Nariadenie vlády č. 116/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje u príslušníkov ozbrojených sborov vymeriavací základ na účely národného poistenia a vojenskej nemocenskej starostlivosti

Čiastka 46/1950
Platnosť od 01.08.1950 do31.12.1952
Účinnosť od 01.09.1949 do31.12.1952
Zrušený 109/1952 Zb.

116

Vládne nariadenie

zo dňa 11. júla 1950,

ktorým sa určuje u príslušníkov ozbrojených sborov vymeriavací základ na účely národného poistenia a vojenskej nemocenskej starostlivosti.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 20 ods. 1 poslednej vety zákona č. 99/1948 Sb., o národnom poistení, a podľa § 39 zákona č. 236/1948 Sb., o vojenskej nemocenskej starostlivosti:


§ 1.

Vymeriavacím základom pre dávky a pojistné národného poistenia nemocenského sú u príslušníkov Sboru národnej bezpečnosti a Sboru väzenskej stráže základný plat, funkčný prídavok a služobný prídavok.

§ 2.

Základňou pre výmeru príspevku na úhradu nákladu vojenskej nemocenskej starostlivosti sú u vojenských osôb z povolania základný plat, funkčný prídavok a služobný prídavok a u dôstojníkov v zálohe v ďalšej službe hodnostný základ (jeho pomerná časť), funkčný prídavok a služobný prídavok.

§ 3.

Opatrenia, ktoré boly urobené od 1. septembra 1949 do dňa vyhlásenia tohto nariadenia vo veciach poistného a srážok na poistné národného nemocenského poistenia u príslušníkov Sboru národnej bezpečnosti a Sboru väzenskej stráže a vo veciach príspevku na vojenskú nemocenskú starostlivosť, sa pre uvedený čas považujú za urobené podľa tohto nariadenia.


§ 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 1949; vykonajú ho ministri práce a sociálnej starostlivosti, národnej bezpečnosti, spravodlivosti a národnej obrany.


Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopřiva v. r.

Dr. Rais v. r.

Erban v. r.