202

Nariadenie ministra dopravy

zo dňa 21. decembra 1950

o prístavnom poriadku pre československé vnútrozemské prístavy.

Minister dopravy nariaďuje podľa § 2 ods. 2 zákona č. 152/1950 Sb., o úprave a bezpečnosti prevádzky vnútrozemnej plavby:


Diel 1.

Všeobecné ustanovenia.

§ 1.

Používanie prístavov a prístavných zariadení.

(1) Používať prístavy a prekladištia (ďalej len „prístavy“) a prístavné zariadenia sa dovoľuje každému v medziach ustanovení tohto nariadenia.

(2) Prístavná správa (§ 4) môže podľa potreby na jednotlivých častiach prístavného územia povoliť len obmedzenú prevádzku alebo ho pre prevádzku úplne uzavrieť. To isté platí o používaní prístavných zariadení.

(3) Používanie prístavov deje sa na nebezpečenstvo a zodpovednosť používateľov prístavov, ak nie je osobitnými predpismi ustanovené inak.

§ 2.

Všeobecná povinná starostlivosť.

(1) Používatelia prístavov sú povinní zachovávať všetku opatrnosť, aby sa na prístavnom území nesťažila prevádzka, nepoškodilo prístavné zariadenie a nedochádzalo k vzájomným poškodeniam.

(2) Používatelia prístavov zodpovedajú za škody, ktoré spôsobili na území prístavov alebo na ich zariadeniach.

§ 3.

Výklad niektorých pojmov.

(1) Nebezpečným nákladom sa rozumejú výbušniny, horľaviny, žieraviny a jedy.

(2) Pristátím sa rozumie každé spojenie plavidla s brehom priamo (lanom, lávkou, mostíkom a pod.) alebo prostredníctvom iného plavidla s brehom už spojeného.

(3) Dňom sa rozumie čas začínajúci polhodinu pred východom slnka a končiaci polhodinu po jeho západe, nocou za čas začínajúci polhodinu po jeho západe a končiaci polhodinu pred jeho východom.

(4) Pokiaľ toto nariadenie alebo predpisy podľa neho vydané obsahujú ustanovenia pre plavidlá, platia aj pre plte, plaviace sa prístroje a plaviace sa zariadenie, ak nie je výslovne ustanovené inak.

Diel 2.

Správa prístavov.

§ 4.

Prístavná správa a jej pôsobnosť.

(1) Správu prístavov vykonávajú krajské národné výbory.

(2) K úlohám správy prístavov patrí najmä

a) starať sa o bezpečnú, plynulú a hospodárnu prevádzku prístavu,

b) bdieť nad dodržovaním prístavných a plavebnobezpečnostných predpisov,

c) dbať o to, aby sa prístavné zariadenia riadne používaly a aby sa s nimi opatrne zachádzalo,

d) vyrubovať a vyberať poplatky za používanie prístavov a ich zariadení,

e) viesť záznamy o prístavnej prevádzke,

f) starať sa o to, aby prístavné priestory sa udržovaly v zdravotne nezávadnom stave.

(3) Pre výkon úloh uvedených v odseku 2 zriadi krajský národný výbor v prístave svoj orgán (prístavnú správu).

§ 5.

Pokyny prístavnej správy.

Používatelia prístavov sú povinní spravovať sa pokynmi, výzvami alebo rozkazmi prístavnej správy. Ak uložené úkony neboly vykonané bez meškania alebo v určenej lehote, môže prístavná správa vykonať alebo dať vykonať uložené úkony na účet a nebezpečenstvo používateľa prístavu, najmä pri nebezpečenstve v omeškaní.

§ 6.

Osobitné povinnosti používateľov prístavov.

(1) Používatelia prístavov sú povinní dať orgánom prístavnej správy, ako aj plavebným orgánom všetky vysvetlenia potrebné na splnenie ich úloh a poskytnúť im všetku potrebnú pomoc.

(2) Posádky plavidiel sú povinné orgánom uvedeným v odseku 1 umožniť na ich žiadosť vstup na plavidlá, poprípade tieto orgány na ne bezodplatne previezť.

Diel 3.

Ustanovenia o lodnej prevádzke.

§ 7.

Vplávanie do prístavov.

(1) Prístavy sú, pokiaľ nie je v odseku 2 a 3 ustanovené inak, voľne prístupné všetkým plavidlám, ak to nebránia bezpečnostné, zdravotné, veterinárne alebo colné predpisy.

