Vyhláška č. 49/1950 Zb.Vyhláška, ktorou sa určuje začiatok účinnosti presunu pôsobnosti vo veci rozlučovania obcí

Čiastka 23/1950
Platnosť od 25.05.1950 do30.06.1958
Účinnosť od 01.01.1951 do30.06.1958
Zrušený 34/1958 Zb.

49

Vyhláška ministra vnútra

zo dňa 22. mája 1950,

ktorou sa určuje začiatok účinnosti presunu pôsobnosti vo veci rozlučovania obcí.

Minister vnútra určuje podľa § 4 ods. 1 vládneho nariadenia č. 116/1949 Sb., o ďalších presunoch pôsobnosti vo verejnej správe:


Presun pôsobnosti vo veci rozlučovania obcí s Ministerstva vnútra na krajské národné výbory podľa pol. 15 prílohy A uvedeného vládneho nariadenia nadobudne účinnosť dňom 1. januára 1951.


Nosek v. r.