavby alebo obnovy vlastníkom pozemkov.

(2) Za stavbu alebo obnovu rodinného domčeka prislúcha investorovi proti vlastníkovi domčeka pohľadávka, ktorá sa rovná obstarávacej cene sníženej o cenu prostriedkov, ktorými vlastník prispel na jej úhradu.

(3) Ak je vlastníkom rodinného domčeka zamestnanec národného podniku niektorého kľúčového odboru, uvedený v § 20 ods. 1 č. 1, rovná sa investorova pohľadávka za stavbu domčeka obstarávacej cene, sníženej predovšetkým na vrub bytového majetku podniku o tretinu tejto ceny a potom o cenu prostriedkov, ktorými vlastník prispel na jej úhradu.

Splácanie a zúročenie pohľadávok investorov.

§ 25.

(1) Vlastníci rodinných domčekov sú povinní pohľadávky investorov umorovať.

(2) Ak ide o obnovu rodinného domčeka, je jeho vlastník povinný platiť z investorovej pohľadávky aj úrok. Od tohto zúročenia možno však upustiť v prípadoch hodných osobitného zreteľa, najmä ak sa vlastník domčeka zvlášte zaslúžil o výstavbu štátu.

(3) O výške úmorových splátok a úrokov, ako aj o tom, či sa má od zúročenia investorovej pohľadávky upustiť, rozhodujú v medziach určených úrokových sadzieb krajské národné výbory, prihliadajúc aj na zárobkové a rodinné pomery vlastníkov rodinných domčekov.

§ 26.

Ak je vlastníkom rodinného domčeka zamestnanec národného podniku niektorého kľúčového odboru, uvedený v § 20 ods. 1 č. 1, odpustí mu investor na vrub bytového majetku zvyšok svojej pohľadávky rovnajúci sa ďalšej tretine obstarávacej ceny, ak splní vlastník domčeka ostatné podmienky kúpnej smluvy. Táto výhoda platí však len pre prvého nadobúdateľa domčeka a jeho dediča, pokiaľ nimi sú jeho manželka alebo deti.

§ 27.

Zákaz scudzenia a zaťaženia.

(1) Rodinný domček sa nesmie bez investorovho svolenia scudziť ani zaťažiť, dokiaľ nie je jeho pohľadávka splatená (§ 26). Tento zákaz scudzenia a zaťaženia vloží sa v pozemkových (verejných) knihách na domček v prospech investora na jeho návrh.

(2) Toto ustanovenie platí primerane i pre stavbu a obnovu rodinných domčekov na pozemkoch jednotlivcov, pre ktorých sú domčeky určené, s tým rozdielom, že tu zákaz scudzenia a zaťaženia pôsobí odo dňa, keď došlo k dohode strán o podmienkach stavby alebo obnovy alebo keď vznikol medzi investorom a vlastníkom pozemku podľa rozhodnutia stavebného úradu právny pomer v tejto veci (§ 22 ods. 2).

§ 28.

Právo výkupu rodinných domčekov.

(1) Ak je vlastníkom rodinného domčeka zamestnanec národného podniku niektorého kľúčového odboru, uvedený v § 20 ods. 1 č. 1, prislúcha investorovi právo domček vykúpiť, ak opustí vlastník bez dôležitého dôvodu svoje zamestnanie proti ustanoveniam kúpnej smluvy.

(2) Pri výkone tohto práva vráti vlastník investorovi rodinný domček v stave, aký zodpovedá starostlivosti riadneho hospodára, a zaplatí mu za jeho užívanie náhradu, ktorá sa rovná súčtu úmorových splátok vypočítaných z obstarávacej ceny domčeka sníženej o cenu prostriedkov, ktorými vlastník prispel na jej úhradu; na účet tejto náhrady sa mu započíta súčet úmorových splátok, ktoré zaplatil na investorovu pohľadávku z kúpnej ceny domčeka alebo z platu za jeho stavbu. Investor vráti vlastníkovi domčeka cenu prostriedkov, ktorými tento prispel na úhradu obstarávacej ceny domčeka, a zaplatí mu, ak bol domček vystavaný na vlastníkovom pozemku, cenu pozemku určenú podľa cenových predpisov platných pre vyvlastnenie. Ak zlepšil vlastník domček svojím nákladom alebo ak urobil mimoriadny náklad, aby ho zachoval, prislúcha mu náhrada ako oprávnenému (statočnému) držiteľovi; je však povinný nahradiť škodu, ak sa jeho vinou alebo náhodou, za ktorú zodpovedá, zhoršila podstata domčeka.

