Nariadenie č. 13/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa ustanovujú sídla a obvody okresných súdov v Sečovciach a v Trebišove

Čiastka 5/1950
Platnosť od 27.02.1950 do16.05.1954
Účinnosť od 01.03.1950 do16.05.1954
Zrušený 22/1954 Zb.

OBSAH

13

Nariadenie ministra spravodlivosti

zo dňa 22. februára 1950,

ktorým sa ustanovujú sídla a obvody okresných súdov v Sečovciach a v Trebišove.

Minister spravodlivosti nariaďuje podľa § 2, ods. 2 zákona č. 320/1948 Sb., o územnej organizácii krajských a okresných súdov:


§ 1.

(1) Sídlo okresného súdu pre obvod Okresného národného výboru v Sečovciach sa ustanovuje v Sečovciach.

(2) Sídlo okresného súdu pre obvod Okresného národného výboru v Trebišove sa ustanovuje v Trebišove.

§ 2.

Tým sa mení ustanovenie § 2, ods. 2, č. 2, písm. s) nariadenia ministra spravodlivosti č. 11/1949 Sb., ktorým sa ustanovujú sídla krajských súdov a sídla a obvody okresných súdov.


§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. marca 1950.


Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r.