(2) Osobitné predchádzajúce povolenie prístavnej správy potrebujú

a) plavidlá, ktorým hrozí potopenie,

b) plaviace sa prístroje, plaviace sa zariadenie, ako aj iné plavidlá, slúžiace ako obydlie, dielne alebo skladištia,

c) plavidlá s nebezpečným nákladom alebo naložené látkami ľahko zápalnými (napr. prútím, tŕstím, senom, slamou a pod.) alebo zapáchajúcimi, pokiaľ chcú používať iný než pre ne určený prístav alebo časť prístavu,

d) plavidlá, na ktorých sa vyskytly nákazlivé nemoci, pokiaľ ešte neboly dezinfikované.

(3) Plavidlá, na ktorých vypukol požiar, smú vplávať len do tej časti prístavu, ktorá bude prístavnou správou osobitne určená; musia pristávať tak, aby neohrožovaly prístavné zariadenie alebo iné plavidlá.

§ 8.

Odstránenie plavidiel z prístavov.

(1) Vodca (držiteľ) plavidla je povinný na výzvu prístavnej správy odstrániť svoje plavidlo z prístavu,

a) ak nebolo zažiadané o povolenie podľa § 7 ods. 2,

b) ak nastala skutočnosť uvedená v § 7 ods. 2 až za pobytu v prístave alebo ak sa dozvedela prístavná správa o nej až dodatočne,

c) ak bolo skončené prekladanie alebo ak to vyžadujú naliehavé prevádzkové dôvody,

d) ak je plavidlo ohrozené ohňom alebo ak vypukne na ňom požiar,

e) ak sa nedbalo na ustanovenia tohto nariadenia alebo na predpisy podľa neho vydané, alebo ak sa nedbalo na pokyny, výzvy alebo rozkazy prístavnej správy.

(2) Ak neodstráni vodca (držiteľ) v určenej lehote plavidlo z prístavu, urobí tak prístavná správa na jeho účet a nebezpečenstvo.

§ 9.

Ochranné opatrenia za pobytu v prístave.

Za pobytu v prístave treba uložiť všetky predmety, ktoré prečnievajú cez palubu, tak, aby plavidlá zaujímaly v prístave čo najmenší priestor a nemohlo dôjsť k ich vzájomnému poškodeniu, pokiaľ sa tak môže stať bez ujmy bezpečnosti plavidla.

§ 10.

Ohlasovacia povinnosť.

(1) Vodca alebo jeho zástupca musí plavidlo, ktoré pripláva do prístavu, ihneď prihlásiť na prístavnej správe (§ 12) a pred odplávaním z prístavu odhlásiť (§ 13).

(2) Plavidlá, ktoré pristanú a s nezmeneným nákladom a posádkou opustia prístav do 24 hodín, môžu sa pri prihláške zároveň odhlásiť.

(3) Ak sa zdrží plavidlo, ktoré bolo už odhlásené, z akéhokoľvek dôvodu v prístave dlhšie než 24 hodín, musí sa táto skutočnosť, poprípade iné zmeny, ihneď ohlásiť prístavnej správe.

(4) O prihláške a odhláške vydá prístavná správa potvrdenie, ktoré sa musí predložiť na výzvu orgánom prístavnej správy.

§ 11.

Oslobodenie od ohlasovacej povinnosti.

(1) Od ohlasovacej povinnosti podľa § 10 sú oslobodené

a) služobné plavidlá verejných orgánov, Sboru národnej bezpečnosti a brannej moci,

b) plavidlá určené výlučne pre službu v prístave,

c) záchranné a požiarne plavidlá, ktoré plávajú k miestu nehody alebo požiaru,

d) plavidlá, ktoré dopravujú osoby podľa verejne vyhláseného cestovného poriadku.

(2) Prístavná správa môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa oslobodiť od ohlasovacej povinnosti aj iné plavidlá alebo povoliť úľavy z tejto povinnosti.

§ 12.

Hlásenie príchodu.

(1) Hlásenie príchodu (prihláška) sa podáva písomne.

(2) V prihláške treba uviesť najmä druh a označenie plavidla, jeho nosnosť, ponor, výkon strojov, miesto, odkiaľ priplávalo, čas príchodu, potrebné dáta o náklade, ako aj osobné dáta vodcu, posádky, členov ich rodín a osôb prítomných na plavidle.