(3) Investor musí odviesť Fondu úmorové splátky z tretiny obstarávacej ceny, o ktorú bola snížená kúpna cena alebo jeho pohľadávka za stavbu domčeka. Rovnako musí odviesť Fondu sumu rovnajúcu sa náhrade, ktorú dostal od vlastníka. Fond mu naproti tomu uhradí sumu potrebnú na náhradu, ktorú musí poskytnúť vlastníkovi domčeka.

§ 29.

Rozhodovanie o žiadostiach o financovanie bytových investícií.

(1) O žiadostiach o financovanie bytových investícií rozhodujú krajské národné výbory podľa smerníc Ministerstva práce a sociálnej starostlivosti vydaných po dohode s ministerstvami financií a techniky. Svoje rozhodnutie môže krajský národný výbor do mesiaca odo dňa vydania z dôležitých dôvodov zmeniť, doplniť alebo odvolať.

(2) Podľa rozhodnutia krajských národných výborov uvoľní Fond potrebné prostriedky prostredníctvom Investičnej banky, národného podniku, ktorá vykonáva aj peňažnú kontrolu investorov.

HLAVA III.

Stavba bytov a obnova obytných stavieb z obdobia dvojročného hospodárskeho plánu.

§ 30.

Usporiadanie podpôr na bytovú výstavbu a obnovu z dvojročného hospodárskeho plánu.

Fondu tiež náleží, aby podľa ustanovení tejto hlavy usporiadal podpory na stavbu bytov a obnovu obytných stavieb, pokiaľ táto stavba alebo obnova bola súčiastkou dvojročného hospodárskeho plánu.

§ 31.

Zmeny zákonných predpisov.

(1) Fond sa stáva na mieste štátu nositeľom práv a záväzkov podľa zákona č. 41/1947 Sb., o štátnej podpore na obytné stavby, alebo, pokiaľ ide o obnovu obytných stavieb, podľa zákona č. 86/1946 Sb., o stavebnej obnove, v znení zákona č. 115/1947 Sb., ako i podľa § 19 nariadenia Sboru povereníkov č. 128/1945 Sb. n. SNR, o výstavbe miest a obcí na Slovensku.

(2) Ustanovenie o podpore v spôsobe štátneho príspevku podľa zákonov uvedených v odseku 1 sa mení tak, že Fond prispieva vlastníkovi domu na úhradu nákladov s domom spojených najviac sumou, o ktorú sú tieto náklady vyššie než nájomné (nájomná hodnota) určené podľa cenových predpisov.

§ 32.

Podpory poskytnuté pred vyhlásením zákona.

Ustanovenia § 31 platia i pre podpory podľa zákona č. 41/1947 Sb. alebo podľa zákona č. 86/1946 Sb. v znení zákona č. 115/1947 Sb., poskytnuté pred vyhlásením tohto zákona.

§ 33.

Stavba bytov a obnova obytných stavieb podnikov a roľníckych družstiev.

Stavbu bytov a obnovu obytných stavieb ktorá bola súčiastkou dvojročného hospodárskeho plánu a na ktorú nebola do vyhlásenia tohto zákona poskytnutá podpora podľa zákona č. 41/1947 Sb. alebo podľa zákona č. 86/1946 Sb. v znení zákona č. 115/1947 Sb., financuje Fond podľa ustanovení II. hlavy (§§ 17 až 29), ak je investorom podnik alebo roľnícke družstvo.

§ 34.

Stavba bytov a obnova obytných stavieb iných investorov.

(1) Ak je investorom stavby bytov alebo obnovy obytných stavieb uvedené v § 33 iná osoba než podnik alebo roľnícke družstvo, môže Fond poskytnúť podporu podľa zákona č. 41/1947 Sb. alebo podľa zákona č. 86/1946 Sb. v znení zákona č. 115/1947 Sb., avšak len ak je investorom bytové družstvo alebo ak ide o rodinný domček. Príspevok možno pritom poskytnúť iba v prípadoch hodných osobitného zreteľa, najmä ak sa vlastník domčeka zvlášte zaslúžil o výstavbu štátu.

