Vyhláška č. 52/1950 Zb.Vyhláška, ktorou sa určuje začiatok účinnosti niektorých presunov pôsobnosti vo verejnej správe

Čiastka 25/1950
Platnosť od 31.05.1950
Účinnosť od 01.07.1951

52.

Vyhláška ministra práce a sociálnej starostlivosti

zo dňa 27. mája 1950,

ktorou sa určuje začiatok účinnosti niektorých presunov pôsobnosti vo verejnej správe.

Minister práce a sociálnej starostlivosti určuje po dohode so zúčastnenými ministrami podľa § 4 ods. 1 vládneho nariadenia č. 116/1949 Sb., o ďalších presunoch pôsobnosti vo verejnej správe:


Dňom 1. júla 1951 nadobúdajú účinnosť tieto presuny pôsobnosti vo verejnej správe, uvedené v prílohe A vládneho nariadenia č. 116/1949 Sb.:

Pol.V odbore štátnej správysa prenáša na krajské národné výbory pôsobnosť prislúchajúca ústrednému úradu
vo veciachpodľaPredmet pôsobnosti
predpis§ (čl.)
2zúčastnených ústredných úradovdružstievzák. č. 187/1948 Sb.§ 11Zrušovanie družstiev v kraji z úradnej moci.
3vl. nar. č. 259/1939 Sb.§ 25Slučovanie družstiev a prevod závodov družstiev v kraji pri ich reorganizácii v súčinnosti s Ústrednou radou družstiev (neprenáša sa pôsobnosť Ministerstva spravodlivosti).
71Ministerstva práce a sociálnej starostlivosti a ostatných zúčastnených ústredných úradovvšeobecne prospešných bytových sdruženízák. č. 242/1910 r. z. stanovy Štát. byt. fondu (vyhl. č. 28/1912 r. z.)zák. č. 98/1919 Sb.zák. č. 41/1947 Sb.§ 12 čl. 28 a 30 ods. 1 písm. e)§ 1 ods. 3§ 42 ods. 2Priznávanie a odnímanie charakteru všeobecnej prospešnosti bytovým sdruženiam a schvaľovanie zmien stanov.
74štát. podpôr na obytné stavbyzák. č. 41/1947 Sb.Všetka pôsobnosť ústredných úradov pri vykonávaní tohto zákona.
85Ministerstva práce a sociálnej starostlivostipodporovacích fondovzák. č. 98/1948 Sb.§ 29 ods. 1.Uznávanie zaopatrovacích zariadení za podporovacie fondy, pokiaľ poskytujú iba jednorázové alebo krátkodobé dávky alebo podpory v obvode kraja.
86§ 29 ods. 2 a § 23Dozor nad podporovacími fondami, pokiaľ poskytujú iba jednorázové alebo krátkodobé dávky alebo podpory v obvode kraja.
87§ 30 ods. 2Schvaľovanie zmien stanov, premena a vymenúvanie správnych orgánov zaopatrovacích zariadení, pokiaľ poskytujú iba jednorázové alebo krátkodobé dávky alebo podpory v obvode kraja.
316Ministerstva techniky a Ministerstva práce a sociálnej starostlivostistavebnej obnovyzák. č. 86/1946 Sb. v znení zák. č. 115/1947 Sb.§§ 19 až 25Všetka pôsobnosť vo veciach štátnej podpory na obnovu priznaná v uvedených ustanoveniach zákona ústredným úradom.

Erban v. r.