Nariadenie vlády č. 134/1950 Zb.Nariadenie o registrácii chmeľníc

Čiastka 57/1950
Platnosť od 11.10.1950 do30.06.1957
Účinnosť od 11.10.1950 do30.06.1957
Zrušený 39/1957 Zb.

134

Vládne nariadenie

zo dňa 12. septembra 1950

o registrácii chmeľníc.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):


§ 1.

(1) Chmeľnice (pozemky osádzané chmeľom) musia byť registrované.

(2) Registrácia sa vykonáva zápisom do zápisnice (§ 3), ktorú vedie okresný národný výbor.

§ 2.

Pestovateľ chmeľu (vlastník, árendátor, užívateľ chmeľnice a pod.) - ďalej len „pestovateľ“ - je povinný oznámiť miestnemu národnému výboru podľa skutočného stavu údaje potrebné na zápis do zápisnice.

§ 3.

Ministerstvo pôdohospodárstva určí vyhláškou v Úradnom liste, ktoré údaje a ich zmeny je pestovateľ povinný oznámiť na zápis do zápisnice (najmä založenie, rozšírenie, zmenšenie, preloženie alebo zrušenie chmeľnice a zmeny v pestovateľovej osobe), a v akej lehote majú byť tieto údaje miestnemu národnému výboru hlásené, a určí vzor zápisnice.

§ 4.

Miestny národný výbor preskúša správnosť a úplnosť oznámenia a zapíše zistené údaje do zápisnice, ktorú podpíše aj pestovateľ.

§ 5.

(1) Zápisnica o registrácii sa vyplňuje v troch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie si miestny národný výbor ponechá a dve zašle okresnému národnému výboru, ktorému hlási aj všetky zmeny týkajúce sa registrácie.

(2) O každej chmeľnici sa vyplňuje osobitná zápisnica.

(3) Okresný národný výbor preskúma vyplnené a podpísané zápisnice a sradí ich podľa jednotlivých obcí a pestovateľov; vyznačuje v nich aj hlásené zmeny.

§ 6.

(1) Pestovateľ je oprávnený nazerať na okresnom národnom výbore do zápisnice, ktorá sa týka jeho chmeľnice, a vyhotovovať si z nej výpisy.

(2) Právo nazerať do zápisníc a vyhotovovať si z nich výpisy prislúcha aj úradom a orgánom povereným vykonávaním zákona č. 89/1934 Sb., o povinnom známkovaní chmeľu a úprave rozsahu pestovania chmeľu, a tohto nariadenia, ako i predpisov podľa nich vydaných.


§ 7.

Vládne nariadenie č. 128/1937 Sb., o registrácii pozemkov osádzaných chmeľom, sa zrušuje.

§ 8.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister pôdohospodárstva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.