Zákon č. 111/1950 Zb.Zákon o hospodárení s niektorými miestnosťami

(v znení č. 172/1950 Zb., 52/1955 Zb.)

Čiastka 45/1950
Platnosť od 26.07.1950 do30.04.1990
Účinnosť od 03.12.1955 do30.04.1990
Zrušený 116/1990 Zb.

111

Zákon

zo dňa 12. júla 1950

o hospodárení s niektorými miestnosťami.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

(1) S miestnosťami (poprípade s celými budovami), ktoré sú určené alebo ktoré sa užívajú na iné účely než obytné alebo pôdohospodárske, ako sú napr. kancelárie, dielne, skladištia, obchodné miestnosti, garáže a ateliére (ďalej len „miestnosti“), sa hospodári podľa plánu. Hospodárenie podľa tohto plánu je určované potrebami verejnej správy a hospodárskeho života, najmä pokiaľ vyplývajú z úloh jednotného hospodárskeho plánu, požiadavkami hospodárneho využitia miestností a účelného sústredenia úradov, orgánov, ústavov a podnikov, ako aj účelom, na ktorý sú miestnosti určené.

(2) Pri hospodárení s miestnosťami podľa tohto zákona třeba prihliadať aj na potreby bývania.

§ 2.

(2) Na sostavenie a vykonávanie tohto plánu miestny národný výbor

a) môže uložiť vlastníkom budov alebo užívateľom miestností, aby hlásili všetky miestnosti alebo niektoré z nich (napr. určitého druhu alebo výmery alebo miestnosti uvoľnené),

b) môže zrušiť nájomné alebo iné smluvy o užívaní miestností alebo užívacie práva na ne, pričom uloží užívateľovi miestností, aby ich vypratal do určitej lehoty, a

c) prideľuje miestnosti, poprípade náhradné miestnosti podľa plánu.

§ 3.

(1) Ten, komu sa miestnosť pridelila, je oprávnený ju užívať dňom, keď bol o právoplatnom pridelení miestnosti upovedomený, pokiaľ je miestnosť vyprataná, inak dňom skutočného vypratania. Ak nedôjde k dohode o podmienkach užívania, rozhodne okresný národný výbor.

(2) V odôvodnených prípadoch prizná miestny národný výbor náhradu skutočnej škody, ktorú doterajší užívateľ utrpel. Pri určovaní náhrady sa prihliadne aj na výhody, ktoré budú spojené s pridelením náhradných miestností. Náhradu poskytuje ten, komu sa miestnosť pridelila.

§ 4.

Miestnosti, ktoré sa nepoužijú na vykonanie plánu a ktoré sa môžu prispôsobiť na bývanie, vyhlási miestny národný výbor za obytné; ak nie je miestny národný výbor stavebným úradom, vyhlási ich na jeho návrh za obytné okresný národný výbor.

§ 5.

Pokiaľ je to potrebné na zistenie a prideľovanie miestností, môže miestny národný výbor konať prehliadku miestností a požadovať potrebné vysvetlenia.


§ 7.

(1) Zrušuje sa zákon č. 304/1921 Sb., o zhabávaní budov alebo ich častí na účely verejné, v znení zákona č. 112/1946 Sb.

(2) Konanie vo veciach zhabávania budov alebo ich častí na účely verejné, začaté pred začiatkom účinnosti tohto zákona, dokončí sa podľa doterajších predpisov; podľa tých istých predpisov sa bude postupovať v konaní o náhrade vyplývajúcej z právoplatného rozhodnutia o zhabaní.

(3) Nedotknuté zostávajú ustanovenia zákonov č. 131/1936 Sb., o obrane štátu, a č. 138/1948 Sb., o hospodárení s bytmi.

§ 8.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1951; vykoná ho minister - predseda Štátneho úradu plánovacieho po dohode s ministrom techniky a ostatnými zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.