Zákon č. 29/1950 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o uznaní nárokov získaných u cudzozemských nositeľov sociálneho poistenia

Čiastka 12/1950
Platnosť od 23.03.1950 do30.06.1964
Účinnosť od 01.10.1950 do30.06.1964
Zrušený 101/1964 Zb.
Redakčná poznámka

Ustanovenie § 16 v znení čl. I č. 7 nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1950

29

Zákon

zo dňa 9. marca 1950,

ktorým sa mení a doplňuje zákon o uznaní nárokov získaných u cudzozemských nositeľov sociálneho poistenia.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


Čl. I.

Zákon č. 17/1947 Sb., o uznaní nárokov získaných u cudzozemských nositeľov sociálneho poistenia, sa mení a doplňuje takto:

1. V § 1 sa odseky 3 až 9 označujú ako odseky 4 až 10 a pred ne sa vkladá nový odsek 3 tohto znenia:

(3) Nároky podľa tohto zákona prislúchajú tiež osobám, ktoré stratily československé občianstvo podľa ústavného dekrétu prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úprave československého štátneho občianstva osôb národnosti nemeckej a maďarskej, pokiaľ majú bydlisko na území Československej republiky.“

2. K ustanoveniu § 2 ods. 2 sa pripojuje ďalšia veta tohto znenia:

„To isté platí o dobách zamestnania vykonávaného na území Československej republiky v čase dočasného obsadenia cudzou štátnou mocou a vyňatého z poistnej povinnosti dôchodkového poistenia, a to i vtedy, keby k tomuto vyňatiu nebolo došlo podľa československých predpisov.“

3. V § 3 sa odseky 7 až 9 označujú ako odseky 8 až 10 a pred ne sa vkladá nový odsek 7 tohto znenia:

(7) Za doby poistenia na podklade práce v baníctve vykonávanej mimo územia Československej republiky prislúchajú osobám, ktoré nezískali aspoň 4 roky poistenia, a z nich aspoň jeden rok po 5. máji 1945, na podklade práce v baníctve v Československej republike, k dôchodkom, ktoré sa stali sročnými po 30. septembri 1948 zvyšovacie sumy vždy len podľa § 71 ods. 3 zákona č. 99/1948 Sb., o národnom poistení.“

4. Ustanovenie § 4 ods. 1 prvej vety znie:

(1) Ak nezískal poistenec do poistného prípadu v československom dôchodkovom poistení čas uvedený v § 2 ods. 3, poskytnú sa oprávneným osobám, ak by maly po zhodnotení času uvedeného v § 2 ods. 1 a 2 splnenú základnú podmienku (dokončenú čakaciu dobu) pre nároky z dôchodkového poistenia v československom poistení, tieto dôchodky:

a) poistencovi . . . . . Kčs 3.600 ročne,

b) vdove (vdovcovi) a sirote obojstranne osirelej . . . . . . . Kčs 2.400 ročne,

c) ostatným pozostalým . Kčs 1.800 ročne.“

5. Ustanovenie § 13 znie:

„Výplata prevzatých dôchodkov.

§ 13.

Výplata prevzatých dôchodkov začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po podaní návrhu alebo u krajanov vracajúcich sa do vlasti [§ 1 ods. 1 písm. a)] po ich presídlení; pri úrazoch podľa § 7 sa však poskytnú dôchodkové splátky za čas od 5. mája 1945. Pre premlčanie nárokov podľa tohto zákona platia primerane príslušné ustanovenia zákona o národnom poistení.“

6. Ustanovenie § 14 ods. 4 sa zrušuje a nahradzuje ustanoveniami nových odsekov 4 a 5 tohto znenia:

(4) Inak platia primerane ustanovenia § 9 a §§ 11 až 13 s tým, že československý nositeľ poistenia zastaví dočasnú výplatu, len čo cudzozemský nositeľ poistenia začne opäť vyplácať dôchodok. Pokiaľ dôchodok, vyplácaný týmto cudzozemským nositeľom poistenia a zodpovedajúci niektorému z dôchodkov uvedených v § 60 ods. 1 písm. a) až f) zákona o národnom poistení, nedosahuje výšku preddavku vyplácaného podľa predchádzajúcich odsekov, vypláca československý nositeľ poistenia i naďalej príspevok vo výške rozdielu medzi skorším preddavkom a dôchodkom vyplácaným cudzozemským nositeľom poistenia.

(5) Ak prevzal poľský nositeľ poistenia výplatu úrazových dôchodkov československým štátnym občanom (§ 1 ods. 1), ktorí majú bydlisko na území Československej republiky a utrpeli úraz na terajšom alebo predošlom území Poľska, a ak nedosahuje tento dôchodok výšku preddavku, aký by im náležal podľa tohto zákona, vypláca im tento rozdiel československý nositeľ poistenia. To platí aj o úrazových dôchodkoch, ktoré zanikli odbavením jednorázovou sumou v poľskom úrazovom poistení.“

7. Ustanovenie § 16 znie:

„Úhrada nákladov.

§ 16.

Náklady, ktoré vzniknú vykonávaním tohto zákona Ústrednej národnej poisťovni ako nositeľovi poistenia podľa predpisov o národnom (verejnoprávnom) dôchodkovom poistení, uhradzuje Ústredná národná poisťovňa. Ostatné náklady, pokiaľ nebude dosiahnutá ich úhrada medzinárodnou úpravou, uhradzuje štát. Podrobnosti určí Ministerstvo práce a sociálnej starostlivosti po dohode s Ministerstvom financií.“

8. Nahradzujú sa

v doterajšom ustanovení § 1 ods. 3 citácia odsekov 1 a 2 citáciou odsekov 1 až 3,

v ustanovení § 2 ods. 1 citácia § 1 ods. 1 a 2 citáciou § 1 ods. 1 až 3,

v ustanovení § 6 vety prvej citácia § 3 ods. 7 citáciou § 3 ods. 8 a

v ustanovení § 14 ods. 1 citácia § 1 ods. 9 citáciou § 1 ods. 10.


Čl. II.

Ustanovenia tohto zákona vzťahujú sa i na výplatu dôchodkov, ktoré sa staly sročnými pred jeho účinnosťou.

Čl. III.

(1) Ustanovenie § 16 v znení čl. I č. 7 nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1950. Ostatné ustanovenia tohto zákona nadobúdajú účinnosť dňom 1. októbra 1948.

(2) Tento zákon vykoná minister práce a sociálnej starostlivosti po dohode so zúčastnenými ministrami.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Erban v. r.