153

Vládne nariadenie

zo dňa 28. novembra 1950

o investičnom liste pre stavby na rok 1951.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 41 ods. 2 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákona o päťročnom pláne):


§ 1.

Základné ustanovenia.

(1) Pre každú stavbu uskutočňovanú v roku 1951 (novú i rozostavanú) je potrebný investičný list pre stavby na rok 1951 (ďalej len „investičný list“). Pomocou investičných listov sledujú správcovia čiastkových investičných súm (odsek 3), krajské národné výbory a Investičná banka, národný podnik, plnenie vykonávacieho plánu investícií na rok 1951, pokiaľ sa týka stavieb (ďalej len „plán stavieb“).

(2) Stavbou podľa odseku 1 sa rozumie každý stavebný objekt, ktorý mal byť podľa smerníc Štátneho úradu plánovacieho pre vypracovanie návrhu vykonávacieho plánu investícií na rok 1951 uvedený v tomto návrhu samostatne. Pre každú takú stavbu treba samostatný investičný list. Pri typizovaných stavbách toho istého stavebníka, stavaných tým istým stavebným závodom hromadne na tom istom stavenisku podľa jedného typu a za jednotnú cenu, sa použije len jeden investičný list.

(3) Správcami čiastkových investičných súm (ďalej len „správcovia“) sú:

a) pri stavbách ústredne plánovaných kompetentné ústredné úrady alebo generálne riaditeľstvá, poprípade obdobné ústredné orgány hospodárskych odvetví stavebníkov (ďalej len „ústredné orgány“). Soznam týchto správcov vyhlási Štátny úrad plánovací v úradnom liste. Ústredné úrady môžu po dohode so Štátnym úradom plánovacím poveriť vyhláškou v úradnom liste ústredné orgány, aby za ne vykonávaly funkciu správcov;

b) pri stavbách krajsky plánovaných (včítane stavieb pre miestne hospodárstvo) krajské národné výbory príslušné podľa miesta stavby.

(4) Dokiaľ správca nevydá pre stavbu investičný list (§ 6 ods. 2), nemôže stavebný úrad rozhodnúť o prípustnosti stavby a nie je dovolené začať so stavebnými prácami; konanie podľa stavebných alebo iných predpisov však možno vykonať pred vydaním investičného listu.

(5) Bez investičného listu možno v roku 1951 vykonávať len

a) udržovacie stavebné práce, ktoré sú potrebné z hospodárskych alebo bezpečnostných dôvodov a ktorými sa nezvyšuje obstarávacia hodnota pôvodnej investície, ani sa nepredlžuje jej upotrebiteľnosť,

b) stavebné práce súvisiace s nestavebnými investíciami zaradenými do vykonávacieho plánu investícií na rok 1951, pokiaľ také práce nepatria do plánu stavieb.

§ 2.

Evidencia a kontrola.

(1) Správcovia sledujú pomocou investičných listov vykonávanie plánu stavieb podľa jednotlivých investorov so zreteľom na svoje investičné sumy.

(2) Krajské národné výbory zisťujú najmä,

a) či zodpovedá plánovaná investícia, najmä pokiaľ ide o stavby, hospodárskemu rozvoju podľa súborného plánu kraja a či vyhovuje hľadiskám územného plánovania,

b) či je zabezpečený plánovaný počet pracovníkov pre prevádzku plánovanej investície.

(3) Investičná banka, národný podnik (ďalej len „Investičná banka“), vedie v evidencii investičné sumy pre všetky stavby podľa ústredných úradov a orgánov, kontroluje, či stavby uvedené v investičných listoch sú zaradené do plánu stavieb, a dbá, aby investičné sumy neboly prekročované. Ústavy ľudového peňažníctva sa pri poskytovaní úveru na stavby spravujú pokynmi Investičnej banky.

§ 3.

Vyhotovenie investičného listu.

(1) Investičný list vyhotoví stavebník v súčinnosti so závodom, s ktorým uzavrel smluvu o uskutočnení stavby, a to v šiestich vyhotoveniach podľa vzoru, ktorý vyhlási Štátny úrad plánovací v úradnom liste.

(2) Investičný list možno vyhotoviť len za predpokladu, že je

a) vypracovaný projekt stavby zodpovedajúci druhému stupňu technickej pripravenosti stavieb podľa smerníc Štátneho úradu plánovacieho pre vypracovanie výrobných plánov projekčných stavebných prác na rok 1951,

b) sostavená kalkulácia nákladov pre fakturáciu,

c) zabezpečené financovanie a

d) dojednaná smluva o uskutočnení stavby.