(3) Zároveň s podaním prihlášky treba predložiť potrebné listiny, najmä preukaz o spôsobilosti plavidla, ciachový preukaz, preukazy o spôsobilosti posádky, soznam posádky spolu s plaveckými knižkami, listinu prítomných, zdravotný list a manifest o náklade.

(4) Prístavná správa môže odobrať na potvrdenie preukaz o spôsobilosti plavidla alebo ciachový preukaz; uloží ich až do odchodu plavidla z prístavu.

(5) Vodca plavidla alebo jeho zástupca je povinný zároveň s prihláškou oznámiť prístavnej správe všetky okolnosti dôležité pre plavbu, ktoré zistil cestou do prístavu (napr. nehody, poškodenie a potopenie plavidiel, plavebné prekážky, nedostatočné hĺbky, závady v znakovaní plavebnej dráhy), ako aj nálezy znakovacieho materiálu a súčasti lodného výstroja, poprípade straty častí lodného výstroja svojho plavidla.

§ 13.

Hlásenie odchodu.

(1) Vodca plavidla alebo jeho zástupca je povinný pred odchodom plavidla odhlásiť ho písomne na prístavnej správe.

(2) V odhláške treba uviesť najmä zmeny v posádke, ponor plavidla, potrebné dáta o náklade, čas odchodu a miesto určenia.

(3) Dokiaľ prístavná správa nepotvrdí odhlášku, nesmie plavidlo opustiť prístav.

§ 14.

Pristávanie.

(1) Pokiaľ plavidlo nezaujme stanovište podľa ustanovení § 15, smie pristáť na takom mieste, kde nesťažuje prístavnú prevádzku.

(2) Miesta osobitne určené pre určité plavidlá, určité náklady alebo podniky nesmú bez povolenia prístavnej správy používať iné plavidlá alebo podniky.

(3) Zakazuje sa pristávať k plavidlu s nebezpečným nákladom.

(4) Remorkér, ktorý vlečie plavidlo s nebezpečným nákladom, musí sa od neho ihneď po jeho pristátí vzdialiť.

(5) Plavidlá nesmú začať s prekladaním ani vôjsť do styku s brehom alebo s inými plavidlami, dokiaľ nezaujaly stanovište podľa ustanovení § 15. Toto ustanovenie nevzťahuje sa na osoby, vystúpenie ktorých je potrebné za účelom vyviazania a prihlásenia plavidla.

(6) Vodcovia a posádky jednotlivých plavidiel musia si vzájomne pomáhať pri pristávaní a odplávaní, ako aj pri premiesťovaní plavidiel a sostavovaní vlekov.

§ 15.

Určenie stanovišťa.

(1) Každé plavidlo musí v prístave zaujať stanovište podľa pokynov prístavnej správy. Prístavná správa môže nariadiť, aby sa stanovište zmenilo alebo aby sa zmenila poloha plavidla na stanovišti.

(2) Prístavná správa môže prikázať jednotlivým podnikom stále stanovištia alebo povoliť postavenie pristávacích zariadení a určiť bližšie podmienky pre ich používanie.

(3) Poradie zaujatia stanovišťa a vykonávania prekladu spravuje sa zpravidla poradím prihlášky. Ak to vyžaduje verejný záujem, môže prístavná správa pripustiť výnimky.

§ 16.

Vyväzovanie a kotvenie.

(1) Plavidlá sa musia na stanovištiach riadne a bezpečne vyviazať, a to len na zariadeniach na to určených. Ak v prístave nie sú také zariadenia, musí sa vodca plavidla postarať o iné náležité vyviazanie plavidla.

(2) Prívesné loďky, pokiaľ nie sú uložené na palube, musia sa uviazať na nábrežnej strane.

(3) Posádka plavidla smie odviazať iné plavidlo len so svolením jeho vodcu, jeho zástupcu alebo hliadky, a musí ho ihneď opäť riadne vyviazať.

(4) Vzpery na udržovanie plavidla v primeranej vzdialenosti od brehu smú sa zasadzovať len takým spôsobom, aby sa tým nepoškodzovaly brehové úpravy.

(5) Medzi plavidlá a obruby brehov, prístavné mostíky a pod., ako aj medzi plavidlá vedľa seba stojace treba vkladať odrazníky.