(2) O žiadostiach o poskytnutie podpory rozhodujú krajské národné výbory podľa smerníc Ministerstva práce a sociálnej starostlivosti vydaných po dohode s ministerstvami financií a techniky.

§ 35.

Obnova obytných stavieb začatá pred vyhlásením zákona.

(1) Ustanovenia §§ 33 a 34 platia primerane aj pre obnovu obytných stavieb, s ktorou sa začalo v dobe od 1. januára 1949 do vyhlásenia tohto zákona.

(2) Podporu podľa § 19 nariadenia č. 128/1945 Sb. n. SNR možno poskytnúť iba na obnovu rodinných domčekov, ak sa s ňou začalo pred vyhlásením tohto zákona a ak sú domčeky určené pre osoby štátne spoľahlivé.

§ 36.

Prevody nedokončených stavieb liknavých stavebníkov.

Stavebníkom, ktorí nepokračujú riadne v stavbe bytov alebo v obnove obytných domov, môže krajský národný výbor uložiť, aby do určenej lehoty previedli nedokončenú stavbu za primeranú obstarávaciu cenu na štát alebo na roľnícke alebo bytové družstvo. Ak nevyhovie stavebník tomuto príkazu do 30 dní potom, keď rozhodnutie krajského národného výboru nadobudlo právoplatnosť, vyvlastní sa stavba podľa ustanovení §§ 8 až 12 vládneho nariadenia č. 296/1948 Sb., o opatreniach v stavebníctve v období päťročného plánu, a podľa § 20 zákona č. 280/1949 Sb., o územnom plánovaní a výstavbe obcí, len čo nadobudne účinnosť.


HLAVA IV.

Spoločné a záverečné ustanovenia.

§ 37.

Zrušenie Štátneho bytového fondu.

(1) Zrušuje sa Štátny bytový fond zriadený zákonom č. 98/1919 Sb. Jeho nehnuteľný majetok spolu so všetkými právami a záväzkami na ňom viaznúcimi prechádza na štát a jeho ostatné práva a záväzky na Fond.

(2) Zápisy v pozemkových (verejných) knihách, týkajúce sa prechodu nehnuteľností a knihovných práv podľa odseku 1, vykoná súd s odvolaním sa na tento zákon na návrh Ministerstva práce a sociálnej starostlivosti.

§ 38.

Právo na náhradu z dôvodu podpôr poskytnutých na stavbu obytných domov.

Fond vstupuje do práva na náhrady prislúchajúce štátu z dôvodu podpôr poskytnutých na stavbu obytných domov.

§ 39.

Vylúčenie pôsobnosti splnomocnencov pri vykonávaní obnovy financovanej Fondom.

Pôsobnosť splnomocnencov (hlavných splnomocnencov) pre obnovu podľa zákona č. 86/1946 Sb. v znení zákona č. 115/1947 Sb. sa nevzťahuje na obnovu obytných stavieb, s ktorou sa začne po vyhlásení tohto zákona a ktorá bude financovaná Fondom.

Poplatkové úľavy.

§ 40.

Žiadosti investorov o financovanie bytových investícií a ich prílohy, ako i podania robené Fondu sú oslobodené od poplatkov.

§ 41.

(1) Právne úkony, písomnosti a úradné úkony, pokiaľ sú potrebné pri opatreniach podľa §§ 3 až 6 a § 14, sú oslobodené od daní, dávok a poplatkov; pri prevodoch nehnuteľností sa nepredpisuje ani nevyberá obecná dávka z prírastku hodnoty nehnuteľností.

(2) Od poplatkov je taktiež oslobodená listina o smluve uvedenej v § 10 ods. 2.

§ 42.

(1) Prevody nedokončených stavieb liknavých stavebníkov na štát alebo roľnícke alebo bytové družstvá podľa § 36, ako i prevody rodinných domčekov, ktorých stavba alebo obnova bola financovaná Fondom, na jednotlivcov, pre ktorých sú domčeky určené, sú oslobodené od poplatkov. Rovnaké oslobodenie prislúcha investorovi pri prevode rodinného domčeka z dôvodu jeho výkupu podľa § 28.