(3) Pri stavbách typizovaných, pre ktoré boly určené jednotné ceny, a pri stavbách, pre ktoré podľa predpisov o kalkulácii nákladov v stavebných podnikoch nemusí byť sostavovaná kalkulácia nákladov, nemusí byť splnený predpoklad uvedený v odseku 2 písm. b).

(4) Lehoty pre dokončenie stavby uvedené v investičnom liste sú pre stavebný závod záväzné a stavba sa zaradí do plánu stavebnej výroby na príslušné štvrťročie len vtedy, ak dostane stavebný závod od stavebníka projekt zodpovedajúci štvrtému stupňu technickej pripravenosti podľa smerníc uvedených v odseku 2 písm. a) v tej istej lehote, v ktorej má od správcu dostať investičný list (§ 6 ods. 3). Ak nedodá stavebník uvedený projekt včas a ak nemožno bez neho uskutočňovať stavbu v lehotách uvedených v investičnom liste, vykoná sa na návrh stavebného závodu zmena investičného listu podľa § 7 ods. 1. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na stavby typizované a na stavby, celkový náklad ktorých neprevyšuje pri pozemných stavbách 250.000 Kčs a pri inžinierskych stavbách 500.000 Kčs.

Konanie o investičných listoch.

§ 4.

(1) Stavebník zašle investičný list pre stavbu

a) ústredne plánovanú správcovi v piatich vyhotoveniach a zároveň jedno vyhotovenie krajskému národnému výboru, v obvode ktorého sa má stavba uskutočniť,

b) krajsky plánovanú krajskému národnému výboru ako správcovi v šiestich vyhotoveniach.

(2) Pre zaslanie investičných listov podľa odseku 1 sa určujú tieto lehoty: Investičné listy pre stavby, ktoré majú byť zaradené do plánu stavebnej výroby na prvé štvrťročie 1951, zašle stavebník do 15. decembra 1950, ak ide o stavby nové, a do 31. decembra 1950, ak ide o stavby rozostavané; investičné listy pre stavby (nové i rozostavané), ktoré majú byť zaradené do plánu stavebnej výroby na druhé štvrťročie, zašle do 1. februára 1951, na tretie štvrťročie do 1. mája 1951 a na štvrté štvrťročie do 15. júla 1951. Ak ide o stavby zvlášť naliehavé, potrebu ktorých nebolo možno včas predvídať (napr. odstraňovanie následkov živelných pohrôm), možno výnimočne zaslať investičný list i po týchto lehotách.

(3) Ak ide o ústredne plánovanú stavbu, zašle krajský národný výbor kompetentnému správcovi vyjadrenie, či súhlasí s uskutočnením stavby, alebo či má proti nemu námietky (§ 2 ods. 2); uplatňované námietky riadne odôvodní. Ak sa nevyjadrí krajský národný výbor do 14 dní odo dňa, keď dostal investičný list, predpokladá sa, že nemá námietky. Na neskoršie zaslané námietky nemusí správca dbať.

§ 5.

(1) Správca preskúma správnosť a úplnosť údajov v investičných listoch, poprípade zariadi ich doplnenie, na čo ich schváli alebo im schválenie odoprie. Je povinný odoprieť schválenie investičných listov pre stavby, ktoré nie sú zaradené do plánu stavieb. Sumy uvedené v investičnom liste nesmie správca meniť. Ak zistí, že by stavba mala byť uskutočnená v menšom rozsahu alebo hospodárnejším spôsobom, vráti investičný list stavebníkovi s pokynmi pre vyhotovenie nového investičného listu. Ďalej je správca povinný dbať, aby úhrn súm uvedených vo všetkých investičných listoch, ktoré vydá, neprekročil investičnú sumu, ktorú spravuje.

(2) Ak nevyhovie správca námietkam krajského národného výboru proti uskutočneniu stavby (§ 2 ods. 2), môže investičný list schváliť len, ak dá na to súhlas ústredný úrad kompetentný pre stavebníka po dohode so Štátnym úradom plánovacím.

(3) Len čo úhrn súm uvedených vo vydaných investičných listoch dosiahol sumu určenú plánom stavieb, odoprie správca ďalším investičným listom schválenie.

(4) Ak odoprie správca schválenie investičného listu, oznámi to bez meškania krajskému národnému výboru, v obvode ktorého sa stavba mala uskutočniť.