(6) Napínať laná, reťaze a pod. cez plavebnú dráhu alebo prístavnú nádrž sa bez svolenia prístavnej správy dovoľuje len v prípadoch núdze; o tom je potrebné ihneď upovedomiť prístavnú správu. V týchto prípadoch musia byť laná, reťaze a pod. pod stálym dohľadom alebo musia byť označené.

(7) Vodca plavidiel, stojacích v prístave [s výnimkou plavidiel uvedených v § 11 ods. 1 písm. a) až c)] musí v prípade potreby dovoliť inému plavidlu, aby sa k jeho plavidlu vyviazalo, pokiaľ sa tým neohrozí bezpečnosť alebo činnosť jeho vlastného plavidla.

(8) Kotvenie v prístavných nádržiach dovoľuje sa len v prípade núdze.

§ 17.

Priechody.

(1) Plavidlá stojace pri brehu sa musia opatriť lávkami, aby sa na ne umožnil s brehu prístup. Lávky musia vyhovovať podmienkam, predpísaným osobitnými predpismi.

(2) Ak stoja plavidlá vedľa seba, musia vodcovia plavidiel, ktoré sú bližšie brehu, trpieť zriadenie priechodov cez tieto plavidlá, a pokiaľ sa na nich neprekladá, dovoliť, aby sa cez ne prepravoval tovar a aby sa na to urobily potrebné opatrenia.

§ 18.

Opatrenia pri státí v pokoji.

(1) Opravné práce na plavidlách sa smú vykonávať len v takom rozsahu a takým spôsobom, aby sa prístavná prevádzka nesťažovala.

(2) Pri vypúšťaní pary, horúcej vody alebo iných tekutín z plavidiel musia sa urobiť také opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu alebo poškodeniu osôb alebo majetku.

(3) Plavidlá, ktoré stoja pri brehu, smú preskúšať beh lodných skrutiek alebo kolies len pri pomalom chode stroja. Skúšky väčšieho rozsahu smú sa konať len na miestach prístavnou správou na to určených. V takých prípadoch sa musia plavidlá na blízku stojace alebo sa približujúce vhodným spôsobom a včas varovať. Pri nebezpečenstve sa musí chod stroja ihneď zastaviť.

(4) Ak stojí v prístavnom území na voľnej rieke niekoľko plavidiel vedľa seba, musí krajné plavidlo na návodnej strane niesť za noci svetla predpísané plavebnobezpečnostnými predpismi; rovnaká povinnosť platí aj pre jednotlivo stojace plavidlá.

§ 19.

Hliadky plavidiel.

(1) Plavidlá stojace v prístave sa nesmú ponechať bez dozoru. Na každom plavidle musí byť pohotove časť posádky, ktorá je nevyhnutne potrebná na bezpečné vykonanie potrebných opatrení alebo manévrov.

(2) Plavidlá stojace v pokoji v prístavnej nádrži, vyjmúc malé plavidlá, musia byť pod stálym dohľadom aspoň jednej spoľahlivej a spôsobilej osoby. Prístavná správa môže výnimočne povoliť pre plavidlá v blízkosti seba stojace spoločnú hliadku.

(3) Ak má plavidlo zostať v prístavnej nádrži bez posádky, musí jeho vodca označiť prístavnej správe osobu znalú plavby a bývajúcu v mieste ako svojho zástupcu.

(4) Prístavná správa môže podľa potreby (pri veľkej vode, ľadochode a pod.) nariadiť zosilnenie hliadky na plavidlách.

(5) Za vykonávanie dohľadu sú zodpovední vodcovia plavidiel, a to aj vtedy, keď prístavná správa oslobodila plavidlo od povinnosti vlastného dohľadu.

(6) Prístavná správa môže na účet a nebezpečenstvo prevádzateľa určiť osobitnú hliadku pre plavidlá s nebezpečným nákladom a nevyparené tankové plavidlá, pokiaľ stoja mimo miest pre ne určených, ako aj pre plavidlá, posádky ktorých nesplnily povinnosť vyplývajúcu z hliadkovej služby.

(7) Pokyny, výzvy alebo rozkazy hliadok treba bez meškania uposlúchnuť.

§ 20.

Vplávanie do prístavných nádrží.

(1) Všetky plavidlá musia pred vplávaním do prístavných nádrží zmierniť včas rýchlosť tak, aby sa zabránilo škodlivým účinkom vlnobitia alebo sania, ako aj poškodeniu iných plavidiel alebo brehov.

