Nariadenie č. 163/1950 Zb.Nariadenie ministra financií, ktorým sa vymedzujú tuzemské poistenia poisťovní so sídlom v cudzine a tuzemské poistenia s plneniami znejúcimi na ríšske marky

Čiastka 67/1950
Platnosť od 23.12.1950
Účinnosť od 23.12.1950

163.

Nariadenie ministra financií

zo dňa 22. novembra 1950,

ktorým sa vymedzujú tuzemské poistenia poisťovní so sídlom v cudzine a tuzemské poistenia s plneniami znejúcimi na ríšske marky.

Minister financií nariaďuje podľa § 5 ods. 1 a § 12 ods. 1 zákona č. 95/1950 Sb., ktorým sa upravujú niektoré pomery v poisťovníctve:


Diel I.

Tuzemské poistenia poisťovní so sídlom v cudzine.

§ 1.

(1) Poistenie, z ktorého je ako poistiteľ zaviazaná poisťovňa so sídlom v cudzine, alebo pohľadávka z takého poistenia sa považujú za tuzemské v smysle § 5 ods. 1 zák.č. 95/1950 Sb., ak

a) pri dojednaní poistenia mal poistník bydlisko (sídlo) na území Československej republiky a poisťovňa, s ktorou sa poistenie dojednalo, vykonávala činnosť na uvedenom území a

b) dňa 1. augusta 1950 mali na území Československej republiky bydlisko (sídlo) buď poistník, ak bolo poistenie uvedeného dňa ešte v platnosti, alebo osoba, ktorej náleží pohľadávka,

a ak okrem toho sú splnené podmienky § 2.

(2) Vykonávaním činnosti na území Československej republiky [odsek 1 písm. a)] sa rozumie aj, ak dojednala v dobe neslobody poisťovňa majúca sídlo v cudzine poistenie podľa predpisov okupačnej moci s osobami majúcimi bydlisko (sídlo) v obsadenom území.

§ 2.

(1) Majetkové poistenie alebo pohľadávka z neho sa považujú za tuzemské, ak poistená vec alebo poistený zdroj nebezpečenstva boly na území Československej republiky pri dojednaní poistení. Ak však bolo poistenie v platnosti ešte dňa 1. augusta 1950, považuje sa za tuzemské len za ďalšej podmienky, že poistená vec alebo poistený zdroj nebezpečenstva boly na území Československej republiky aj dňa 1. augusta 1950.

(2) Za tuzemské sa nepovažujú majetkové poistenia a úrazové poistenia, ktoré zanikly podľa § 6 ods. 2 zák.č. 95/1950 Sb.

§ 3.

Do práv a záväzkov z poistenia, ktoré sa považujú za tuzemské podľa ustanovení §§ 1 a 2, vstúpi na rozkaz ministra financií Československá poisťovňa, národný podnik. Táto poisťovňa však nevstúpi do záväzkov poisťovní so sídlom v cudzine, ak oprávneným je Fond národnej obnovy podľa konfiškačných predpisov alebo Likvidačný fond menový preto, že životné poistenie (pohľadávky zo životných poistení) neboly prihlásené podľa dekrétu prezidenta republiky č. 95/1945 Sb., o prihlásení vkladov a iných peňažných pohľadávok v peňažných ústavoch, ako aj životných poistení a cenných papierov, alebo preto, že nárok prepadol podľa § 76 ods. 5 zákona č. 134/1946 Sb., o dávke z majetkového prírastku a o dávke z majetku, v znení zákona č. 68/1949 Sb.

Diel II.

Tuzemské poistenia s plneniami znejúcimi na ríšske marky.

§ 4.

Poistenie s plneniami znejúcimi na ríšske marky, z ktorého je ako poistiteľ zaviazaná poisťovňa so sídlom v cudzine, sa považuje za tuzemské v smysle § 12 ods. 1 zák. č. 95/1950 Sb., ak je tuzemským poistením v smysle ustanovenia dielu I. Za rovnakých podmienok sa považuje za tuzemskú pohľadávka znejúca na ríšske marky z poistenia, z ktorého je (bola) ako poistiteľ zaviazaná poisťovňa so sídlom v cudzine.

§ 5.

Poistenie s plneniami znejúcimi na ríšske marky, z ktorého je ako poistiteľ zaviazaná Československá poisťovňa, národný podnik, alebo znárodnený ústav poisťovací so sídlom v tuzemsku, ako aj pohľadávka z takého poistenia, sa považujú za tuzemské v smysle § 12 ods. 1 zák.č. 95/1950 Sb., ak

1. poistník alebo osoba, ktorej náleží pohľadávka, mali bydlisko na území Československej republiky dňa 1. augusta 1950 a nárok z poistenia nebol konfiškovaný, ani neprešiel na štát, ani neprepadol v prospech štátu podľa predpisov uvedených pod č. 2 alebo

2. nárok z poistenia bol konfiškovaný alebo prešiel na štát alebo prepadol v jeho prospech (dekrét prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiškácii nepriateľského majetku a Fondoch národnej obnovy, v znení zákona č. 84/1949 Sb., § 11 dekr. č. 95/1945 Sb., § 76 ods. 5 zák. č. 134/1946 Sb. v znení zákona č. 68/1949 Sb., § 7 ods. 3 zák. č. 128/1946 Sb., o neplatnosti niektorých majetkovoprávnych úkonov z doby neslobody a o nárokoch z tejto neplatnosti a z iných zásahov do majetku vznikajúcich).

§ 6.

Peňažné záväzky znejúce na ríšske marky z poistenia, ktoré sa považujú za tuzemské podľa §§ 4 a 5, sa plnia začínajúc dňom 1. augusta 1945 v československých korunách v pomere 1 ríšska marka = 10 československých korún s výnimkou záväzkov z tuzemských poistení dojednaných v československých korunách, ktoré boly prepočítané na ríšske marky v pomere 1 československá koruna = 12 ríšskych fenigov; plnenia peňažných záväzkov z týchto poistení sa ustanovia osobitným predpisom.


Diel III.

Spoločné a záverečné ustanovenia.

§ 7.

Ak nenáležaly v dňoch rozhodných podľa tohto nariadenia majetkové práva zo životného poistenia poistníkovi preto, že sa previedly na inú osobu, vzťahujú sa podmienky určené týmto nariadením pre poistníka na túto inú osobu.

§ 8.

Ministerstvo financií môže na zamedzenie tvrdosti v jednotlivých prípadoch rozhodnúť, že poistenie, z ktorého je ako poistiteľ zaviazaná poisťovňa so sídlom v cudzine, alebo poistenie s plneniami znejúcimi na ríšske marky sa považujú za tuzemské, aj keď nesplňujú všetky podmienky dielu I. a II.

§ 9.

Nedotknuté zostávajú predpisy o tom, že sa poistiteľovo plnenie prevádza na viazaný vklad.

§ 10.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.