Vyhláška č. 41/1950 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o dohovore medzi Československou republikou a Francúzskou republikou o zaopatrovacích platoch pre prípad úmrtia alebo invalidity obetiam vojny z roku 1939-1945, podpísanom v Paríži dňa 1. decembra 1947

Čiastka 18/1950
Platnosť od 30.04.1950 do22.08.1996
Účinnosť od 15.05.1950 do22.08.1996
Zrušený 39/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohovor vstúpil do účinnosti vzhľadom na ustanovenie svojho čl. 9 dňa 1. novembra 1949.

41.

Vyhláška ministra zahraničných vecí

zo dňa 30. marca 1950

o dohovore medzi Československou republikou a Francúzskou republikou o zaopatrovacích platoch pre prípad úmrtia alebo invalidity obetiam vojny z roku 1939-1945, podpísanom v Paríži dňa 1. decembra 1947.

Dohovor medzi Československou republikou a Francúzskou republikou o zaopatrovacích platoch pre prípad úmrtia alebo invalidity obetiam vojny z roku 1939-1945, podpísaný v Paríži dňa 1. decembra 1947, bol dňa 17. marca 1948 schválený Národným shromaždením a dňa 31. mája 1948 ratifikovaný prezidentom republiky.

Ratifikačné listiny boli vymenené v Paríži dňa 24. októbra 1949.

Dohovor vstúpil do účinnosti vzhľadom na ustanovenie svojho čl. 9 dňa 1. novembra 1949.

Znenia dohovoru s prekladom sa vyhlasujú v prílohe ku Sbierke zákonov.*)

Široký v. r.

DOHOVOR

medzi Československou republikou a Francúzskou republikou a zaopatrovacích platoch pre prípad úmrtia a invalidity priznávaných obetiam vojny za r. 1939-1945.

V MENE ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY!
V MENE ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY A FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY BOL DOJEDNANÝ TENTO DOHOVOR:

(Preklad.)

Dohovormedzi Československou republikou a Francúzskou republikouo zaopatrovacích platoch pre prípad úmrtia a invalidity

priznávaných obetiam vojny za r. 1939-1945.So zreteľom na to, že vláda Československej republiky a vláda Francúzskej republiky sa rozhodly nerobiť rozdiel medzi štátnymi príslušníkmi obidvoch štátov, ktorí bojovali alebo trpeli na ich príslušných územiach za slobodu, podpísaní, byvši na to riadne splnomocnení, dohodli sa o nasledujúcich ustanoveniach:

Článok 1.

Všetky práva a výhody, ustanovené francúzskym zákonodarstvom o vojenských zaopatrovacích platoch pre prípad úmrtia a invalidity v prospech bývalých francúzskych vojakov alebo členov francúzskeho odboja a ich oprávnených pozostalých sa podľa znení zákonov a nariadení, ktorými sú tieto práva a výhody upravené, priznávajú československým príslušníkom, ktorí

1. slúžili vo francúzskom vojsku ako cudzinci;

2. tvorili súčasť francúzskej vnútrozemskej brannej moci za podmienok, určených dekrétom z 20. septembra 1944 o štatúte francúzskej vnútrozemskej brannej moci;

3. tvorili súčasť francúzskeho odboja alebo československého odboja vo Francúzsku za podmienok, určených nariadením č. 45.322 zo dňa 3. marca 1945.

Tieto práva a výhody sa taktiež priznávajú ich oprávneným pozostalým.

Článok 2.

Všetky práva a výhody, ustanovené francúzskym zákonodarstvom o vojenských zaopatrovacích platoch pre prípad úmrtia a invalidity v prospech bývalých francúzskych vojakov a ich oprávnených pozostalých, sa priznávajú československým štátnym príslušníkom slúživším v československom národnom vojsku, ktoré za vojny 1939-1945 podliehalo veleniu francúzskeho hlavného veliteľa, ako aj ich oprávneným pozostalým, za podmienky, že oprávnené osoby majú svoje bydlisko vo Francúzsku.

Článok 3.

Požívatelia výhod, uvedených v predchádzajúcich článkoch, nemôžu si v žiadnom prípade robiť nárok na zaopatrovací plat na ťarchu francúzskej vlády pre chorobu, ktorú získali pred svojím zaradením buď do jednej z hore uvedených francúzskych branných síl alebo do československého národného vojska znovu utvoreného vo Francúzsku.