(2) V prístavných vchodoch sa plavba povoľuje len v jednom smere, pričom plávajúce plavidlo má prednosť.

(3) Pred vplávaním do prístavného vchodu a do jednotlivých nádrží, ako aj pred vyplávaním na rieku a pri prechádzaní popri prístavnom vchode, treba dať výstražné znamenie „pozor“ podľa plavebnobezpečnostných predpisov.

(4) Vodca plavidla smie vplávať so svojím plavidlom do prístavného vchodu alebo do prístavných nádrží len vtedy, keď sa včas presvedčil, že vchod je voľný; zastavovanie sa vo vchode do prístavu a jednotlivých nádrží sa zakazuje.

(5) Poradie pre vplávanie do prístavných nádrží je dané časom priplávania, poprípade pohotovosťou plavidla na vplávanie.

§ 21.

Plavba v prístavnej nádrži.

(1) V prístavných nádržiach smú plavidlá vykonávať manévre a sostavovať vleky, len ak je dostatok miesta, a s najväčšou opatrnosťou.

(2) V prístavnej nádrži musí zostať stále dostatok voľného miesta pre plavbu.

§ 22.

Povinné oznámenia.

Za pobytu plavidla v prístave je vodca plavidla alebo jeho zástupca povinný oznámiť prístavnej správe bez meškania všetky poškodenia a závady spozorované na prístavných a prekladištných zariadeniach, straty a nálezy predmetov na prístavnom území a nálezy vylovených predmetov z vody. Vodca plavidla je taktiež povinný hlásiť predmety spadnuté do vody, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prístavnej prevádzky. Ak ide o predmety z vlastného plavidla, musí ich vodca plavidla ihneď odstrániť; ak to nie je možné, musí označiť miesto.

Diel 4.

Ustanovenia o ostatnej prístavnej prevádzke.

§ 23.

Vstup do prístavu.

(1) Vstupovať do prístavu a zdržovať sa v ňom mimo častí vyhradených pre osobnú dopravu sa dovoľuje len s písomným povolením prístavnej správy. Výnimky určia smernice Ministerstva dopravy.

(2) Na prístavnom území smú sa používať len cesty a priechody na to určené.

(3) Každý, kto sa zdržuje v prístave, musí plavebným orgánom na ich výzvu preukázať svoju totožnosť a oprávnenie na vstup do prístavu.

(4) Osoby, ktoré sa zdržujú v prístave, robia tak na vlastné nebezpečenstvo.

§ 24.

Železničná prevádzka.

Železničná prevádzka v prístave sa spravuje v rámci ustanovení tohto nariadenia príslušnými železničnými predpismi.

§ 25.

Prekladné práce.

(1) Prekladať sa dovoľuje len na miestach na to určených alebo prístavnou správou prikázaných.

(2) Plavidlá, ktoré nemôžu ihneď začať s prekladaním, nemajú nárok na miesto pri brehu.

(3) Nebezpečný náklad sa smie prekladať zpravidla len zadňa, a to za stáleho dohľadu, a len na miestach na ten účel trvalo určených alebo prístavnou správou prikázaných; pritom treba dbať aj na bezpečnostné opatrenia osobitne predpísané.

(4) Prekladanie dreva s brehu alebo s plavidiel priamo do vody je dovolené len so súhlasom prístavnej správy a za podmienok ňou určených. Plavebná dráha sa nesmie pritom zatarasiť.

(5) Pri prekladaní musia sa urobiť také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu osôb alebo vecí. Nepovolané osoby sa nesmú zdržovať v blízkosti prekladaných zariadení, ktoré sú v prevádzke.

(6) Používatelia prístavov musia pomocné prekladné zariadenia, ktoré nie je možné na noc odstrániť, za noci riadne osvetliť.

(7) Používatelia prístavov sú povinní každé znečistenie spôsobené pri preklade odstrániť ihneď po skončení práce.

§ 26.

Skládka.

(1) Tovar a predmety akéhokoľvek druhu sa smú na prístavnom území ukladať len v skladištiach alebo na miestach na to určených (voľná skládka). Inde sa smie so súhlasom prístavnej správy ukladať len taký tovar a predmety, ktoré sa majú čo najskôr buď nakladať alebo ďalej dopravovať.

