Zákon č. 165/1950 Zb.Zákon na ochranu mieru

Čiastka 68/1950
Platnosť od 24.12.1950 do31.12.2005
Účinnosť od 24.12.1950 do31.12.2005
Zrušený 300/2005 Z. z.

OBSAH

165.

ZÁKON

zo dňa 20.decembra 1950

NA OCHRANU MIERU.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


Československý ľud v duchu svojich pokrokových tradícií, po hrozných skúsenostiach vojny a fašistickej okupácie, rozhodol sa pevne vybudovať si v mieri a pokoji svoj nový a spravodlivý život, šťastný a radostný domov, rozhodol sa vybudovať socializmus vo svojej vlasti.

Československý ľud stojí pevne v tábore mieru, rozhodnutý brániť svetový mier, ohrozený podnecovateľmi novej vojny. Prijal s nadšením výzvu II. Svetového kongresu obrancov mieru ako výraz nezvratného odhodlania všetkých statočných ľudí na svete obhájiť mier a zabrániť novej vojne.

Vyjadril už vo svojich nových, ľudovodemokratických zákonoch jasne svoju vôlu chrániť mierové spolužitie národov a trestať všetkých tých, čo mier ohrožujú. Pri vedomí toho, že podnecovatelia novej vojny stupňujú vojnové hrozby a propagandu novej vojny a prechádzajú k otvoreným útočným činom, vydáva československý ľud zákon na ochranu mieru, aby tým znovu utvrdil a ešte účinnejšie podporil úsilie o svetový mier a medzinárodnú solidaritu.

Preto sa ustanovuje:

§ 1.

(1) Kto sa pokúsi rozrušiť mierové spolužitie národov tým, že akýmkoľvek spôsobom podnecuje k vojne, vojnu propaguje alebo vojnovú propagandu inak podporuje, dopúšťa sa trestného činu proti mieru.

(2) Páchateľ sa potresce odňatím slobody na jeden rok až desať rokov; odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov potresce sa páchateľ, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) ako člen spolčenia,

b) v značnom rozsahu alebo

c) ak je tu iná priťažujúca okolnosť.


§ 2.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.,

aj za námestníka predsedu vlády a ministra zahraničných vecí Širokého

Dr. Ševčík v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Dolanský v. r.

arm. gen. dr. Čepička v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Kopřiva v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Rais v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Jonáš v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

aj za ministra Petra

Ing. Jankovcová v. r.