§ 6.

(1) Investičné listy, ktoré schválil, zašle správca Investičnej banke. Investičná banka preskúma investičný list (§ 2 ods. 3) a potvrdí pripojením svojho evidenčného čísla, že prevzala stavbu do evidencie za účelom vecnej kontroly plnenia plánu stavieb; ponechá si jedno vyhotovenie investičného listu a ostatné bez meškania vráti správcovi.

(2) Správca si taktiež ponechá jedno vyhotovenie investičného listu a zašle po jednom vyhotovení

a) stavebníkovi,

b) stavebnému závodu a

c) ak ide o stavbu ústredne plánovanú, krajskému národnému výboru, v obvode ktorého sa má stavba uskutočniť, a ak ide o stavbu krajsky plánovanú s výnimkou stavieb pre miestne hospodárstvo, kompetentnému ústrednému úradu.

(3) Schválenie investičných listov a ich zaslanie Investičnej banke podľa odseku 1 musí byť časovo rozvrhnuté tak, aby správca mohol rozoslať investičné listy podľa odseku 2 v týchto lehotách: investičné listy pre stavby, ktoré majú byť zaradené do plánu stavebnej výroby na prvé štvrťročie, do 31. januára 1951, na druhé štvrťročie do 21. februára 1951, na tretie štvrťročie do 21. mája 1951 a na štvrté štvrťročie do 15. augusta 1951.

§ 7.

Zmena investičného listu.

(1) Ak sa vyskytne po vydaní investičného listu potreba zmeny v rozsahu stavby alebo v lehote na jej uskutočnenie (§ 3 ods. 4), alebo ak sa zmení výška stavebného nákladu v dôsledku zmeny predpisov o kalkulácii nákladov v stavebných podnikoch, vyhotoví sa nový investičný list; v jeho záhlaví sa poznamená, že ide o zmenu predošlého listu, evidenčné číslo ktorého sa uvedie. O konaní platia ustanovenia §§ 4 až 6 s výnimkou ustanovení § 4 ods. 2 a § 6 ods. 3 o lehotách.

(2) O zmene investičného listu pre stavby, pri ktorých má byť v dôsledku urýchlenia stavebných prác prekročená výška stavebného nákladu na rok 1951, bez toho že by sa tým zmenil celkový náklad, rozhodne správca podľa pokynov Štátneho úradu plánovacieho.

§ 8.

Zrušenie investičného listu.

(1) Správca zruší investičný list

a) pre novú stavbu, ak nebola v roku 1951 zaradená do plánu stavebnej výroby,

b) pre každú stavbu, ktorá sa v dôsledku zmeny plánu stavieb nemá uskutočniť; ak však bola taká stavba v roku 1951 už začatá, nezruší sa investičný list, ale vykoná sa jeho zmena podľa § 7 ods. 1 a v novom investičnom liste sa uvedie len suma zodpovedajúca prácam už vykonaným, poprípade aj prácam potrebným na zabezpečenie stavby.

(2) O zrušení investičného listu upovedomí správca všetky miesta, ktorým ho zaslal podľa § 6 ods. 2, a Investičnú banku. Po zrušení investičného listu sa nesmie stavba uskutočňovať.

§ 9.

Zmena plánu stavieb.

Schváliť investičný list, odoprieť jeho schválenie a zmeniť alebo zrušiť schválený investičný list podľa predchádzajúcich ustanovení, pokiaľ by sa tým menil plán stavieb, možno len za podmienok určených vládnym usnesením, ktorým bol tento plán určený.

§ 10.

Prechodné ustanovenia.

(1) Dokiaľ nebude schválený plán stavieb, vyhotovujú sa investičné listy len pre stavby, ktoré boly zaradené do návrhu tohto plánu a majú byť uskutočňované v prvom alebo druhom štvrťročí 1951. Správcovia upravia a vybavia tieto investičné listy podľa pokynov Štátneho úradu plánovacieho.

(2) Štátny úrad plánovací oznámi správcom, ktoré stavby možno do 31. januára 1951 uskutočňovať bez investičných listov.

§ 11.

Stavby na osobitné účely.

Predpisy o investičnom liste pre stavby na osobitné účely budú vydané osobitne.

§ 12.

Výnimky.

Štátny úrad plánovací môže po dohode s Ministerstvom techniky povoliť alebo určiť výnimky z ustanovení tohto nariadenia.


§ 13.

Účinnosť.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister-predseda Štátneho úradu plánovacieho po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.