(2) Nebezpečný náklad a ľahko zápalné látky smú sa ukladať so súhlasom prístavnej správy len na osobitne určených miestach, pričom treba zachovávať bezpečnostné opatrenia nariadené prístavnou správou.

(3) Prístavná správa je oprávnená uložený tovar a predmety, ktoré neboly v určenej lehote odpratané, na účet a nebezpečenstvo povinnej osoby po predchádzajúcom upovedomení odstrániť.

(4) Pri nebezpečenstve veľkej vody alebo pred ľadochodom musia sa na výzvu prístavnej správy bezodkladne vypratať ohrozené časti prístavného územia.

§ 27.

Všeobecné zákazy.

(1) V prístave sa bezvýnimočne zakazuje

a) zbytočne používať signálne prostriedky (napr. píšťaly, sirény, zvonce), lomozenie a iné rušenie pokoja,

b) neoprávnene fotografovať a filmovať,

c) poškodzovať brehy, svahy, cesty a prístavné zariadenia vôbec,

d) akokoľvek zneužiť prístavné zariadenia, najmä záchranné zariadenia umiestnené na brehu.

(2) Pokiaľ prístavná správa nepovolí výnimky, zakazuje sa ďalej

a) používať prístav na zábavné a športové účely, na umiesťovanie reklamných tabúľ, plakátov a nápisov akéhokoľvek druhu,

b) kúpať sa mimo vyhradených miest a neoprávnene vstupovať na zamrznuté vodné plochy,

c) odoberať piesok, štrk a iné zeminy, ako aj ľad,

d) vyberať spadnuté uhlie, ako aj hľadať stratené predmety vo vode, ak nejde o hľadanie vlastného predmetu bezprostredne po jeho strate,

e) chytať ryby.

(3) Prístavná správa môže z dôvodov verejného záujmu vydávať aj iné zákazy, než aké sú uvedené v predchádzajúcich odsekoch.

Diel 5.

Prezimovanie plavidiel.

§ 28.

Hlásenie prezimovania.

(1) Nárok na prezimovanie majú plavidlá len potiaľ, pokiaľ stačí miesto v zimnom alebo ochrannom prístave.

(2) Vodca plavidla, ktoré má prezimovať v prístave, je povinný vyžiadať si na to povolenie prístavnej správy. Preto musia vodcovia plavidiel, ktoré priplávajú do prístavu v čase od 1. decembra do 31. marca pri hlásení príchodu (§ 12) súčasne požiadať o povolenie na prezimovanie a oznámiť čas, po ktorý hodlajú v prístave so svojimi plavidlami zotrvať. Rovnaké oznámenie musia urobiť vodcovia plavidiel, ktoré stoja v prístave dňa 1. decembra.

(3) O povolenie na prezimovanie plaviacich sa prístrojov a plaviacich sa zariadení treba zažiadať na prístavnej správe najneskoršie do 15. novembra.

§ 29.

Osobitné opatrenia za prezimovania.

(1) Plavidlá s nebezpečným nákladom môžu prezimovať zpravidla len po vyložení nákladu a po vykonaní potrebných bezpečnostných opatrení. Prístavná správa môže povoliť výnimky, ak tieto plavidlá sa môžu umiestiť v prístave bez nebezpečenstva pre okolie.

(2) Za prezimovania sa musia zriadiť medzi jednotlivými plavidlami navzájom, ako aj v spojení s brehom priechody podľa ustanovení § 17. Tieto priechody sa musia stále udržovať tak, aby boly za každého počasia bezpečne používateľné a musia byť za tmy osvetlené.

(3) Prístavná správa môže podľa potreby nariadiť, aby sa z posádok prezimujúcich plavidiel určily pravidelné hliadky, a určí ich povinnosti, najmä pre prípad požiarov a iných živelných pohrôm.

§ 30.

Opatrenia pri mrazoch.

(1) Pri mraze je posádka plavidla povinná uvoľňovať podľa pokynov prístavnej správy plavidlo z ľadu. Pri každom plavidle musí byť najmenej jedno miesto bez ľadu, z ktorého by sa mohla brať voda na hasenie ohňa. Otvory vysekané do ľadu treba označiť tak, aby boly už zdiaľky viditeľné.

