Nariadenie vlády č. 48/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Ministerstvo národnej bezpečnosti

Čiastka 22/1950
Platnosť od 23.05.1950 do13.09.1953
Účinnosť od 23.05.1950 do13.09.1953
Zrušený 77/1953 Zb.

OBSAH

48

Vládne nariadenie

zo dňa 23. mája 1950,

ktorým sa zriaďuje Ministerstvo národnej bezpečnosti.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1.

Zriaďuje sa Ministerstvo národnej bezpečnosti.

§ 2.

(1) Ministerstvo národnej bezpečnosti plní úlohy národnej bezpečnosti, ktoré dosiaľ prislúchaly Ministerstvu vnútra a ktoré na Slovensku sa vykonávaly prostredníctvom Povereníctva vnútra.

(2) Podrobné vymedzenie, ktoré z týchto úloh plní Ministerstvo národnej bezpečnosti a ktoré naďalej prislúchajú Ministerstvu vnútra, vykonajú ministri vnútra a národnej bezpečnosti.


§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Čepička v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Rais v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.