Avšak toto ustanovenie nie je nijako na ujmu odškodnenia za zhoršenie choroby, ustanoveného francúzskym penzijným zákonodarstvom.

Článok 4.

Výsady francúzskeho zákonodarstva v prospech civilných obetí a výhody s nimi spojené sa taktiež priznávajú československým štátnym príslušníkom, civilným obetiam niektorej vojnovej udalosti, sbehnuvšej sa na francúzskom území, ako aj ich oprávneným pozostalým, pričom platia ustanovenia platného zákonodarstva, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu „vojnová udalosť“.

Článok 5.

Československým konzulom vo Francúzsku bude dovolené zastupovať ich spoluobčanov a pomáhať im pred francúzskymi správnymi úradmi.

Rovnaké právo sa priznáva sdruženiam bývalých československých bojovníkov, ktoré boly riadne ustavené a schválené Československým veľvyslanectvom v Paríži.

Článok 6.

Každý československý príslušník môže si pribrať k prehliadkovej komisii, pred ktorú sa ustanoví, československého lekára, povereného na príslušnom československom konzuláte; tento úrad má byť upovedomený o predvolaní svojho štátneho príslušníka. Odôvodnené pripomienky tohto československého lekára pripoja sa k spisu týkajúcemu sa tohto československého príslušníka, a pokiaľ ich nezadrží spomenutá komisia, predložia sa na rozhodnutie ministrovi bývalých bojovníkov a obetí vojny.

Článok 7.

Francúzski štátni príslušníci, ktorí slúžili v československom vojsku alebo ktorí sa zúčastnili v československom odboji za vojny z roku 1939-1945, a ich oprávnení pozostalí budú za podmienok, určených v článkoch 3, 5, 6 a 8 požívať všetky práva a výhody, ustanovené československým zákonodarstvom o zaopatrovacích platoch pre prípad úmrtia a invalidity v prospech bývalých československých vojakov alebo členov československého odboja.

Výhody, ustanovené československým zákonodarstvom v prospech civilných obetí vojny, priznávajú sa aj francúzskym štátnym príslušníkom, civilným obetiam vojny v Československu, ktorí bývali tam pred vojnovou udalosťou, z ktorej sa odvodzuje právo na zaopatrovacie platy, a taktiež sa priznávajú ich oprávneným pozostalým.

Článok 8.

Pokiaľ ide o požívateľov výhod, ustanovených v článkoch 2, 4 a 7 ods. 2, začnú lehoty určené platným zákonodarstvom bežať odo dňa účinnosti tohto dohovoru.

Článok 9.

Tento dohovor vstúpi do účinnosti prvého dňa mesiaca nasledujúceho po výmene ratifikačných listín, ktorá sa vykoná čo najskôr v Paríži. Ostane v účinnosti až do času, keď ho obe smluvné strany zrušia vzájomnou dohodou, avšak bude môcť byť kedykoľvek vypovedaný, ak si to bude priať jedna zo smluvných strán, tým, že to oznámi rok vopred druhej smluvnej strane.

Na dôkaz toho príslušní splnomocnenci podpísali tento dohovor a opatrili ho svojou pečiatkou.

Vyhotovené vo dvoch vyhotoveniach v Paríži dňa 1. decembra 1947.

Za vládu Československej republiky:
Jindřich Nosek.

L.S.

Za vládu Francúzskej republiky:
André Marie

L.S.

PRESKÚMAVŠI TENTO DOHOVOR A VEDIAC, ŽE ÚSTAVODARNÉ NÁRODNÉ SHROMAŽDENIE ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY S NÍM SÚHLASÍ, SCHVAĽUJEME A POTVRDZUJEME HO.

NA DÔKAZ TOHO SME TENTO LIST PODPÍSALI A NAŇ PEČIATKU ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY PRITLAČIŤ DALI.

V SEZIMOVOM ÚSTÍ DŇA 31. MÁJA ROKU TISÍC DEVÄŤSTO ŠTYRIDSIATEHO ÔSMEHO.

PREZIDENT ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY:

Dr. Edvard BENEŠ v. r.

L.S.

MINISTER ZAHRANIČNÝCH VECÍ:

Dr. V. CLEMENTIS v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Na strane 197.