(2) Vodcovia plavidiel prezimujúcich v prístave sú povinní na rozkaz prístavnej správy poskytnúť mužstvo, plavidlo alebo náčinie na odstránenie ľadu v prístave alebo na iné opatrenia potrebné za prezimovania. Prevádzateľovi, resp. vlastníkovi plavidla neprislúcha v takom prípade nárok na náhradu voči prístavnej správe.

Diel 6.

Zdravotné a veterinárne ustanovenia.

§ 31.

Zdravotný a veterinárny dozor.

(1) Všetky plavidlá v prístave podliehajú zdravotnému, poprípade veterinárnemu dozoru.

(2) Vodcovia plavidiel sú povinní ihneď hlásiť prístavnej správe vypuknutie nákazlivej alebo podozrivej nemoci na plavidlách. Rovnaká povinnosť platí aj pre prípad ťažkého úrazu alebo úmrtia.

(3) Posádky a ostatné osoby na plavidlách sú povinné dovoliť úradnému lekárovi alebo veterinárovi prístup do všetkých priestorov plavidla, dať im požadované vysvetlenia a uposlúchnuť ich pokyny a nariadenia.

(4) Ak bola nariadená zdravotná alebo veterinárna prehliadka, nesmie nikto opustiť plavidlo pred ukončením prehliadky a bez súhlasu úradného lekára alebo veterinára.

§ 32.

Karanténa (izolácia).

(1) Plavidlo prichádzajúce zo zamorených krajov alebo na ktorom sa vyskytly nákazlivé alebo podozrivé nemoci musí vztýčiť na viditeľnom mieste žltú vlajku a smie pristáť, pokiaľ sa nepodrobilo predpísaným zdravotným opatreniam, len na mieste, ktoré mu určí prístavná správa.

(2) Ak sa vyskytne na plavidle pri prepravovaných zvieratách nákaza alebo podozrenie z nej, môže sa plavidlo podrobiť karanténe, poprípade môžu sa prepravované zvieratá podrobiť izolácii na plavidle.

(3) V čase nariadenej karantény (izolácie) nesmie nikto okrem verejných orgánov bez písomného súhlasu úradného lekára alebo veterinára na plavidlo vstupovať alebo s neho odchádzať. Styk s takým plavidlom spravuje sa pokynmi úradného lekára alebo veterinára a prístavnej správy.

§ 33.

Osobitné zdravotné opatrenia.

(1) Prístavná správa nariadi v prípade potreby vykonanie dezinfekcie, ako aj vydymovanie alebo zaplynovanie plavidiel za účelom vyhubenia krýs, potkanov, myší, hmyzu a pod., a určí pritom podmienky, ktoré treba zachovávať pri vykonávaní týchto opatrení.

(2) Pokiaľ opatrenia uvedené v odseku 1 sa vykonávajú z podnetu používateľa prístavu, musí sa o nich prístavná správa vopred upovedomiť.

Diel 7.

Iné bezpečnostné a prevádzkové ustanovenia.

§ 34.

Používanie svetla a ohňa.

(1) Na osvetľovanie sa smú použiť len bezpečne uzavreté a upevnené alebo zavesené svietidlá s kovovými nádržami alebo elektrické svietidlá.

(2) Ak sa používajú v nákladných alebo zásobných priestoroch plavidiel prenosné elektrické svietidlá, musia sa opatriť nepriedušným ochranným sklom a podľa potreby ochranným košom alebo mriežkou. Ak sa používajú v týchto priestoroch iné prenosné svietidlá, musia sa tieto bezpečne zabezpečiť; rozsvecovať alebo zhášať sa smú len mimo týchto priestorov. V priestoroch, kde je nebezpečenstvo výbuchu, nesmú sa rozsvecovať alebo zhášať ani elektrické svietidlá.

(3) Použité svetelné zdroje sa musia vždy zatieniť tak, aby oslnením nepôsobily rušivo na plavebnú a prístavnú prevádzku.

(4) Na prívod elektrického prúdu s napätím najmenej 110 V na plavidlá treba mať osobitné povolenie prístavnej správy.

(5) Klásť a udržovať otvorený oheň na prístavnom území a na plavidlách sa dovoľuje len so súhlasom prístavnej správy.

(6) Klásť a udržovať otvorený oheň na plavidlách s nákladom výbušnín, horľavín alebo látok ľahko zápalných a v ich blízkosti sa zakazuje. Varenie a kúrenie na týchto plavidlách sa dovoľuje, len ak boly urobené všetky bezpečnostné opatrenia podľa osobitných predpisov.

