Vyhláška č. 5/1950 Zb.Vyhláška o dohode o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Bulharskou, podpísanej v Prahe dňa 25. apríla 1948.

Čiastka 2/1950
Platnosť od 27.01.1950 do31.07.1957
Účinnosť od 27.01.1950 do31.07.1957
Zrušený 60/1957 Zb.

5.

Vyhláška ministra zahraničných vecí

zo dňa 4. januára 1950

o dohovore medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Bulharskou o sociálnom poistení.

Dohovor medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Bulharskou o sociálnom poistení so záverečným protokolom a s dodatkovým protokolom, podpísaný v Prahe dňa 1. apríla 1949, bol dňa 8. februára 1949 schválený vládou a dňa 31. júla 1949 bol ratifikovaný prezidentom republiky.


Ratifikačné listiny boly vymenené v Sofii dňa 14. septembra 1949.

Tento dohovor nadobudne podľa svojho článku 23 účinnosť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po výmene ratifikačných listín, nadobudol tedy účinnosť dňa 1. októbra 1949.

Znenie tohto dohovoru so záverečným protokolom a dodatkovým protokolom sa vyhlasuje v prílohe Sbierky zákonov.*)


Dr. Clementis v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Na strane 1.