Zákon č. 183/1950 Zb.Zákon o majetku zanechanom na území Československej republiky osobami, ktoré optovali pre Sväz sovietskych socialistických republík a presídlili na jeho územie

Čiastka 71/1950
Platnosť od 28.12.1950
Účinnosť od 28.12.1950

183.

Zákon

zo dňa 20. decembra 1950

o majetku zanechanom na území Československej republiky osobami, ktoré optovaly pre Zväz sovietskych socialistických republika presídlili na jeho územie.

Národné zhromaždenie Československej republiky uznieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Tento zákon sa vzťahuje na úradne spísaný majetok zanechaný na území Československej republiky osobami, ktoré optovaly pre štátnu príslušnosť Sväzu sovietskych socialistických republík a presídlili na jeho územie podľa zmluvy medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o Zakarpatskej Ukrajine zo dňa 29. júna 1945 č. 186 Sb. z roku 1946 alebo podľa dohody zo dňa 10. júla 1946 o práve opcie a vzájomného presídlenia (ďalej len „majetok“).

§ 2.

(1) Majetok prechádza dňom súpisu do vlastníctva československého štátu, pokiaľ sa v § 9 neustanovuje inak.

(2) Záväzky viaznúce na majetku prechádzajú na štát do výšky jeho všeobecnej ceny.

(3) Prechod nehnuteľností s knihovnými právami a záväzkami na československý štát zapíše súd vo verejných knihách na návrh okresného národného výboru s odvolaním sa na tento zákon.

(4) Správu majetku obstarávajú okresné národné výbory podľa smerníc, ktoré vydá Ministerstvo financií po dohode so zúčastnenými ministerstvami.

§ 3.

Majetok, ktorý si štát neponechá, pridelí okresný národný výbor jednotným roľníckym družstvám na ich žiadosť, a to pôdohospodársky majetok do trvalého užívania, ostatný majetok do vlastníctva.

§ 4.

(1) Iný než pôdohospodársky majetok, pokiaľ nebude pridelený jednotným roľníckym družstvám podľa § 3, môže okresný národný výbor prideliť doterajším užívateľom, ktorí o to požiadajú v lehote určenej okresným národným výborom a preukážu, že sú československými občanmi alebo že sa za nich podľa príslušných predpisov považujú.

(2) Ak nedôjde k prideleniu iného než pôdohospodárskeho majetku uchádzačom uvedeným v predchádzajúcom odseku, možno ho prideliť za tej istej podmienky osobám, ktoré sa na územie Československej republiky prisťahovaly (navrátily).

§ 5.

Iný než pôdohospodársky majetok, ktorý nebude pridelený podľa § 4, môže okresný národný výbor predať, a to hnuteľný majetok predovšetkým na verejnej dražbe.

§ 6.

Majetok iný než pôdohospodársky sa pridelí do vlastníctva za náhradu vo výške všeobecnej ceny zodpovedajúcej príslušným cenovým predpisom ku dňu prídelu.

§ 7.

Ak bude majetok pridelený do vlastníctva, stane sa prídelca vlastníkom dňom právoplatného rozhodnutia o prídele.

§ 8.

(1) Pred prídelom alebo predajom majetku môže okresný národný výbor dať majetok alebo jeho časť za náhradu do dočasného užívania.

(2) Náhradou za užívanie majetku sú povinní i jeho doterajší užívatelia.

§ 9.

Ustanovenia §§ 2 až 8 sa nevzťahujú na majetok, ktorý nadobudli za primeranú odplatu osoby, ktoré nemohli vedieť, že ide o prevod majetku uvedeného v § 1. O tom, či ide o taký majetok, rozhodne v pochybných prípadoch okresný národný výbor.

§ 10.

Výťažky z úhrady za majetok pridelený do vlastníctva alebo predaný, poprípade za užívanie majetku (§ 8), plynú do štátnej pokladnice.

§ 11.

Ministerstvo financií určí po dohode so zúčastnenými ministerstvami vyhláškou v úradnom liste podrobnosti o prídele majetku, spôsob úhrady za pridelený majetok, ďalej výšku náhrady za užívanie majetku a spôsob jej úhrady, ako aj úpravu skoncovania záväzkov na majetku viaznúcich. Rovnakým spôsobom môže určiť, v ktorých prípadoch možno náhradu za majetok pridelený do vlastníctva alebo za užívanie majetku (§ 8) znížiť alebo poskytnúť iné úľavy.


§ 12.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri vnútra, financií, pôdohospodárstva a práce a sociálnej starostlivosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr.John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Ďuriš v. r.

Kabeš v. r.

Erban v. r.