(7) Otvorený oheň, pokiaľ jeho používanie na plavidlách nie je zakázané, musí byť stále pod dohľadom spoľahlivej osoby, pričom treba urobiť opatrenia na jeho rýchle uhasenie.

(8) Rozpúšťať a variť decht, olej, živicu, smolu alebo podobné látky, používať lampy na pajkovanie, svarovacie prístroje a pod., ako aj čistiť komíny plavidiel sa dovoľuje len so svolením prístavnej správy, a to zpravidla len zadňa.

(9) Fajčenie v nákladných priestoroch plavidiel sa zakazuje.

§ 35.

Opatrenie pri živelných pohromách.

(1) Horiace plavidlá sa musia, ak je to potrebné, z prístavného územia odstrániť. Ak to nie je podľa povahy veci možné, musia sa odstrániť plavidlá, ktoré sú v dosahu nebezpečenstva. Plavidlá horiace v prístave sa môžu na rozkaz prístavnej správy v prípade nevyhnutnosti potopiť. V takom prípade neprislúcha prevádzateľovi, poprípade vlastníkovi plavidla nárok na náhradu voči prístavnej správe.

(2) Pri nehode plavidla nesmie ho žiadny člen posádky opustiť, pokiaľ neboly urobené opatrenia potrebné na odstránenie alebo zmenšenie nebezpečenstva.

§ 36.

Udržovanie čistoty v prístavoch.

(1) Zakazuje sa odkladať záťaž, kamene, piesok, smeti, zbytky obalov, popol, škváru, handry na breh alebo ich hádzať do vody. Takéto predmety sa smú odkladať len v miestach na to určených. Pri porušení tohto zákazu sa musí znečistenie odstrániť a spôsobená škoda nahradiť.

(2) Taktiež sa zakazuje akékoľvek iné znečistenie prístavov, najmä vypúšťanie alebo vylievanie žieravých tekutín alebo tekutín obsahujúcich olej do vody.

§ 37.

Plavebné prekážky v prístave.

Potopené alebo uviaznuté plavidlá v prístave, ako aj predmety plavbe prekážajúce, musia sa až do ich odstránenia podľa predpisov označiť a v určenej lehote a podľa pokynov prístavnej správy odstrániť. Ak sa tak nestane, je prístavná správa oprávnená zariadiť sama na účet a nebezpečenstvo povinného, čo uzná za potrebné.

§ 38.

Pracovný čas.

Práca v prístave sa spravuje podľa potrieb prístavnej a prekladnej prevádzky. Používatelia prístavov sú povinní oznámiť prístavnej správe pracovný čas a jeho zmenu, najmä práce konané v noci, v nedeliach alebo v štátne uznaných sviatkoch a pamätných dňoch.

Diel 8.

Osobitné ustanovenie o vojenskej správe.

§ 39.

Ustanovenia § 7 ods. 2 písm. b), §§ 17 a 19, § 29 ods. 2 a 3, § 30 ods. 2, § 31 ods. 2 vety druhej a § 38 neplatia pre osoby, plavidlá a zariadenia vojenskej správy. Opatrenia uvedené v §§ 5, 6 a 8, § 26 ods. 3, § 31 ods. 3, § 32 ods. 3, § 33 ods. 1 a § 37 (pokiaľ ide o odstránenie plavidiel alebo predmetov) môžu sa urobiť len po dohode s orgánmi vojenskej správy.


Diel 9.

Záverečné ustanovenia.

§ 40.

Rozsah platnosti.

Toto nariadenie platí pre československé vnútrozemské prístavy, ktoré určí Ministerstvo dopravy vyhláškou v úradnom liste; pritom Ministerstvo dopravy vymedzí územný obvod jednotlivých prístavov a určí ich účel, poprípade osobitné pravidlá pre ich používanie.

§ 41.

Platnosť strácajú predpisy, ktoré upravujú veci, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, najmä

a) vyhláška bývalého Plavebného riaditeľstva č. 484/1944 Ú. l., o Prístavnom poriadku pre verejné prístavy a verejné prekladištia,

b) vyhláška Československého úradu plavebného č. 48/1922 Ú. n., o prístavnom poriadku pre československé prístavy na Dunaji.

§ 42.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1951.


Zápotocký v. r.

Petr v. r.