(2) Právne úkony a listiny o sľave tretiny obstarávacej ceny podľa § 23 ods. 2 a § 24 ods. 3, ako i odpustenie zvyšku investorovej pohľadávky podľa § 26 sú oslobodené od daní a poplatkov.

§ 43.

Od poplatkov sú oslobodené aj všetky právne úkony, písomnosti a úradné úkony týkajúce sa financovania bytových investícií alebo pohľadávok investorov proti vlastníkom rodinných domčekov.

§ 44.

Vykonávacie predpisy.

Vláda vydá nariadením podrobné predpisy na vykonanie tohoto zákona a upraví ním aj skoncovanie práv a záväzkov zrušených sdružení, zastupovanie Fondu, jeho organizáciu, správu a hospodárenie, ako i spôsob a podmienky tvorenia bytového majetku, zadováženie prevádzkového úveru, platobného styku a kontroly hospodárenia s bytovým majetkom.

§ 45.

Zrušenie doterajších predpisov.

(1) Zrušuje sa platnosť (používateľnosť)

1. ustanovenia § 2, §§ 4 až 11 a §§ 13 až 19 zákona č. 242/1910 r. z., o zriadení fondu pre bytovú starostlivosť;

2. nariadenia č. 166/1911 r. z., o zriadení bytových výborov;

3. zákona č. 243/1911 r. z., o daňových a poplatkových úľavách pre všeobecne prospešné stavebné sdruženia;

4. zákona č. 244/1911 r. z., o štátnej pomoci pre bytovú starostlivosť, v znení zákona č. 197/1913 r. z.,

5. vyhlášky Ministerstva verejných prác po dohode s Ministerstvom financií č. 28/1912 r. z., ktorou sa vyhlasujú nové stanovy Štátneho bytového fondu pre starostlivosť o malé byty, ako i stanov ňou uverejnených, s výnimkou ustanovení týkajúcich sa záruky fondu a všeobecnej prospešnosti stavebných sdružení;

6. nariadenia č. 30/1912 r. z., o všeobecnej prospešnosti stavebných sdružení a dozoru na ne podľa zákona zo dňa 28. decembra 1911, č. 242 r. z., a zákona zo dňa 28. decembra 1911, č. 243 r. z.;

7. nariadenia č. 31/1912 r. z., o vykonávaní poplatkových ustanovení zákona zo dňa 28. decembra 1911, č. 243 r. z., o daňových a poplatkových úľavách pre všeobecne prospešné stavebné sdruženia;

8. nariadenia č. 230/1913 r. z., o poskytovaní vypovediteľných zúročiteľných preddavkov a krátkodobých pôžičiek všeobecne prospešným stavebným sdruženiam podľa zákona zo dňa 1. septembra 1913, č. 197 r. z., ktorým bol zmenený zákon zo dňa 28. decembra 1911, č. 244 r. z., o štátnej pomoci pre bytovú starostlivosť;

9. ustanovenia § 14 cis. nariadenia č. 69/1916 r. z., ktorým sa vydáva tretia čiastková novela k všeobecnému zákonu občianskemu;

10. zákona č. 98/1919 Sb.;

11. ustanovenia § 6 vládneho nariadenia č. 160/1934 Sb., o bytovom hospodárstve obcí a všeobecne prospešných stavebných sdružení;

12. ustanovenia čl. III vládneho nariadenia č. 182/1939 Sb., ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia týkajúce sa bytovej starostlivosti;

13. vládneho nariadenia č. 9/1942 Sb., o zákaze scudzenia nehnuteľností všeobecne prospešných bytových podnikov (všeobecne prospešných stavebných sdružení);

14. ustanovenia § 20 ods. 6 druhej vety, § 22 ods. 1 až 6, pokiaľ ide o obytné stavby, a s účinnosťou od 1. januára 1950 ustanovenia § 22a zákona č. 86/1946 Sb. v znení zákona č. 115/1947 Sb.;

15. ustanovenia § 13 druhej vety a §§ 16 až 18 zákona č. 41/1947 Sb.

(2) Podporu podľa zákona č. 65/1936 Sb., o stavebnom ruchu, v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich, nemožno poskytnúť na stavby, ktoré sa začnú po vyhlásení tohto zákona.

§ 46.

Začiatok účinnosti.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri práce a sociálnej starostlivosti a financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.

Krajčír v. r.

za ministra Erbana.