Nariadenie vlády č. 196/1950 Zb.Nariadenie o prenesení pôsobnosti vo veciach sociálneho zaopatrenia československých občanov bývajúcich v cudzine na Ministerstvo zahraničných vecí

Čiastka 75/1950
Platnosť od 29.12.1950
Účinnosť od 01.01.1951

OBSAH

196.

Vládne nariadenie

zo dňa 12.decembra 1950

o prenesení pôsobnosti vo veciach sociálneho zaopatrenia československých občanov bývajúcich v cudzine na Ministerstvo zahraničných vecí.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 písm. a) ústavného zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1.

(1) Pôsobnosť ministra (ministerstva) práce a sociálnej starostlivosti vo veciach sociálneho zaopatrenia československých občanov bývajúcich v cudzine sa prenáša do odboru pôsobnosti ministra (ministerstva) zahraničných vecí.

(2) Minister (ministerstvo) zahraničných vecí robí všeobecné opatrenia vo veciach sociálneho zaopatrenia československých občanov bývajúcich v cudzine po dohode s ministrami (ministerstvami) práce a sociálnej starostlivosti, financií a národnej bezpečnosti.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.januára 1951; vykonajú ho ministri zahraničných vecí a práce a sociálnej starostlivosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

za námestníka predsedu vlády

a ministra zahraničných vecí Širokého

Erban v. r.